Předpisy 382/.. Sb.

382/1990 Sb.Zákon o rodičovském příspěvku
382/1991 Sb.Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky o použití vojáků v činné službě Československé armády při střežení objektů zvláštního významu a k ochraně státních hranic
382/1992 Sb.Vyhláška, ktorou sa mení a dopžňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti č. 37/1967 Zb. na vykonanie zákona o znalcoch a tlmočníkoch v znení neskorších predpisov
382/2000 Sb.Vyhláška České národní banky o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k počátku nového tisíciletí
382/2001 Sb.Vyhláška Ministerstva životního prostředí o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě
382/2002 Sb.Vyhláška Ministerstva financí o osvobození zboží dováženého pro potřebu osob postižených povodněmi v roce 2002 od dovozního cla
382/2003 Sb.Vyhláška o veterinárních požadavcích na obchodování se zvířaty a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí
382/2004 Sb.Vyhláška o ochraně hospodářských zvířat při porážení, utrácení nebo jiném usmrcování
382/2005 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
382/2006 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví požadavky na stacionární nádrže
382/2007 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 305/2002 Sb., kterou se stanoví obsah žádosti a podrobná specifikace údajů předkládaných před uvedením biocidního přípravku nebo účinné látky na trh
382/2008 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
382/2009 Sb.Zákon o státním dluhopisovém programu na částečnou úhradu nákladů spojených s odstraněním následků škod způsobených záplavami a povodněmi v červnu a červenci 2009
382/2010 Sb.Vyhláška o náhradě ušlého výdělku a náhradě hotových výdajů při správě daní  
382/2011 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů
382/2012 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 435/1992 Sb., o důlně měřické dokumentaci při hornické činnosti a některých činnostech prováděných hornickým způsobem, ve znění pozdějších předpisů
382/2013 Sb.Usnesení Poslanecké sněmovny o schválení zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb.
382/2015 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
382/2016 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu, ve znění pozdějších předpisů
382/2017 Sb.Vyhláška o výběru, přijímání a přípravné službě justičních čekatelů a o odborné justiční zkoušce


ISP (příhlásit)