Předpisy 90/.. Sb.

90/1945 Sb.Dekret presidenta republiky o úpravě některých organisačních a služebních otázek v oboru soudnictví
90/1946 Sb.Zákon, podle kterého lze prohlásiti dny 9. května a 29. srpna v roce 1946 za dny pracovního klidu
90/1947 Sb.Zákon o provedení knihovního pořádku stran konfiskovaného nepřátelského majetku a o úpravě některých právních poměrů vztahujících se na přidělený majetek
90/1948 Sb.Vládní nařízení, jímž se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 7. ledna 1948, č. 1 Sb., kterým se provádějí některá ustanovení zákona o revizi první pozemkové reformy
90/1949 Sb.Zákon o rodinných přídavcích
90/1950 Sb.Vládní nařízení o správě národního majetku národními výbory
90/1951 Sb.Nařízení o pozbytí účinnosti § 10 zákona o znárodnění ve stavebnictví
90/1952 Sb.Zákon o Československé akademii zemědělských věd
90/1953 Sb.Nařízení, kterým se provádí ustanovení § 4 odst. 2 zákona č.33/1953 Sb., o právní praxi a odborné zkoušce v oboru justice a prokuratury
90/1958 Sb.Zákonné opatření o zřízení pobočky Československé akademie zemědělských věd na Slovensku
90/1960 Sb.Vyhláška o přenesení některých úkolů bývalého Fondu národní obnovy v Bratislavě na výkonné orgány některých okresních národních výborů
90/1961 Sb.Vyhláška Ústředního geologického úřadu a Ústředního báňského úřadu o odpisech bilančních zásob ložisek nerostných surovin
90/1962 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Pařížské úmluvě na ochranu průmyslového vlastnictví ze dne 20. března 1883, evidované v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtonu dne 2. června 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925, v Londýně dne 2. června 1934 a v Lisabonu dne 31. října 1958
90/1963 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o zákazů pokusů s jadernými zbraněmi v ovzduší, kosmickém prostoru a pod vodou
90/1964 Sb.Vyhláška ministra financí, kterou se zrušuje vyhláška č. 94/1960 Sb., o poskytování záloh jednotným zemědělským družstvům na plánované tržby za dodávky zemědělských výrobků
90/1965 Sb.Vládní vyhláška o plánovitém řízení národního hospodářství
90/1966 Sb.Vyhláška ministra národní obrany, kterou se uveřejňuje výpis z rozkazu presidenta republiky k provedení zákona č. 19/1966 Sb., o vysokých školách, na úseku vojenských vysokých škol
90/1967 Sb.Vyhláška ministerstva zdravotnictví, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva zdravotnictví č.44/1966 Sb., o zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících ve zdravotnictví
90/1968 Sb.Zákon o některých opatřeních na úseku daních placených obyvatelstvem
90/1969 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dlouhodobé obchodní dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Hospodářskou unií Benelux
90/1970 Sb.Vyhláška ministerstva kultury České socialistické republiky o úpravě odměn za některé druhy umělecké činnosti vykonávané mimo pracovní poměr
90/1971 Sb.Zákonné opatření, kterým se mění zákon Slovenské národní rady č. 43/1968 Sb., o hlavním městě Slovenska Bratislavě
90/1972 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí o financování některých zařízení podnikové společenské spotřeby a některých činností státních hospodářských organizací a organizací zahraničního obchodu
90/1973 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Malajsie o leteckých službách mezi a za jejich územími
90/1974 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o vědeckotechnické spolupráci o průmyslové kooperaci mezi Československem a Indií
90/1975 Sb.Vyhláška federálního ministerstva dopravy o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
90/1976 Sb.Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o stanovení volebních obvodů pro volby do Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
90/1977 Sb.Zákon o státním rozpočtu Slovenské socialistické republiky na rok 1978
90/1978 Sb.Vyhláška, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 11/1971 Sb., o učebních oborech a o organizaci výchovy učňů
90/1979 Sb.Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o školách v přírodě
90/1980 Sb.Nařízení vlády Československé socialistické republiky o státních závěrečných zkouškách a státních rigorozních zkouškách
90/1981 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o změně Úmluvy mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rumunské socialistické republiky o vzájemném zřízení domů kultury
90/1982 Sb.Usnesení předsednictva o vyhlásení doplňovacích volieb do Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode č. 35 Zbehy
90/1983 Sb.Vyhláška, ktorou sa určujú počty žiakov a učňov na jedného majstra odbornej výchovy v učebných a študijných odboroch v stredných odborných učilištiach, odborných učilištiach a strediskách praktického vyučovania
90/1984 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí o správě národního majetku
90/1985 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o právní pomoci ve věcech trestních
90/1986 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí o financování některých zařízení společenské spotřeby a některých činností výrobních hospodářských jednotek a podniků
90/1987 Sb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Středočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 14 - Beroun
90/1988 Sb.Zákon o zemědělském družstevnictví
90/1989 Sb.Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění vyhláška č. 57/1979 Sb., o náhradách za používání silničních motorových vozidel při pracovních cestách, ve znění vyhlášky č. 2/1984 Sb.
90/1990 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 47/1956 Sb., o civilním letectví (letecký zákon), ve znění zákona č. 40/1964 Sb. a zákona č. 43/1976 Sb.
90/1991 Sb.Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Albánské lidové socialistické republiky o mezinárodní silniční dopravě a Protokolu k ní
90/1992 Sb.Výnos o postupe organizácií lesného hospodárstva a Správy Tatranského národného parku pri užívaní lesnej pôdy, lesných porastov a ostatného majetku vo vlastníctve iných subjektov ako česko-slovenského štátu
90/1993 Sb.Zákon České národní rady o hlavním městě Praze (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
90/1994 Sb.Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 258/1992 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 263/1993 Sb.
90/1995 Sb.Zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny
90/1996 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb.
90/1997 Sb.Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o zavedení dovozního depozita
90/1998 Sb.Vyhláška Ministerstva zamědělství, kterou se vymezují některé druhy rostlin uvedené v druhovém seznamu, jejichž rozmnožovací materiál se smí uvést do oběhu jako obchodní a stanoví se jeho vlastnosti a způsob kontroly
90/1999 Sb.Vyhláška Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví podrobnosti o přípravě a výdeji léčivých přípravků a bližší podmínky provozu lékáren a dalších provozovatelů vydávajících léčivé přípravky
90/2000 Sb.Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 328/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro mléko a mléčné výrobky, zmrzliny a mražené krémy a jedlé tuky a oleje
90/2001 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 81/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky a zásady k podpoře vývozu jatečných býků a z nich vyrobeného hovězího masa
90/2002 Sb.Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví opatření k zabezpečení ochrany včel, zvěře a ryb při používání přípravků na ochranu rostlin
90/2003 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 4/1994 Sb., kterou se stanoví požadavky na provedení a stavbu objektů a zařízení pro rozvod a izolaci větrů a uzavírání důlních děl
90/2004 Sb.Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn
90/2005 Sb.Nález Ústavního soudu ze dne 25 ledna 2005 ve věci návrhu na zrušení nařízení obce Lipník č. 1/2003 o vyhlášení stavební uzávěry pro část katastrálního území Lipník
90/2006 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti žádostí, oznámení a minimální výše finančních zdrojů poskytnutých pobočce zahraniční bankou
90/2007 Sb.Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vyhlášení dokladů osvědčujících nabytá práva o formální kvalifikaci všeobecných sester a porodních asistentek udělovaných na území členských států Evropské unie
90/2008 Sb.Nález Ústavního soudu ze dne 29. ledna 2008 ve věci návrhu na zrušení § 400 odst. 1 a § 398 odst. 6 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
90/2009 Sb.Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
90/2010 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou
90/2011 Sb.Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
90/2012 Sb.Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)
90/2013 Sb.Sdělení Českého úřadu zeměměřického a katastrálního Seznam katastrálních pracovišť katastrálních úřadů, jejich názvy, sídla a územní obvody, ve kterých vykonávají působnost příslušného katastrálního úřadu k 1. dubnu 2013
90/2014 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
90/2015 Sb.Vyhláška o vydání zlaté mince „Žďákovský obloukový most“ po 5 000 Kč
90/2016 Sb.Zákon o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh
90/2017 Sb.Zákon, kterým se mění volební zákony a některé další zákony
90/2018 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 38/2008 Sb., o vývozu a dovozu zboží, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání, a o poskytování technické pomoci s tímto zbožím související, a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
90/2019 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů


ISP (příhlásit)