Předpisy 42/.. Sb.

42/1945 Sb.Vládní nařízení o poskytnutí dovolené zaměstnaným posluchačům vysokých škol
42/1946 Sb.Vyhláška o platnosti nařízení vlády republiky Československé ze dne 20. prosince 1940 č. 5/1941 Úř. věst. čsl., jímž se zřizuje Československá medaile za chrabrost před nepřítelem
42/1947 Sb.Zákon o některých opatřeních ve stavebnictví souvisících s dvouletým hospodářským plánem
42/1948 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňují některá ustanovení dekretu presidenta republiky ze dne 24. října 1945, č.104 Sb., o závodních a podnikových radách
42/1949 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Prohlášení mezi Československem a Belgií o vzájemném bezplatném vydávání opisů listin osobního stavu žádaných v zájmu administrativním a ve prospěch nemajetných osob
42/1950 Sb.Vyhláška o předběžném provádění některých ustanovení přílohy A, listiny X - Československo, připojené k protokolu o podmínkách přístupu k Všeobecné dohodě o clech a obchodu sjednanému dne 10. října 1949
42/1951 Sb.Vládní nařízení, kterým se provádí rozpočtový zákon na rok 1951
42/1952 Sb.Vládní nařízení, kterým se zřizují plánovací komise národních výborů a vydává jejich statut
42/1953 Sb.Vládní nařízení o opatřeních v oboru mezd, důchodů a některých sociálních dávek v souvislosti se zrušením lístkového systému zásobování
42/1954 Sb.Vládní nařízení, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení č.114/1953 Sb., o dodávkové povinnosti a o výkupu zemědělských výrobků
42/1955 Sb.Vyhláška o vykonatelnosti rozhodčích výroků vydaných na území Egypta v Československé republice
42/1956 Sb.Nařízení o hygienické ochraně práce
42/1957 Sb.Nařízení o označování absolventů institutu tělesné výchovy a sportu
42/1958 Sb.Zákon o úpravě některých nároků a závazků souvisících se sjednocením Zakarpatské Ukrajiny s Ukrajinskou sovětskou socialistickou republikou
42/1959 Sb.Zákon o dokumentaci staveb
42/1960 Sb.Vyhláška ministra spravedlnosti o sídlech a územních obvodech státních notářství
42/1961 Sb.Vládní nařízení o vyvlastnění k účelům obrany
42/1962 Sb.Vyhláška ministra dopravy a spojů o úpravě mzdových podmínek pro řidiče silničních motorových vozidel, závozníky a průvodčí autobusů
42/1963 Sb.Vyhláška ministerstva školství a kultury, kterou se vydává statut Krkonošského národního parku
42/1964 Sb.Vyhláška vlády Československé socialistické republiky a Ústřední rady odborů o závodním stravování
42/1965 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mongolské lidové republiky o spolupráci na úseku veterinárním
42/1966 Sb.Vyhláška ministerstva zdravotnictví o poskytování léčebně preventivní péče
42/1967 Sb.Vyhláška ministerstva vnitra a Ústřední rady družstev o mzdových podmínkách domovníků
42/1968 Sb.Opatření Státní plánovací komise, kterým se vyhlašuje zrušení rámcových podmínek hospodaření podniků
42/1969 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rumunské socialistické republiky o kulturní spolupráci
42/1970 Sb.Zákoník práce (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších předpisů)
42/1971 Sb.Vyhláška federálního ministerstva vnitra, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva vnitra č. 80/1966 Sb., o pravidlech silničního provozu
42/1972 Sb.Zákon o organizaci a o rozšíření dozoru státní báňské správy
42/1973 Sb.Vyhláška Federálního statistického úřadu, kterou se mění příloha k vyhlášce č. 186/1968 Sb., o zavedení jednotné evidence pracujících
42/1974 Sb.Vyhláška federálního ministerstva vnitra o prokazování příslušnosti ke Sboru národní bezpečnosti
42/1975 Sb.Vyhláška Ústřední rady odborů o projednávání a rozhodování pracovních sporů rozhodčími komisemi
42/1976 Sb.Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky o vodohospodářích
42/1977 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky
42/1978 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných padesátikorun k 650. výročí založení mincovny v Kremnici
42/1979 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Italskou republikou
42/1980 Sb.Zákon o hospodářských stycích se zahraničím
42/1981 Sb.Redakční sdělení
42/1982 Sb.Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky a ministerstva školství České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 93/1979 Sb., o odměňování a hmotném zabezpečení žáků a učňů připravujících se na dělnická povolání v učebních a studijních oborech, ve znění vyhlášky č. 166/1979 Sb. a vyhlášky č. 45/1981 Sb.
42/1983 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávií
42/1984 Sb.Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se mění vlečkové podmínky
42/1985 Sb.Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce o zajištění bezpečnosti práce s ručními motorovými řetězovými pilami
42/1986 Sb.Nařízení o zmene územia Západoslovenského kraja a Stredoslovenského kraja
42/1987 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Bulharskou lidovou republikou, kterou se mění Úmluva mezi Československou republikou a Bulharskou lidovou republikou o spolupráci na poli sociální politiky ze dne 25. ledna 1957, ve znění Dohody o její změně ze dne 27. března 1972
42/1988 Sb.Ústavní zákon o změnách v soustavě federálních ústředních orgánů, v jejichž čele stojí člen vlády Československé socialistické republiky
42/1989 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o právní pomoci a úpravě právních vztahů ve věcech občanských, rodinných, pracovních a trestních
42/1990 Sb.Vyhláška Státní banky československé o druhém vydání bankovek po 100 Kčs
42/1991 Sb.Vyhláška o plnení povinnej školskej dochádzky mimo územia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
42/1992 Sb.Zákon o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech
42/1993 Sb.Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady, ve znění zákona ČNR č. 249/1990 Sb., zákona ČNR č. 97/1991 Sb. a zákona ČNR č. 280/1991 Sb.
42/1994 Sb.Zákon o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením
42/1995 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákonné opatření Předsednictva Federálního shromáždění č. 366/1992 Sb., o opatřeních ve vztahu ke Svazové republice Jugoslávie (Srbsko a Černá Hora), ve znění zákona č. 215/1993 Sb.
42/1996 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání změn Dohody o přijetí jednotných podmínek pro homologaci (ověřování shodnosti) a o vzájemném uznávání homologace výstroje a součástí motorových vozidel
42/1997 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a státem Kuvajt o podpoře a ochraně investic
42/1998 Sb.Nařízení vlády, kterým se zvyšují částky životního minima
42/1999 Sb.Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu
42/2000 Sb.Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 227/1998 Sb., kterou se stanoví podrobnější vymezení okruhu a výše příjmů a výdajů fondů veřejného zdravotního pojištění zdravotních pojišťoven, podmínky jejich tvorby, užití, přípustnosti vzájemných převodů finančních prostředků a hospodaření s nimi, limit nákladů na činnost zdravotních pojišťoven krytých ze zdrojů základního fondu včetně postupu propočtu tohoto limitu, ve znění vyhlášky č. 235/1999 Sb.
42/2001 Sb.Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 84/1997 Sb., kterou se upravuje registrace přípravků na ochranu rostlin a zacházení s nimi a technické a technologické požadavky na mechanizační prostředky na ochranu rostlin a jejich kontrolní testování, ve znění vyhlášky č. 120/1997 Sb.
42/2002 Sb.Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů a správců dědictví
42/2003 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na přepravitelná tlaková zařízení
42/2004 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 350/2000 Sb., kterou se reguluje prodej zdravotnických prostředků, ve znění vyhlášky č. 303/2003 Sb.
42/2005 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 553/2002 Sb., kterou se stanoví hodnoty zvláštních imisních limitů znečišťujících látek, ústřední regulační řád a způsob jeho provozování včetně seznamu stacionárních zdrojů podléhajících regulaci, zásady pro vypracování a provozování krajských a místních regulačních řádů a způsob a rozsah zpřístupňování informací o úrovni znečištění ovzduší veřejnosti
42/2006 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 25/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na účinnost nových teplovodních kotlů spalujících kapalná nebo plynná paliva, ve znění nařízení vlády č. 126/2004 Sb.
42/2007 Sb.Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vyhlášení seznamu diplomů, osvědčení a jiných dokladů o formální kvalifikaci všeobecných sester a porodních asistentek udělovaných na území členských států Evropské unie a seznam institucí a orgánů, které je vydávají
42/2008 Sb.Úplné znění zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
42/2009 Sb.Úplné znění zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
42/2010 Sb.Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
42/2011 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší
42/2012 Sb.Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenového předpisu 2/2012/FAR o regulaci cen zdravotnických prostředků
42/2013 Sb.Nález Ústavního soudu ze dne 9. ledna 2013 sp. zn. Pl. ÚS 31/09 ve věci návrhu na zrušení článku XXIV bodů 4 a 5 zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů
42/2014 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 378/2010 Sb., o stanovení druhového seznamu pěstovaných rostlin
42/2015 Sb.Vyhláška o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel
42/2016 Sb.Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení Kolektivní dohody vyššího stupně na rok 2016
42/2017 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 153/2005 Sb., o stanovení způsobu a výše tvorby prostředků radiokomunikačního účtu a způsobu jejich čerpání
42/2018 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení
42/2019 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů


ISP (příhlásit)