Předpisy 92/.. Sb.

92/1945 Sb.Vyhláška o nových platidlech československé měny
92/1946 Sb.Zákon o vázaném devisovém hospodářství (devisový zákon)
92/1947 Sb.Zákon, kterým se stanoví náhrady a srážky při přechodném ubytování podle zákonů o ubytování vojska
92/1948 Sb.Vládní nařízení, jímž se mění § 1 vládního nařízení ze dne 10. prosince 1937, č.238 Sb., o příslušnosti krajských soudů ve věcech vojenské zrady
92/1949 Sb.Branný zákon
92/1950 Sb.Vyhláška o zániku činnosti státních veterinárních vyšetřovacích ústavů
92/1951 Sb.Zákon o branné výchově
92/1952 Sb.Nařízení, kterým se upravuje způsob správy a hospodaření vysokých škol
92/1953 Sb.Vládní nařízení, kterým se zřizuje Ústřední správa vodního hospodářství
92/1958 Sb.Vládní nařízení, kterým se provádí zákon č. 70/1958 Sb., o úkolech podniků a národních výborů na úseku péče o pracovní síly
92/1960 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Konzulární úmluvě mezi Československou republikou a Bulharskou lidovou republikou
92/1961 Sb.Vyhláška rady Západočeského krajského národního výboru v Plzni, kterou se určují další místní národní výbory stavebními úřady
92/1962 Sb.Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o úhradách za sbližování, vyvážení a odvoz dříví a kůry z lesa
92/1963 Sb.Vyhláška ministra vnitra, kterou se stanoví denní sazby připadající na náklady spojené s výkonem vazby a s výkonem trestu odnětí svobody
92/1964 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o volném moři
92/1965 Sb.Vyhláška ministerstva financí a Státní banky československé o financování reprodukce základních prostředků
92/1966 Sb.Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o přiznávání titulů absolventům Vysoké školy politické ústředního výboru Komunistické strany Československa
92/1967 Sb.Vyhláška Státní plánovací komise o palivových a energetických základnách pro spotřebiče pevných, tekutých nebo plynných paliv a elektrické energie
92/1968 Sb.Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí, jíž se mění a doplňuje vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení č. 104/1964 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení družstevních rolníků ve znění vyhlášek č. 142/1965 Sb. a 117/1967 Sb.
92/1969 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Bulharské lidové republiky o spolupráci na úseku ochrany rostlin před škůdci, chorobami a plevely
92/1970 Sb.Vyhláška rady NV, kterou se určují obvodní úřady místních národních výborů a další městské národní výbory stavebními úřady
92/1971 Sb.Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení voleb do Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
92/1972 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o letecké dopravě
92/1973 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Kulturní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Nizozemského království
92/1974 Sb.Vyhláška federálního ministerstva spojů a federálního ministerstva vnitra o povolování amatérských vysílacích rádiových stanic
92/1975 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o uplatňování norem Rady vzájemné hospodářské pomoci
92/1976 Sb.Usnesení předsednictva o stanovení volebních obvodů pro volby do Slovenské národní rady
92/1977 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon Slovenské národní rady č.74/1963 Sb., o Slovenské akademii věd, ve znění zákona Slovenské národní rady č. 43/1970 Sb.
92/1978 Sb.Nařízení vlády České socialistické republiky o zřizování a provozu předškolních zařízení socialistickými organizacemi
92/1979 Sb.Vyhláška, kterou se mění a doplňuje vyhláška o zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících ve zdravotnictví
92/1980 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Jemenské lidové demokratické republiky o vědecké a technické spolupráci
92/1981 Sb.Redakční sdělení
92/1982 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o podmínkách vzájemných cest občanů obou států
92/1983 Sb.Usnesení předsednictva o vyhlásení doplňovacích volieb do Západoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode č.78 - Rybany a volebnom obvode č.80 - Topožčany II
92/1984 Sb.Vyhláška o zmene a doplnení vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky č.134/1975 Sb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení a zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení
92/1985 Sb.Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o zajištění bezpečnosti práce u stabilních zásobníků na sypké materiály
92/1987 Sb.Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky, kterou se provádí zákon o státní energetické inspekci
92/1988 Sb.Nařízení vlády České socialistické republiky o podmínkách racionálního využívání ložisek nevyhrazených nerostů
92/1989 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Korejskou lidově demokratickou republikou o přátelství a spolupráci
92/1990 Sb.Zákon České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 39/1969 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České socialistické republiky, ve znění zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 124/1969 Sb.
92/1991 Sb.Zákon o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby
92/1992 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby.
92/1993 Sb.Vyhláška ministerstva financí, kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona
92/1994 Sb.Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 5.dubna 1994 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Mostu k zabezpečení veřejného pořádku a bezpečnosti ve městě Mostě
92/1995 Sb.Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 12.dubna 1995 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
92/1996 Sb.Zákon o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin
92/1997 Sb.Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 318/1995 Sb., kterou se stanoví, které další studium, popřípadě výuka se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považuje za studium na středních nebo vysokých školách
92/1998 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
92/1999 Sb.Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví způsob označování textilních výrobků údaji o složení materiálu
92/2000 Sb.Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 332/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro čerstvé ovoce a čerstvou zeleninu, zpracované ovoce a zpracovanou zeleninu, suché skořápkové plody, houby, brambory a výrobky z nich
92/2001 Sb.Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se stanoví seznam speciálně vybavených koncových telefonních zařízení
92/2002 Sb.Vyhláška Ministerstva zemědělství o odborné způsobilosti pro živnostenské podnikání na úseku rostlinolékařské péče
92/2003 Sb.Sdělení Českého statistického úřadu o změně v Klasifikaci zemí (CZ-GEONOM)
92/2004 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění zákona č. 521/2002 Sb.
92/2005 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů
92/2006 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti žádosti o povolení k vydávání elektronických peněz
92/2007 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 536/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podnikání na kapitálovém trhu v oblasti ochrany proti zneužívání trhu
92/2008 Sb.Vyhláška o stanovení seznamu zemí referenčního koše, způsobu hodnocení výše, podmínek a formy úhrady léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely a náležitostech žádosti o stanovení výše úhrady
92/2009 Sb.Sdělení Ministerstva vnitra, kterým se mění sdělení Ministerstva vnitra č. 89/2009 Sb., o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
92/2010 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 446/2005 Sb., kterou se stanoví okruh cizinců, kteří mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území České republiky pouze na základě uděleného letištního víza, ve znění pozdějších předpisů
92/2011 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů
92/2012 Sb.Vyhláška o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče
92/2013 Sb.Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně na roky 2013 – 2016
92/2014 Sb.Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do Evropského parlamentu konaných na území České republiky ve dnech 23. a 24. května 2014
92/2015 Sb.Nařízení vlády o pravidlech pro organizaci služebního úřadu
92/2016 Sb.Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s bezpečnostními opatřeními přijatými po teroristických útocích v Belgii
92/2017 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 105/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti mezinárodní spolupráce při správě daní a zrušuje se zákon č. 330/2014 Sb., o výměně informací o finančních účtech se Spojenými státy americkými pro účely správy daní
92/2018 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
92/2019 Sb.Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů


ISP (příhlásit)