Předpisy 7/.. Sb.

7/1945 Sb.Vládní nařízení o platidlech v zemích České a Moravskoslezské
7/1946 Sb.Zákon o hromadném poručenství
7/1947 Sb.Vládní nařízení, jímž se nahrazují sazebníky dávek za úřední úkony ve věcech správních
7/1948 Sb.Vyhláška o změnách úředních názvů měst, osad, obcí a částí osad, povolených v roce 1947
7/1949 Sb.Vládní nařízení o výkupu a dodávce zemědělských výrobků podle smlouvy
7/1950 Sb.Vládní nařízení, kterým se vydávají podrobné předpisy o působnosti finančních prokuratur
7/1951 Sb.Vládní nařízení o organisaci a působnosti výběrových komisí
7/1952 Sb.Zákon o přechodných opatřeních v oboru patentů
7/1953 Sb.Nařízení, ktorým sa zrušujú a zriaďujú niektoré povereníctva a upravuje ich pôsobnosť
7/1954 Sb.Vládní nařízení o oběhu zákonných peněz
7/1955 Sb.Vládní nařízení o státních cenách Klementa Gottwalda
7/1956 Sb.Vládní nařízení o přesunu působnosti v oboru cizineckého cestovního ruchu
7/1957 Sb.Vládní nařízení, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení o organisaci výkonných orgánů národních výborů
7/1958 Sb.Vládní nařízení, jímž se stanoví, která ustanovení zákona o vysokých školách se vztahují na vysoké školy vojenské
7/1959 Sb.Vyhláška o Dohodě mezi Československou republikou a Německou demokratickou republikou o prodloužení prioritních lhůt v oboru vynálezů a ochranných známek
7/1960 Sb.Vyhláška ministerstva zemědělství o ochraně zemědělského půdního fondu
7/1961 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Obchodní smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Japonskem
7/1962 Sb.Vyhláška Ústřední rady odborů, ministerstva zdravotnictví a Státního úřadu sociálního zabezpečení, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o náhradách při úrazech a nemocech z povolání
7/1963 Sb.Vyhláška ministerstva dopravy a spojů, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 364/1953 Ú.l., o přepravním řádu pro městskou hromadnou dopravu osob (městský přepravní řád)
7/1964 Sb.Vyhláška Ústřední správy pro rozvoj místního hospodářství a ministerstva financí o opravách bytového majetku
7/1965 Sb.Vyhláška ministerstva zahraničního obchodu o organizaci sítě celnic a jejich působnosti
7/1966 Sb.Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o Vysoké škole politické ústředního výboru Komunistické strany Československa
7/1967 Sb.Vyhláška rady NV, kterou se určují další městské národní výbory v kraji stavebními úřady
7/1968 Sb.Usnesení předsednictva Národního shromáždění o volbě Ústřední volební komise Národní fronty pro volby do národních výborů
7/1969 Sb.Zákon České národní rady o Nejvyšším kontrolním úřadě České socialistické republiky
7/1970 Sb.Vyhláška o doplnění vyhlášky č. 81/1961 Sb., o blokovém řízení
7/1971 Sb.Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o registraci staveb
7/1972 Sb.Redakční sdělení
7/1973 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dlouhodobé obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a rakouskou spolkovou vládou na období od 1.ledna 1973 do 31.prosince 1977
7/1974 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kyperské republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví
7/1975 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dlouhodobé obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Tuniské republiky a Protokolu mezi Československou socialistickou republikou a Tuniskou republikou o úpravě platů mezi oběma zeměmi
7/1976 Sb.Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva financí č. 48/1964 Sb., o pojistných podmínkách pro pojištění majetku
7/1977 Sb.Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodě č.27 pro volby do Sněmovny lidu FS ČSSR
7/1978 Sb.Vyhláška o uznávání lesních porostů a stromů k pěstování a sběru lesních semen a řízků
7/1979 Sb.Vyhláška o státním odborném dozoru nad vybranými tlakovými zařízeními jaderně energetických zařízení
7/1980 Sb.Vyhláška federálního ministerstva vnitra a federálního ministerstva zahraničních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva vnitra Československé socialistické republiky a ministerstva zahraničních věcí č. 44/1970 Sb.
7/1981 Sb.Redakční sdělení
7/1982 Sb.Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění o zvýšení důchodů a o některých změnách zákona o sociálním zabezpečení
7/1983 Sb.Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj, Státní plánovací komise a federálního ministerstva financí, kterou se zrušuje vyhláška č.127/1975 Sb., o nadstardardním vybavení bytů, ve znění vyhlášky č.165/1976 Sb., kterou se mění příloha k vyhlášce č.127/1975 Sb.
7/1984 Sb.Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se upravuje splatnost dodatkového odvodu za rok 1983 některými zemědělskými organizacemi
7/1985 Sb.Vyhláška Jihomoravského krajského národního výboru v Brně, kterou se pověřují další vybrané národní výbory nižších stupňů výkonem vodohospodářské agendy
7/1986 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání stříbrných pamětních padesátikorun s tématikou městských památkových rezervací Prahy, Českého Krumlova, Telče, Bratislavy a Levoče
7/1987 Sb.Usnesení předsednictva o vyhlásení doplňovacích volieb do Východoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode číslo 19 - Košice II
7/1988 Sb.Vyhláška federálního ministerstva dopravy o křížení pozemních komunikací s dráhami v úrovni kolejí
7/1989 Sb.Vyhláška ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky o některých místních poplatcích vybíraných v Krkonošském národním parku
7/1990 Sb.Zákon, ktorým sa mení zákon SNR č. 74/1963 Zb. o Slovenskej akadémii věd v znení zákona SNR č. 43/1970 Zb. a zákona SNR č. 92/1977 Zb.
7/1991 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České republiky a ministerstva financí Slovenské republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 184/1968 Sb., k provedení zákona o dani z příjmů z literární a umělecké činnosti, ve znění vyhlášek č. 151/1980 Sb., č.14/1982 Sb. a č. 86/1984 Sb.
7/1992 Sb.Ústavní zákon o Ústavnom súde Slovenskej republiky
7/1993 Sb.Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 391/1991 Sb., o platových poměrech soudců, státních notářů, justičních a notářských čekatelů
7/1994 Sb.Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Federálního ministerstva financí č. 17/1972 Sb., o kontrole výroby a oběhu lihu, ve znění vyhlášky Ministerstva financí č. 193/1993 Sb.
7/1995 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Evropské dohody zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé
7/1996 Sb.Vyhláška Ministerstva obrany o peněžních a naturálních náležitostech vojáků v činné službě a žáků vojenských škol, kteří nejsou vojáky
7/1997 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o otázkách realizace Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o spolupráci při osvojování Jamburgského naleziště plynů, výstavbě dálkového plynovodu Jamburg - západní hranice Svazu sovětských socialistických republik a objektů Uralského plynárenského komplexu a s tím spojených dodávkách zemního plynu ze Svazu sovětských socialistických republik do Československé socialistické republiky ze dne 16.prosince 1985
7/1998 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Jihoafrickou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
7/1999 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Obchodní dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Kostarika
7/2000 Sb.Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví rozsah a způsob zpracování hlášení o závažné havárii a konečné zprávy o vzniku a následcích závažné havárie
7/2001 Sb.Nález Ústavního soudu ze dne 13. prosince 2000 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 147 a 147a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění zákona č. 253/1997 Sb.
7/2002 Sb.Zákon o řízení ve věcech soudců a státních zástupců
7/2003 Sb.Vyhláška o vodoprávní evidenci
7/2004 Sb.Vyhláška o posouzení podmínek pro bažantnice a o postupu, jakým bude vymezena část honitby jako bažantnice
7/2005 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
7/2006 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 82/1993 Sb., o úhradách za pobyt v zařízeních sociální péče, ve znění pozdějších předpisů
7/2007 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 7/2003 Sb., o vodoprávní evidenci, ve znění vyhlášky č. 619/2004 Sb.
7/2008 Sb.Sdělení Českého telekomunikačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
7/2009 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
7/2010 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění pozdějších předpisů
7/2011 Sb.Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky
7/2012 Sb.Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
7/2013 Sb.Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
7/2014 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 114/2013 Sb., o stanovení bližších podmínek posuzování zdravotní způsobilosti a rozsahu vyšetření žijícího nebo zemřelého dárce tkání nebo orgánů pro účely transplantací (vyhláška o zdravotní způsobilosti dárce tkání a orgánů pro účely transplantací)
7/2015 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění pozdějších předpisů
7/2016 Sb.Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
7/2017 Sb.Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 1/2017/DZP o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů
7/2018 Sb.Vyhláška o některých podmínkách výkonu činnosti platební instituce, správce informací o platebním účtu, poskytovatele platebních služeb malého rozsahu, instituce elektronických peněz a vydavatele elektronických peněz malého rozsahu
7/2019 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů


ISP (příhlásit)