Předpisy 79/.. Sb.

79/1945 Sb.Dekret presidenta republiky o zatímní úpravě soudnictví v zemích České a Moravskoslezské
79/1946 Sb.Vyhláška, kterou se vyhlašuje změna sazeb vládního nařízení ze dne 5. prosince 1940, č. 437 Sb., o úpravě některých služebních poměrů veterinářů a prohližitelů, vykonávajících prohlídku jatečných zvířat a masa, a některých otázek s tím souvisejících
79/1947 Sb.Vyhláška o dohodě mezi vládou republiky Československé a vládou Svazu sovětských socialistických republik o vzájemných dodávkách zboží
79/1948 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 16. května 1946 č. 128 Sb., o neplatnosti některých majetkově-právních jednání z doby nesvobody a o nárocích z této neplatnosti a z jiných zásahů do majetku vzcházejících
79/1949 Sb.Vládní nařízení o rozdělení území hl.m.Prahy pro účely veřejné správy
79/1950 Sb.Vládní nařízení o úpravě pracovní doby k zajištění plynulého zásobování elektřinou, plynem a topnou parou
79/1951 Sb.Vyhláška o ražbě a vydání hliníkových dvacetníků
79/1952 Sb.Zákon o živnostenské dani
79/1953 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o národních umělcích
79/1957 Sb.Zákon o výrobě, rozvodu a spotřebě elektřiny (elektrisační zákon)
79/1958 Sb.Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé republiky a vládou Maďarské lidové republiky o spolupráci a o vzájemné pomoci v oboru celnictví
79/1959 Sb.Zákon o zrušení daně z představení
79/1960 Sb.Vládní nařízení o pravomoci a odpovědnosti Národního výboru hlavního města Prahy a obvodních národních výborů v Praze
79/1961 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Kambodžským královstvím
79/1962 Sb.Vládní nařízení, kterým se rozšiřuje účinnost zákona č. 69/1958 Sb., o hospodářských vztazích mezi socialistickými organizacemi, na úsek stavební investiční výstavby JZD
79/1963 Sb.Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o úplatě za postoupení výkonu práva myslivosti
79/1964 Sb.Redakční sdělení
79/1965 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Bulharskou lidovou republikou o kulturní spolupráci
79/1966 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o kulturní spolupráci
79/1967 Sb.Vyhláška rady Západočeského krajského národního výboru v Plzni, kterou se určují další městské národní výbory v kraji stavebními úřady
79/1968 Sb.Vyhláška ministerstva školství, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 110/1966 Sb., o označování zahraničních absolventů československých vysokých škol
79/1969 Sb.Nařízení o změnách v organizaci vysokých škol
79/1970 Sb.Vyhláška ministerstva dopravy České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva dopravy č. 127/1964 Sb., o městském přepravním řádu
79/1971 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Konzulární Úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Francouzskou republikou
79/1972 Sb.Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu č. 156 pro volby do Sněmovny lidu Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
79/1973 Sb.Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o experimentálním ověřování ve výstavbě
79/1974 Sb.Vyhláška, kterou se mění a doplňuje vyhláška Státní komise pro vědecké hodnosti č. 198/1964 Sb., o řízení při udělování vědeckých hodností
79/1975 Sb.Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o doplnění usnesení o vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu č. 13 pro volby do Sněmovny lidu Federálního shromáždění Československé socialistické republiky uveřejněné ve Sbírce zákonů ČSSR částka 17 ze dne 23.června 1975 č. 58
79/1976 Sb.Nařízení vlády Československé socialistické republiky o zřízení medaile - Za zásluhy o ochranu hranic Československé socialistické republiky -
79/1977 Sb.Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o jednotném systému dalšího vzdělávání učitelů škol poskytujících základní,střední a vyšší vzdělání a ostatních pedagogických a výchovných pracovníků
79/1978 Sb.Zákon o státní správě ve školství
79/1979 Sb.Zákonné opatření, kterým se mění zákon Slovenské národní rady č. 132/1975 Sb., o působnosti orgánů Slovenské socialistické republiky v sociálním zabezpečení
79/1980 Sb.Vyhláška ministerstva kultury České socialistické republiky, kterou se zrušuje vyhláška Nejvyššího úřadu cenového č. 1392/1946 Ú.l. I., o úplatách při provozování hudby
79/1981 Sb.Vyhláška o zdravotníckych pracovníkoch a iných odborných pracovníkoch v zdravotníctve
79/1982 Sb.Vyhláška Ústřední rady odborů o změnách vyhlášky Ústřední rady odborů č. 143/1965 Sb., o poskytování peněžitých dávek v nemocenském pojištění
79/1983 Sb.Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovací volby ve volebním obvodu č. 66 pro volby do Sněmovny lidu Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
79/1984 Sb.Vyhláška Ústřední rady odborů o změnách vyhlášky Ústřední rady odborů č. 165/1979 Sb., o nemocenském pojištění některých pracovníků a o poskytování dávek nemocenského pojištění občanům ve zvláštních případech
79/1985 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 67/1975 Sb., o Lisabonské dohodě na ochranu označení původu a o jejich mezinárodním zápisu ze dne 31. října 1958, revidované ve Stockholmu dne 14. července 1967
79/1986 Sb.Nařízení o dodatkovom odvode za prekročenie závazných limitov odberu a určených dodávkových fondov niektorých druhov ropných výrobkov ústrednými orgánmi Slovenskej socialistickej republiky a národnými výbormi a nimi riadenými rozpočtovými a príspevkovými organizáciami
79/1987 Sb.Usnesení předsednictva o vyhlásení doplňovacích volieb do Stredoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode č.26 - Tvrdošín
79/1988 Sb.Vyhláška o chránených ložiskových územiach a dobývacích priestoroch
79/1989 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání bankovek po 100 Kčs
79/1990 Sb.Ústavní zákon o počte poslancov SNR, o znení sžubu poslancov SNR, členov vlády SR a poslancov národných výborov a o volebnom období SNR
79/1991 Sb.Vyhláška o prijímaní na štúdium na stredných školách
79/1992 Sb.Zákon o Zbore väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky
79/1993 Sb.Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Lucemburského velkovévodství o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
79/1994 Sb.Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ozbrojených sil, bezpečnostních sborů a služeb, orgánů celní správy, příslušníků Sboru požární ochrany a zaměstnanců některých dalších organizací (služební platový řád)
79/1995 Sb.Zákon o všeobecném zdravotním pojištění (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
79/1996 Sb.Vyhláška Ministerstva zemědělství o služebních stejnokrojích zaměstnanců orgánů státní správy lesů a o jejich označení
79/1997 Sb.Zákon o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů
79/1998 Sb.Nález Ústavního soudu ze dne 25. března 1998 ve věci návrhu na zrušení ustanovení, jež je v § 4 odst. 1 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, vyjádřeno slovy "od 25. února 1948"
79/1999 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 174/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na střelné zbraně a střelivo
79/2000 Sb.Nařízení vlády o pozastavení účinnosti opatření podle nařízení vlády č. 14/2000 Sb., o zákazu letů mezi Českou republikou a Svazovou republikou Jugoslávií
79/2001 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví vzor služebního průkazu orgánů ochrany veřejného zdraví, jejich zaměstnanců a zástupců hlavního hygienika České republiky, krajských a okresních hygieniků
79/2002 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 364/2000 Sb., o zrušení Fondu dětí a mládeže a o změnách některých zákonů
79/2003 Sb.Vyhláška o ukončení platnosti mincí po 10 haléřích vzoru 1993 a mincí po 20 haléřích vzoru 1993
79/2004 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
79/2005 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 433/2003 Sb., o způsobu výpočtu nároku na vrácení spotřební daně zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě, lesních školkách a při obnově a výchově lesa a o způsobu a podmínkách vedení dokladů a evidence a o normativech spotřeby těchto výrobků
79/2006 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
79/2007 Sb.Nařízení vlády o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření
79/2008 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů
79/2009 Sb.Sdělení Ústavního soudu ze dne 16. prosince 2008 ve věci stanoviska pléna Ústavního soudu k nepřípustnosti ústavní stížnosti proti pravomocnému rozhodnutí odvolacího soudu v občanském soudním řízení v případě neuplatnění žaloby pro zmatečnost
79/2010 Sb.Vyhláška o dispečerském řízení elektrizační soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení
79/2011 Sb.Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
79/2012 Sb.Vyhláška o stanovení vzorů diplomatických a služebních pasů a vzorů tiskopisů žádostí o jejich vydání
79/2013 Sb.Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče)
79/2014 Sb.Vyhláška o vydání zlaté mince „Jizerský most na trati Tanvald–Harrachov“ po 5 000 Kč
79/2015 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
79/2016 Sb.Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
79/2017 Sb.Vyhláška o stanovení struktury a formátu oznámení podle zákona o střetu zájmů
79/2018 Sb.Vyhláška o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace
79/2019 Sb.Vyhláška o způsobu výpočtu výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění hospodaření v lese


ISP (příhlásit)