Předpisy 358/.. Sb.

358/1990 Sb.Vyhláška Státní banky československé o vydání pamětních stříbrných stokorun k 100. konání závodu Velká pardubická
358/1991 Sb.Vyhláška o finančnom a hmotnom zabezpečení cudzincov študujúcich v Slovenskej republike
358/1992 Sb.Zákon České národní rady o notářích a jejich činnosti (notářský řád)
358/1999 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, a zákon č. 455/191 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
358/2000 Sb.Nařízení vlády o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev
358/2001 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na výbušniny pro civilní použití při jejich uvádění na trh
358/2002 Sb.Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví podmínky ochrany ozonové vrstvy Země
358/2003 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
358/2004 Sb.Úplné znění zákona č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
358/2005 Sb.Zákon o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění úvěru poskytnutého společností EUROFIMA za účelem financování nákupu železničních kolejových vozidel a o změně zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
358/2006 Sb.Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace služeb neziskových institucí sloužících domácnostem podle účelu (CZ-COPNI)
358/2007 Sb.Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Mezinárodní klasifikace vzdělání - ISCED 97
358/2008 Sb.Úplné znění zákona č. 417/2004 Sb., o patentových zástupcích a o změně zákona o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví, jak vyplývá z pozdějších změn
358/2009 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 426/2005 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích, ve znění vyhlášky č. 363/2007 Sb.
358/2010 Sb.Vyhláška o předkládání výkazů a dalších informací investiční společností a fondem kolektivního investování České národní  
358/2011 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 412/2008 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů
358/2012 Sb.Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
358/2013 Sb.Vyhláška o poskytování údajů z katastru nemovitostí
358/2014 Sb.Vyhláška k provedení některých ustanovení zákona o působnosti orgánů Celní správy České republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví
358/2015 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 101/2001 Sb., o navracení nezákonně vyvezených kulturních statků, ve znění pozdějších předpisů
358/2016 Sb.Vyhláška o požadavcích na zajišťování kvality a technické bezpečnosti a posouzení a prověřování shody vybraných zařízení
358/2017 Sb.Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky


ISP (příhlásit)