Předpisy 49/.. Sb.

49/1945 Sb.Vládní nařízení o prvních volbách do okresních a zemských národních výborů
49/1946 Sb.Vládní nařízení, kterým se mění vládní nařízení ze dne 22. května 1935, č. 111 Sb., jímž se provádí § 34 odst. 2 vojenského kárného zákona
49/1947 Sb.Zákon o poradenské zdravotní péči
49/1948 Sb.Zákon o zemědělské dani
49/1949 Sb.Vládní nařízení o správě státních léčebných a ošetřovacích ústavů
49/1950 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví počátek účinnosti přesunu působnosti ve věci rozlučování obcí
49/1951 Sb.Vládní nařízení, kterým se upravují některé nároky pracujících důchodců národního pojištění
49/1952 Sb.Vládní nařízení o zvláštním příspěvku k důchodům z důchodového zabezpečení v roce 1952
49/1953 Sb.Vládní nařízení o seznamech thematických úkolů pro vynálezce a zlepšovatele v oborech výroby
49/1954 Sb.Nařízení, ktorým sa mení názov Slovenskej univerzity v Bratislave
49/1955 Sb.Nařízení o zriadení Povereníctva štátnych majetkov
49/1956 Sb.Nařízení o další změně nařízení o finanční pomoci jednotným zemědělským družstvům a soukromě hospodařícím rolníkům
49/1957 Sb.Vládní nařízení o výkupu zemědělských výrobků
49/1958 Sb.Vyhláška o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou republikou a Egyptskou republikou
49/1959 Sb.Zákon o jednotných zemědělských družstvech
49/1960 Sb.Vyhláška ministerstva energetiky a vodního hospodářství, kterou se mění a doplňuje vyhláška č.144/1953 Ú.l., kterou se stanoví jednotné všeobecné ceny pro prodej elektřiny v drobném
49/1961 Sb.Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství, kterou se vyhlašují Vzorové stanovy jednotných zemědělských družstev
49/1962 Sb.Vyhláška ministrů vnitřního obchodu a financí a hlavního arbitra Československé socialistické republiky o nákupu zboží ve státním a družstevním obchodě socialistickými organizacemi
49/1963 Sb.Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o poskytování náhrad a podpor při některých škodách vzniklých opatřeními proti nákazám a jiným hromadným onemocněním hospodářských zvířat
49/1964 Sb.Vyhláška ministerstva financí o pojistných podmínkách pro pojištění osob
49/1965 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o mezinárodní silniční dopravě
49/1966 Sb.Zákon o Komisi Slovenské národní rady pro vodní hospodářství
49/1967 Sb.Vyhláška ministerstva školství o postgraduálním studiu na vysokých školách
49/1968 Sb.Vyhláška rady Středočeského krajského národního výboru v Praze, kterou se určuje další městský národní výbor stavebním úřadem
49/1969 Sb.Vyhláška, kterou se mění a doplňuje příloha 1 k vyhlášce ministerstva školství a kultury č. 84/1965 Sb., o učebních oborech a o finančním a hmotném zabezpečení učňů
49/1970 Sb.Vyhláška, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstev paliv, stavebnictví, hutního průmyslu a rudných dolů a chemického průmyslu a Ústřední správy výzkumu a těžby radioaktivních surovin č. 57/1959 Ú.v. (Ú.l.), o náležitostech, které se poskytují pracovníkůmzískaným národními výbory
49/1971 Sb.Vyhláška o bezpečnosti práce při provozu silničních vozidel
49/1972 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Kulturní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou státu Kuvajt
49/1973 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád
49/1974 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Mongolskou lidovou republikou
49/1975 Sb.Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky o postupu vodohospodářských orgánů při uvádění dosavadního nakládání s vodami do souladu s vodním zákonem a o postupu při vydávání povolení k vypouštění odpadních nebo zvláštních vod do veřejných kanalizací
49/1976 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Bulharské lidové republiky o mezinárodní silniční dopravě
49/1977 Sb.Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy,kterou se vydávají základní podmínky dodávky potravinářských a některých jiných výrobků
49/1978 Sb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Jihočeského krajského národního výboru ve volebním obvodě č.80
49/1979 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o zamezení dvojího zdanění příjmu a majetku právnických osob mezi Československou socialistickou republikou, Bulharskou lidovou republikou, Maďarskou lidovou republikou, Mongolskou lidovou republikou, Německou demokratickou republikou, Polskou lidovou republikou, Rumunskou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik
49/1980 Sb.Vyhláška Severočeského krajského národního výboru v Ústí nad Labem o doplnění vyhlášky Severočeského krajského národního výboru v Ústí nad L. č. 116/1978 Sb., kterou se pověřují vybrané národní výbory nižších stupňů výkonem vodohospodářské agendy
49/1981 Sb.Vyhláška Státní plánovací komise a Státní arbitráže Československé socialistické republiky o hospodaření s nevyužitými zásobami
49/1982 Sb.Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech a upravuje působnost místních národních výborů ve střediskových obcích
49/1983 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o vzájemném uznávání výsledků typových zkoušek a úředního uvěření měřidel členskými státy RVHP
49/1984 Sb.Úplné znění zákona České národní rady ze dne 26. června 1978 č. 76 Sb., o školských zařízeních, jak vyplývá ze změn a doplňků provedených zákonem České národní rady ze dne 2. dubna 1984 č. 31 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady o státní správě ve školství a zákon České národní rady o školských zařízeních
49/1985 Sb.Vyhláška Federálního statistického úřadu o základních podmínkách dodávky prací a služeb v oblasti automatizovaného zpracování dat
49/1986 Sb.Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o školách pro mládež vyžadující zvláštní péči
49/1987 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o výstavbě silničního obchvatu měst Českého Těšína - Cieszyna a o zřízení nového silničního hraničního přechodu
49/1988 Sb.Ústavní zákon o súhlase so zmenou hraníc Slovenskej socialistickej republiky na hraničných vodných tokoch s Požskou žudovou republikou
49/1989 Sb.Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovací volby ve volebním obvodu č. 133 pro volby do Sněmovny lidu Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
49/1990 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 147/1983 Sb., o zbraních a střelivu
49/1991 Sb.Vyhláška o ukladaní kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa, sprostredkovatežoch, a rozhodcoch a o ďalšej úprave konania
49/1992 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České republiky a ministerstva financí Slovenské republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 161/1976 Sb., kterou se provádí zákon o dani ze mzdy, ve znění pozdějších předpisů
49/1993 Sb.Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky o technických a věcných požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení
49/1994 Sb.Nález Ústavního soudu České republiky ve věci návrhu na zrušení článku I zákona č. 190/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
49/1995 Sb.Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se stanoví pravidla pro podávání žádostí, rozdělování a uvolňování finančních prostředků na investiční dotace v rámci Programu zkvalitnění technického stavu a vybavení škol a školských zařízení
49/1996 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o opatřeních souvisejících s ukončením platnosti Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o zřízení podniku HALDEX OSTRAVA
49/1997 Sb.Zákon o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
49/1998 Sb.Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o jízdních řádech a organizaci celostátního informačního systému o jízdních řádech
49/1999 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví prozatímní ochranné opatření na dovoz cukru
49/2000 Sb.Nařízení vlády o pozastavení opatření ve vztahu k Libyi
49/2001 Sb.Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení a kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů
49/2002 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
49/2003 Sb.Vyhláška o technických podmínkách požární techniky
49/2004 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zabezpečení prezidenta republiky po skončení funkce
49/2005 Sb.Sdělení Českého statistického úřadu k zavedení TNM klasifikace zhoubných novotvarů a Mezinárodní klasifikace nemocí pro onkologii (MKN-O-3)
49/2006 Sb.Zákon, kterým se zrušuje zákon č. 78/1997 Sb., o opatřeních ve vztahu k Libyi, ve znění zákona č. 303/1999 Sb.
49/2007 Sb.Nález Ústavního soudu ze dne 13. prosince 2006 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění zákonů č. 320/2002 Sb. a č. 59/2003 Sb.
49/2008 Sb.Vyhláška o požadavcích k zajištění bezpečného stavu podzemních objektů
49/2009 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
49/2010 Sb.Úplné znění zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), jak vyplývá z pozdějších změn
49/2011 Sb.Vyhláška o vymezení útvarů povrchových vod
49/2012 Sb.Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
49/2013 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů
49/2014 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik
49/2015 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 63/2011 Sb., o stanovení minimálních hodnot a ukazatelů standardů kvality a bezpečnosti a o způsobu jejich prokazování v souvislosti s poskytováním veřejných služeb v přepravě cestujících
49/2016 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), ve znění pozdějších předpisů
49/2017 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v souvislosti s přijetím nařízení vlády o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor
49/2018 Sb.Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Kocelovické pastviny a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
49/2019 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů


ISP (příhlásit)