Předpisy 74/.. Sb.

74/1945 Sb.Dekret presidenta republiky o reaktivaci a opětném ustanovení provdaných žen ve veřejné službě
74/1946 Sb.Ústavní zákon o udělení státního občanství krajanům vracejícím se do vlasti
74/1947 Sb.Redakční sdělení
74/1948 Sb.Ústavní zákon, jímž se na přechodnou dobu do účinnosti nové ústavy upravuje volba a pravomoc Národního shromáždění a činnost Ústavodárného Národního shromáždění
74/1949 Sb.Nařízení ministra spravedlnosti,kterým se provádějí některá ustanovení zákona č.322/1948 Sb. o advokacii
74/1950 Sb.Nařízení, ktorým sa zrušuje Ústav pre školský a osvětový film v Bratislave
74/1951 Sb.Vládní nařízení, kterým se zřizují nová ministerstva
74/1952 Sb.Zákon o dani z výkonů
74/1953 Sb.Vládní nařízení o pojištění příslušníků vojenských oddílů pracujících v podnicích socialistického sektoru
74/1956 Sb.Vyhláška o Dopravní dohodě mezi Československou republikou a Polskou lidovou republikou ze dne 13. ledna 1956
74/1957 Sb.Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé republiky a vládou Německé demokratické republiky o spolupráci a vzájemné pomoci v oboru celnictví
74/1958 Sb.Zákon o trvalém usídlení kočujících osob
74/1959 Sb.Vyhláška o Úmluvě o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů
74/1960 Sb.Vyhláška ministerstva energetiky a vodního hospodářství, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministra lesů a dřevařského průmyslu č.58/1954 Ú.l.,o úplatách za dodávku vody z veřejných vodovodů a vodáren a za odvádění odpadních vod veřejnými kanalizacemi
74/1961 Sb.Vyhláška ministerstva dopravy a spojů o pronájmu a používání silničních vozidel pro motorovou dopravu
74/1962 Sb.Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o zákazu odstřelu koroptví v roce 1962 a 1963
74/1963 Sb.Zákon o Slovenské akademii věd
74/1964 Sb.Vyhláška ministerstva školství a kultury o doplnění vyhlášky, kterou se stanoví podmínky účinkování divadelních umělců z povolání v představeních mimo provoz divadla a vyhlášky, kterou se stanoví povinné zprostředkování pro některé obory umělecké činnost
74/1965 Sb.Vládní nařízení, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení č. 16/1963 Sb., o umísťování absolventů vysokých škol, konzervatoří a středních odborných škol
74/1966 Sb.Zákon o působnosti Slovenské národní rady a jejích orgánů při zabezpečování péče o zdraví lidu
74/1967 Sb.Vyhláška rady Východočeského krajského národního výboru v Hradci Králové, kterou se určuje Městský národní výbor v Kostelci nad Orlicí stavebním úřadem
74/1968 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Ženevském protokolu z roku 1967 k Všeobecné dohodě o clech a obchodu
74/1969 Sb.Vyhláška Českého cenového úřadu o cenách
74/1970 Sb.Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se upravuje uvolňování, umísťování a hmotné zabezpečení pracovníků v souvislosti s prováděním racionalizačních a organizačních opatření
74/1971 Sb.Vyhláška ministra zahraničního obchodu o zřízení Omnie, podniku zahraničního obchodu
74/1972 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Bulharské lidové republiky o spolupráci v oblasti cestovního ruchu
74/1973 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 68/1951 Sb., o dobrovolných organizacích a shromážděních
74/1974 Sb.Vyhláška ministra spravedlnosti České socialistické republiky, kterou se určuje k vyřizování sporů z mezinárodní přepravy zboží na území hlavního města Prahy obvodní soud pro Prahu 2
74/1975 Sb.Ústavní zákon o souhlasu ke změně hranic Slovenské socialistické republiky
74/1976 Sb.Usnesení předsednictva o vyhlášení voleb do Slovenské národní rady a všeobecných voleb do národních výborů ve Slovenské socialistické republice
74/1977 Sb.Předsednictvo Federálního shromáždění vyhlašuje úplné znění zákona o zemědělské dani č.103/1974 Sb.,jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem č.154/1976 Sb. a zákonem č.62/1977 Sb.
74/1978 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí a federálního ministerstva zahraničního obchodu,jíž se doplňuje vyhláška č.143/1970 Sb., kterou se provádí zákon o devizovém hospodářství
74/1979 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Kyperskou republikou
74/1980 Sb.Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se vydává celní sazebník obchodního zboží
74/1981 Sb.Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva dopravy č. 133/1964 Sb., o silničním přepravním řádu
74/1982 Sb.Nařízení vlády Československé socialistické republiky o některých úpravách v nemocenském pojištění a důchodovém zabezpečení pracujících v hornictví
74/1983 Sb.Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky, kterou se doplňuje vyhláška ministerstva financí č.25/1964 Sb., k provedení zákona o notářských poplatcích, ve znění vyhlášky ministerstva financí České socialistické republiky č.30/1972 Sb.
74/1984 Sb.Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 104/1964 Sb., kterou se provádí zákon o zabezpečení družstevních rolníků v nemoci a o zabezpečení matky a dítěte, ve znění pozdějších předpisů
74/1985 Sb.Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 132/1964 Sb., o železničním přepravním řádu, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 126/1964 Sb., o styku mezi dráhami celostátními a vlečkami a o vztazích mezi zúčastněnými organizacemi (vlečkové podmínky), ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 9/1984 Sb., o kontejnerovém přepravním řádu
74/1986 Sb.Vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady č.73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva
74/1987 Sb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Jihočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 78 (Mirovice)
74/1988 Sb.Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky č. 172/1982 Sb., o základních podmínkách dodávky topných plynů, ropy a gazolinu
74/1989 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky, ministerstva financí, cen a mezd Slovenské socialistické republiky a předsedy Státní banky československé, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky, ministerstva financí Slovenské socialistické republiky a předsedy Státní banky československé č. 136/1985 Sb., o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě a modernizaci rodinných domků v osobním vlastnictví
74/1990 Sb.Zákon, kterým se stanoví nové znění vojenské přísahy a služební přísahy příslušníků Sboru národní bezpečnosti a Sborů nápravné výchovy, upravuje název československé armády, upravuje řádná dovolená vojáků v základní službě a jímž se mění zákon č. 40/1974 Sb., o Sboru národní bezpečnosti
74/1991 Sb.Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o odměňování ředitelů organizací, které provozují podnikatelskou činnost
74/1992 Sb.Zákon, ktorým sa ustanovujú niektoré ďalšie podmienky na výkon funkcií v Policajnom zbore Slovenskej republiky a v Zbore väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky * lustrace, lustrační zákon *
74/1993 Sb.Vyhláška ministerstva hospodářství, kterou se doplňuje vyhláška federálního ministerstva spojů č. 390/1992 Sb., o povolování amatérských vysílacích rádiových stanic
74/1994 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákoník práce č. 65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
74/1995 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví sazba cla pro dovoz bramborového škrobu a vína
74/1996 Sb.Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se stanoví podrobnosti k provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb.,o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů
74/1997 Sb.Ústavní zákon o změnách státních hranic se Slovenskou republikou
74/1998 Sb.Vyhláška Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví správná laboratorní praxe v oblasti léčiv
74/1999 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rozhodnutí č. 5/98 Rady přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé ze dne 2. prosince 1998, které mění znění Rozhodnutí Rady přidružení č. 2/97 v souvislosti s finančním příspěvkem České republiky
74/2000 Sb.Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, ve znění pozdějších předpisů
74/2001 Sb.Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 340/1992 Sb., o požadavcích na kvalifikaci a odbornou způsobilost a o ověřování odborné způsobilosti pracovníků k hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých předpisů vydaných Českým báňským úřadem k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění vyhlášky č. 239/1998 Sb.
74/2002 Sb.Vyhláška Českého báňského úřadu o vyhrazených elektrických zařízeních
74/2003 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 439/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vedení oddělené evidence tržeb, nákladů a výnosů pro účely regulace a pravidla pro rozdělení nákladů, tržeb a výnosů z vloženého kapitálu v energetice
74/2004 Sb.Vyhláška o zrušení přírodních léčebných lázní na území obce Železnice
74/2005 Sb.Vyhláška o zájmovém vzdělávání
74/2006 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
74/2007 Sb.Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
74/2008 Sb.Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Hádecká planinka a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
74/2009 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
74/2010 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 582/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí, ve znění pozdějších předpisů
74/2011 Sb.Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů, přijatému Parlamentem dne 9. února 2011 a vrácenému prezidentem republiky dne 23. února 2011
74/2012 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů
74/2013 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 474/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona
74/2014 Sb.Vyhláška o stanovení druhů příjmu a majetku pro účely automatické výměny informací v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní
74/2015 Sb.Nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat
74/2016 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 166/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s vytvářením soustavy NATURA 2000, ve znění vyhlášky č. 390/2006 Sb.
74/2017 Sb.Nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol a o změně některých souvisejících nařízení vlády
74/2018 Sb.Vyhláška o službách spojených s platebním účtem, na které se vztahuje jednotné označení
74/2019 Sb.Zákon o úpravě některých vztahů v souvislosti s vystoupením Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie


ISP (příhlásit)