Předpisy 86/.. Sb.

86/1945 Sb.Dekret presidenta republiky o znovuvybudování finanční stráže v zemích České a Moravskoslezské a o úpravě některých služebních a platových poměrů příslušníků finanční stráže
86/1946 Sb.Zákon o stavební obnově
86/1947 Sb.Vyhláška o dohodě mezi vládou československou a vládou indickou o peněžních pohledávkách a majetku v Československu a Britské Indii, které byly podrobeny zvláštním opatřením proto, že Československo bylo obsazeno nepřítelem, sjednané dne 27. února 1947 v Bombayi
86/1948 Sb.Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost obchodní smlouva mezi republikou Československou a Spojenými státy venezuelskými, sjednaná v Caracasu výměnou nót ze dne 27.11.1947
86/1949 Sb.Zákon o přísežných hajných k ochraně lesů,polního majetku, myslivosti, rybářství a vod a vodních děl
86/1950 Sb.Trestní zákon
86/1951 Sb.Vládní nařízení o investičním listu pro stavby na rok 1952
86/1952 Sb.Zákon o kontrolní a revisní správě ministerstva financí
86/1953 Sb.Nařízení o finanční pomoci jednotným zemědělským družstvům a soukromě hospodařícím rolníkům
86/1958 Sb.Vyhláška Státního výboru pro výstavbu, kterou se určují orgány rad dalších místních národních výborů jako stavební úřad prvé stolice
86/1960 Sb.Vyhláška ministerstva chemického průmyslu o řízení rozvoje oboru technických plynů
86/1961 Sb.Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o Vysoké stranické škole - Institutu společenských věd při ústředním výboru Komunistické strany Československa
86/1962 Sb.Vyhláška Státní plánovací komise, kterou se mění a doplňuje vyhláška o metodice tvorby cen
86/1963 Sb.Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění
86/1964 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Vietnamskou demokratickou republikou
86/1965 Sb.Vyhláška rady Východočeského krajského národního výboru v Hradci Králové, kterou se Místnímu národnímu výboru v Sobotce odnímá působnost stavebního úřadu
86/1966 Sb.Vyhláška ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška č. 34/1965 Sb., o regresních náhradách
86/1967 Sb.Vyhláška Státní komise pro finance, ceny a mzdy, Státní plánovací komise, Státního úřadu sociálního zabezpečení a Ústřední rady odborů, kterou se upravuje uvolňování pracovníků a jejich umísťování a hmotné zabezpečení v souvislosti s likvidací neefektivních provozů a s jinými racionalizačními opatřeními
86/1968 Sb.Vyhláška ministerstva financí o sdružování prostředků socialistických organizací
86/1969 Sb.Zákon o státním rozpočtu Slovenské socialistické republiky na rok 1969
86/1970 Sb.Opatření ministra spravedlnosti České socialistické republiky, kterým se vyhlašuje skončení volebního období soudců některých krajských a okresních soudů
86/1971 Sb.Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení při pracích s živicemi
86/1972 Sb.Zákon České národní rady o plemenitbě hospodářských zvířat
86/1973 Sb.Vyhláška o úpravě pracovní doby v Slovenské socialistické republice v roce 1973
86/1974 Sb.Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o přechodné úpravě některých ustanovení o hospodářských závazcích na úseku zahraničního obchodu
86/1975 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Protokolu o změnách Dohody o mnohostranném zúčtování v převoditelných rublech a o zřízení Mezinárodní banky hospodářské spolupráce
86/1976 Sb.Vyhláška FMTIR a investiční rozvoj o osvědčování vhodnosti výrobků pro stavební části staveb
86/1977 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí o prozatímní správě národního majetku
86/1978 Sb.Vyhláška o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení
86/1979 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Thajského království
86/1980 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č.154/1971 Sb., o účetnictví
86/1981 Sb.Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o uzavírání a provádění smluv o vědeckotechnické spolupráci se zahraničím
86/1982 Sb.Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky a ministerstva školství České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 93/1979 Sb., o odměňování a hmotném zabezpečení žáků a učňů připravujících se na dělnická povolání v učebních a studijních oborech, ve znění pozdějších předpisů
86/1983 Sb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Severomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodu č.118
86/1984 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí o některých opatřeních na úseku daní placených obyvatelstvem
86/1985 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 110/1978 Sb., o Štrasburské dohodě o mezinárodním patentovém třídění ze dne 24. března 1971
86/1986 Sb.Vyhláška o združení rodičov a priatežov školy
86/1987 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spojených států amerických o letecké dopravě
86/1988 Sb.Vyhláška o postupe pri vyhžadávaní a prieskume výhradných ložísk z hžadiska ochrany a racionálneho využitia nerastného bohatstva a o oznamovaní výskytu ložiska vyhradeného nerastu, jeho odmieňaní a o úhrade nákladov
86/1989 Sb.Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky o povolování ověřování, výroby dovozu a uvádění do oběhu, používání a kontrole veterinárních léčiv a přípravků
86/1990 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 81/1966 Sb., o periodickém tisku a o ostatních hromadných informačních prostředcích
86/1991 Sb.Výnos, ktorým sa určuje rezortný zoznam zamestnaní zaradených do I. a II. pracovnej kategórie v súvislosti s dôchodkovým zabezpečením
86/1992 Sb.Zákon o péči o zdraví lidu (úplné znění s působností pro Českou republiku, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
86/1993 Sb.Nařízení vlády o osobních požitcích poskytovaných duchovním církví a náboženských společeností
86/1994 Sb.Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 22.března 1994 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 871 odst. 1 občanského zákoníku, ve znění zákona č. 509/1991 Sb.
86/1995 Sb.Zákon o ochraně ozonové vrstvy Země
86/1996 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon), ve znění zákona č. 89/1990 Sb., zákona č. 468/1991 Sb., zákona č. 318/1993 Sb. a zákona č. 237/1995 Sb.
86/1997 Sb.Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva financí č. 176/1993 Sb., o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu, ve znění pozdějších předpisů
86/1998 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o volném obchodu mezi Českou republikou a Státem Izrael
86/1999 Sb.Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 194/1996 Sb., kterou se provádí zákon o krmivech, ve znění pozdějších předpisů
86/2000 Sb.Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se stanoví státy, jejichž státní občané mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území České republiky pouze na základě uděleného letištního víza
86/2001 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky pro poskytování finanční podpory za uvádění půdy do klidu a finanční kompenzační podpory za uvádění půdy do klidu a zásady pro prodej řepky olejné vypěstované na půdě uváděné do klidu
86/2002 Sb.Zákon o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší)
86/2003 Sb.Nařízení vlády o poměrné části rezervy, kterou lze v systému produkčních kvót mléka rozdělit v kvótovém roce 2003/2004
86/2004 Sb.Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, přijatému Parlamentem dne 14. ledna 2004 a vrácenému prezidentem republiky dne 29. ledna 2004
86/2005 Sb.Nález Ústavního soudu ze dne 19. ledna 2005 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 20 odst. 4, 5 a 6 a v odstavci 7 slov „na mandát poslance nebo senátora činí ročně 900 000 Kč a“, případně celého ustanovení § 20 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů
86/2006 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 209/2004 Sb., o bližších podmínkách nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty
86/2007 Sb.Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
86/2008 Sb.Vyhláška o stanovení zásad správné laboratorní praxe v oblasti léčiv
86/2009 Sb.Úplné znění zákona č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
86/2010 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 112/2008 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám, ve znění nařízení vlády č. 480/2009 Sb.
86/2011 Sb.Nařízení vlády o technických požadavcích na hračky
86/2012 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů
86/2013 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 223/2005 Sb., o některých dokladech o vzdělání, ve znění pozdějších předpisů
86/2014 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě), ve znění pozdějších předpisů
86/2015 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
86/2016 Sb.Nařízení vlády o stanovení lázeňského místa Ostrožská Nová Ves a statutu lázeňského místa Ostrožská Nová Ves
86/2017 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů
86/2018 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, ve znění pozdějších předpisů
86/2019 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění vyhlášky č. 222/2014 Sb.


ISP (příhlásit)