Předpisy 58/.. Sb.

58/1945 Sb.Dekret presidenta republiky o platovém přídavku státním a některým jiným veřejným zaměstnancům
58/1946 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví výše výrobních, skladních a manipulačních výtrat u nápojů z hroznů a číselná výše monopolní daně z lihu
58/1947 Sb.Zákon, jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 13. prosince 1945, č. 154 Sb., o rodinných přídavcích některých osob pojištěných pro případ nemoci
58/1948 Sb.Vládní nařízení, kterým se mění předpisy o úředním cejchování plynoměrů
58/1949 Sb.Redakční sdělení
58/1950 Sb.Zákon o vysokých školách
58/1951 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o znárodnění ve stavebnictví
58/1952 Sb.Zákon o povolávaní náhradníkov poslancov Slovenskej národnej rady
58/1953 Sb.Vládní nařízení o vládním výboru pro geologii a Ústředním ústavu geologickém
58/1954 Sb.Nařízení ministra dopravy o výkupu motorových vozidel trvale nezpůsobilých k provozu
58/1955 Sb.Zákonné opatření o dětských příspěvcích a o ochranné výchově
58/1956 Sb.Zákon o náhradě škody za pracovní úrazy a o náhradě nákladů léčebné péče a dávek nemocenského pojištění a důchodového zabezpečení
58/1957 Sb.Vyhláška o Mezinárodní úmluvě o bezpečnosti lidského života na moři, sjednané dne 10. června 1948 v Londýně
58/1958 Sb.Vládní nařízení o změnách v organizaci vysokých škol
58/1959 Sb.Vládní nařízení o změnách v organizaci vysokých škol
58/1960 Sb.Vyhláška rady Krajského národního výboru v Liberci, kterou se určují výkonné orgány dalších místních národních výborů v kraji stavebními úřady prvého stupně
58/1961 Sb.Vyhláška ministerstva chemického průmyslu o hospodárném a účelném budování uskladňovacího zařízení a veřejných čerpacích stanic pro pohonné látky
58/1962 Sb.Vyhláška ministra hutního průmyslu a rudných dolů a hlavního arbitra Československé socialistické republiky o výkupu nadbytečných zásob hutních výrobků a o jejich plánovitém vracení do oběhu
58/1963 Sb.Vyhláška hlavního arbitra Československé socialistické republiky, kterou se vydávají prozatímní pravidla pro projednávání a rozhodování hospodářských sporů rozhodci
58/1964 Sb.Zákon o zvýšení péče o těhotné ženy a matky
58/1965 Sb.Zákon, kterým se upravuje postih provinění a přestupků osob opětovně se dopouštějících výtržnictví, násilností a příživnictví
58/1966 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o kulturní a vědecké spolupráci
58/1967 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci
58/1968 Sb.Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství, jíž se mění a doplňuje vyhláška č. 17/1961 Sb., kterou se vydávají prováděcí předpisy k lesnímu zákonu
58/1969 Sb.Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou rozhodnutím orgánu státu nebo jeho nesprávným úředním postupem
58/1970 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o letecké dopravě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Syrské arabské republiky
58/1971 Sb.Zákon České národní rady o určení ústředního orgánu státní správy ve věcech dopravy
58/1972 Sb.Vyhláška Státní plánovací komise o palivových a energetických základnách pro spotřebiče tuhých paliv, topných olejů, topných plynů a elektrické energie
58/1973 Sb.Nařízení vlády Československé socialistické republiky o internátních středních školách pro pracující a o hospodářském zabezpečení studujících na těchto školách
58/1974 Sb.Zásady, jimiž se stanoví organizace, postavení a úkoly právních útvarů ve státních hospodářských organizacích a některých dalších organizacích řízených ústředními orgány České socialistické republiky a národními výbory, schválené usnesením vlády České socialistické republiky ze dne 22. května 1974 č. 128
58/1975 Sb.Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu č. 13 pro volby do Sněmovny lidu Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
58/1976 Sb.Vyhláška ministerstva zahraničních věcí o Dlouhodobé dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Portugalskou republikou o obchodní výměně
58/1977 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o mezinárodní odpovědnosti za škody způsobené kosmickými objekty
58/1978 Sb.Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 9/1972 Sb. o úpravě celních sazeb a zboží pocházejícího z rozvojových zemí
58/1979 Sb.Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o zákazu nebo omezení vývozu některých druhů věcí v turistickém styku
58/1980 Sb.Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se stanoví další osvobození silniční dopravy pro cizí potřeby od povolení
58/1981 Sb.Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o umělecké aspirantuře
58/1982 Sb.Nařízení, ktorým sa zrušuje vládne nariadenie č. 53/1931 Zb., o ochrane zdravia robotníkov pri živnostenskom vykonávaní stavieb v znení vládneho nariadenia č. 97/1948 Zb. a vládne nariadenie č. 41/1938 Zb., ktorým sa vydávajú všeobecné predpisy na ochranu života a zdravia pomocných robotníkov
58/1983 Sb.Vyhláška federálního statistického úřadu o prověřování sociálně ekonomických informací v oborech řízených Federálním statistickým úřadem
58/1984 Sb.Zákon, kterým se mění zákon o pěstounské péči
58/1985 Sb.Vyhláška, ktorou sa vyhlasuje chránená krajinná oblasť Ponitrie
58/1986 Sb.Nařízení vlády České socialistické republiky o ochranném pásmu Krkonošského národního parku
58/1987 Sb.Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se stanoví další podrobnosti v nemocenském zabezpečení družstevních rolníků a uchazečů o zaměstnání
58/1988 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných pětisetkorun k 20. výročí československé federace
58/1989 Sb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Severočeského krajského národního výboru ve volebních obvodech č. 29 (okr. Děčín) a č. 105 (okr. Louny)
58/1990 Sb.Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj, Státní plánovací komise, Státní arbitráže Československé socialistické republiky a Federálního statistického úřadu, kterou se zrušují některé právní předpisy z oblasti investičního rozvoje
58/1991 Sb.Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o vymezení obsahu mzdových prostředků
58/1992 Sb.Oznámení ministerstva zemědělství České republiky o vydání výnosu, kterým se stanoví podrobnosti o lesnických stejnokrojích
58/1993 Sb.Nařízení vlády České republiky, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení České socialistické republiky č. 159/1969 Sb., o kulturních fondech, o příspěvcích příjemců autorských odměn a odměn výkonných umělců kulturním fondům, o příspěvcích za užití volných děl literárních, vědeckých a uměleckých a o příspěvcích uživatelů děl, ve znění nařízení vlády České socialistické republiky č. 20/1973 Sb. a nařízení vlády České republiky č. 342/1991 Sb.
58/1994 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických o zaměstnávání rodinných příslušníků pracovníků diplomatických misí a konzulárních úřadů
58/1995 Sb.Zákon o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů
58/1996 Sb.Vyhláška Ministerstva obrany, kterou se stanoví zevní označení a služební průkaz vojenského policisty a barevné provedení a označení dopravních prostředků Vojenské policie
58/1997 Sb.Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví indikační seznam pro lázeňskou péči o dospělé, děti a dorost
58/1998 Sb.Zákon o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových
58/1999 Sb.Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se vymezují některé druhy rostlin uvedené v druhovém seznamu, jejichž rozmnožovací materiál se smí uvést do oběhu jako obchodní, a stanoví se jeho vlastnosti a způsob kontroly
58/2000 Sb.Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2000
58/2001 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů
58/2002 Sb.Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 25/1998 Sb., o vnějším označení policie a prokazování příslušnosti k policii
58/2003 Sb.Úplné znění zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, jak vyplývá z pozdějších změn
58/2004 Sb.Úplné znění zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, jak vyplývá z pozdějších změn
58/2005 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
58/2006 Sb.Vyhláška o způsobu vedení samostatné evidence investičních nástrojů a evidence navazující na samostatnou evidenci investičních nástrojů
58/2007 Sb.Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva financí č. 121/1998 Sb., kterou se stanoví vzor průkazu státního dozoru nad kapitálovým trhem
58/2008 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
58/2009 Sb.Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 
58/2010 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 89/2006 Sb., o bližších podmínkách pěstování geneticky modifikované odrůdy
58/2011 Sb.Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 200. výročí zahájení výuky na Pražské konzervatoři
58/2012 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob a o minimální výši finančních zdrojů poskytovaných pobočce zahraniční banky, ve znění vyhlášky č. 192/2011 Sb.
58/2013 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů
58/2014 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
58/2015 Sb.Nařízení vlády o stanovení kategorií obcí výkonu služby a koeficientů pro výpočet služebního příspěvku
58/2016 Sb.Vyhláška o státních zkouškách z grafických disciplín a o změně vyhlášky č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání
58/2017 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
58/2018 Sb.Vyhláška o doplňcích stravy a složení potravin
58/2019 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 74/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat, ve znění pozdějších předpisů
58/2019 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 74/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat, ve znění pozdějších předpisů


ISP (příhlásit)