Předpisy 412/.. Sb.

412/1990 Sb.Vyhláška Státní banky československé o stažení bankovek po 100 Kčs vzoru 1989
412/1991 Sb.Zákon o kárné odpovědnosti soudců
412/1992 Sb.Vyhláška ministerstva pro hospodářskou politiku a rozvoj České republiky o osvědčení odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologickké práce
412/2000 Sb.Nařízení vlády o poplatku za právo plout pod státní vlajkou České republiky
412/2001 Sb.Vyhláška České národní banky o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k zavedení jednotné evropské měny euro jako oběživa
412/2002 Sb.Úplné znění zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, jak vyplývá z pozdějších změn
412/2003 Sb.Vyhláška o stanovení podmínek užívání průvodního dokladu pro dopravu vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně a jeho náležitosti
412/2004 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí
412/2005 Sb.Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
412/2006 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků
412/2008 Sb.Vyhláška o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků
412/2009 Sb.Vyhláška o vydání bankovek po 5 000 Kč vzoru 2009
412/2010 Sb.Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých
412/2011 Sb.Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF)
412/2012 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 412/2008 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů
412/2013 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva kultury č. 232/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění vyhlášky č. 547/2006 Sb.
412/2016 Sb.Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
412/2017 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 364/2009 Sb., o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy (vyhláška o kontaktních místech veřejné správy), ve znění pozdějších předpisů


ISP (příhlásit)