Předpisy 85/.. Sb.

85/1945 Sb.Dekret presidenta republiky, kterým se ruší školné na státních středních školách
85/1946 Sb.Vyhláška, kterou se uveřejňuje oznámení Národní banky Československé o vydání bankovek pětitisícikorunových s datem 1.listopadu 1945
85/1947 Sb.Vyhláška o dohodě mezi vládou československou a vládou Jeho Veličenstva ve Spojeném království o peněžních pohledávkách a majetku v Československu a ve Spojeném Království, které byly podrobeny zvláštním opatřením proto, že Československo bylo obsazeno nepřítelem, sjednané dne 1. listopadu 1945 v Londýně
85/1948 Sb.Zákon, jímž se na přechodnou dobu vylučuje přeložení do zálohy (propuštění ze svazku československé branné moci) některých kategorií důstojníků z povolání
85/1949 Sb.Zákon,jímž se zrušují vyživovací komise zřízené podle zákona o státním příspěvku vyživovacím a přenáší jejich působnost na národní výbory
85/1950 Sb.Zákon o opatřeních souvisících s úpravou kázeňského práva příslušníků ozbrojených sborů
85/1951 Sb.Vyhláška o Smluve medzi Československou republikou a Maďarskou žudovou republikou o právnej pomoci v občianskych a trestných veciach, podpísanej v Budapešti dňa 6. marca 1951
85/1952 Sb.Zákon o pojišťovnictví
85/1953 Sb.Nařízení, jímž se stanoví, které další podniky se zapisují do podnikového rejstříku
85/1958 Sb.Nařízení, kterým se zřizují některé lidové soudy a vymezuje jejich působnost
85/1960 Sb.Vládní vyhláška o provedení sčítání lidu, domů a bytů k 1.březnu 1961
85/1961 Sb.Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o zřízení Ústředního úřadu pro věci národních výborů
85/1962 Sb.Vládní vyhláška o zavádění nových druhů spotřebního zboží do prodeje
85/1963 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o doplnění Dohody mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Senegal o letecké dopravě (č. 13/1963 Sb.)
85/1964 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o úpravě pohraničního přechodu železnic
85/1965 Sb.Vyhláška ministerstva potravinářského průmyslu, kterou se mění vyhláška o pěstitelském pálení ovoce
85/1966 Sb.Vyhláška generálního ředitele Státní banky československé o platebním styku a zúčtování na účtech organizací
85/1967 Sb.Vyhláška ministra zahraničního obchodu, jíž se mění a doplňuje vyhláška č.82/1961 Sb., kterou se provádí celní zákon č.36/1953 Sb.
85/1968 Sb.Zákon, kterým se mění zákon o komisích lidové kontroly a zákon o národních výborech
85/1969 Sb.Vyhláška o palivových a energetických základnách pro spotřebiče pevných, kapalných a plynných paliv a elektrické energie
85/1970 Sb.Vyhláška rady Severomoravského národního výboru v Ostravě, kterou se určují další městské národní výbory v kraji stavebními úřady
85/1971 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o hospodářském styku mezi Československou socialistickou republikou a Švýcarskou konfederací
85/1972 Sb.Zákon o postupu při uzavírání smluv o hospodářské kooperaci se zahraničím
85/1973 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o zavedení jednotného kontejnerového dopravního systému
85/1974 Sb.Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva školství České republiky č. 103/1969 Sb., o organizaci gymnasií a studia na nich
85/1975 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dlouhodobé obchodní dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Finskou republikou a o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Finskou republikou o vzájemném odstranění překážek obchodu
85/1976 Sb.Vyhláška FMTIR o podrobnější úpravě územního řízení a stavebním řádu
85/1977 Sb.Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj a Federálního statistického úřadu o podmínkách zahajování staveb a jejich registraci a evidenci
85/1978 Sb.Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení
85/1979 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Kulturní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Lucemburského velkovévodství
85/1980 Sb.Vyhláška, ktorou sa mení vyhláška č. 46/1966 Zb., o opatreniach proti prenosným chorobám v znení vyhlášok č. 21/1973 Zb., a č. 20/1978 Zb.
85/1981 Sb.Nařízení vlády České socialistické republiky o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Chebská pánev a Slavkovský les, Severočeská křída, Východočeská křída, Polická pánev, Třeboňská pánev a Kvartér řeky Moravy
85/1982 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o doručování soudních a mimosoudních písemností v cizině ve věcech občanských a obchodních
85/1983 Sb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Severočeského krajského národního výboru ve volebních obvodech č.59 (v okrese Jablonec n. Nis.) a č. 121 (v okrese Teplice)
85/1984 Sb.Vyhláška o zmene vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky č.53/1973 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o pestúnskej starostlivosti
85/1985 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 28/1981 Sb., o Locarnské dohodě o zřízení mezinárodního třídění průmyslových vzorů a modelů, podepsané v Locarnu dne 8. října 1968
85/1986 Sb.Nařízení vlády České socialistické republiky o doplnění vládního nařízení č. 36/1969 Sb., kterým se stanoví další případy, kdy lze přidělit byt ve státním zájmu, ve znění nařízení vlády České socialistické republiky č. 88/1970 Sb. a nařízení vlády České socialistické republiky č. 1/1985 Sb.
85/1987 Sb.Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 60/1980 Sb., o udělování povolení k zahraničně obchodní činnosti a o provádění zahraničně obchodní činnosti zahraničními osobami
85/1988 Sb.Vyhláška Českého geologického úřadu o postupu při vyhledávání a průzkumu výhradních ložisek z hlediska ochrany a racionálního využití nerostného bohatství a o oznamování výskytu ložiska vyhrazeného nerostu, jeho odměňování a o úhradě nákladů
85/1989 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mongolské lidové republiky o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělávání a o udělování vědeckých hodností, vydávaných v Československé socialistické republice a v Mongolské lidové republice
85/1990 Sb.Zákon o právu petičním
85/1991 Sb.Nařízení vlády České republiky, kterým se stanoví přechodná opatření pro postupné nahrazení dosavadního státního znaku novým státním znakem České republiky
85/1992 Sb.Vyhláška ministerstva vnitra České republiky, kterou se pro střední školy ministerstva vnitra České republiky provádějí některá ustanovení zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol (školský zákon), ve znění zákona č. 171/1990 Sb. a zákona č. 522/1990 Sb.
85/1993 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády České republiky č. 372/1992 Sb., kterým se stanoví podrobnosti výkonu civilní služby
85/1994 Sb.Zákon č. 85/1994 Sb. ČR, kterým se mění a doplňuje zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích vybíraných správními orgány ČR, zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí, zákon č. 331/1993 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 1994, zákon č. 586/1992 o daních z příjmů, ve znění zákonů č. 10/1993, 72/1994, 337/1992, 35/1993, 325/1993, 157/1993, 302/1993, 315/1993, 323/1993, 18/1993, 322/1993 a dalších
85/1995 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 287/1993 Sb., o působnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, a o opatřeních s tím souvisejících
85/1996 Sb.Zákon o advokacii
85/1997 Sb.Vyhláška Ministerstva financí o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů
85/1998 Sb.Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 245/1995 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé užitkové vody včetně rozúčtování nákladů na objekty a mezi konečné spotřebitele
85/1999 Sb.Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se stanoví metody pro zjišťování hořlavosti a oxidačních vlastností chemických látek a chemických přípravků
85/2000 Sb.Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se vyhlašuje národní přírodní rezervace Mazák a stanoví její ochranné pásmo a bližší ochranné podmínky a kterou se mění vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a výnos Ministerstva kultury České socialistické republiky č. j. 14.200/88-SÚOP ze dne 29. listopadu 1988 (reg. v částce 49/1988 Sb.)
85/2001 Sb.Úplné znění zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, jak vyplývá z pozdějších změn
85/2002 Sb.Vyhláška Ministerstva financí, kterou se stanoví bližší podmínky způsobu složení a vrácení kauce a složení a vrácení příspěvku na volební náklady v souvislosti s konáním voleb do Parlamentu České republiky
85/2003 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví obory státní služby
85/2004 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
85/2005 Sb.Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
85/2006 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 124/2001 Sb., kterou se stanoví požadavky na odběr vzorků a principy metod laboratorního zkoušení krmiv, doplňkových látek a premixů a způsob uchovávání vzorků, ve znění vyhlášky č. 497/2004 Sb.
85/2007 Sb.Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
85/2008 Sb.Vyhláška o stanovení seznamu léčivých látek a pomocných látek, které lze použít pro přípravu léčivých přípravků
85/2009 Sb.Úplné znění zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, jak vyplývá z pozdějších změn
85/2010 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů
85/2011 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 642/2004 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů
85/2012 Sb.Zákon o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur a o změně některých zákonů
85/2013 Sb.Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně na rok 2013
85/2014 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění pozdějších předpisů
85/2015 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů
85/2016 Sb.Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
85/2017 Sb.Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
85/2018 Sb.Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu České republiky, do zastupitelstev obcí a zastupitelstev městských obvodů a městských částí ve statutárních městech a do zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev jeho městských částí
85/2019 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící zákon o archivnictví a spisové službě


ISP (příhlásit)