Předpisy 357/.. Sb.

357/1990 Sb.Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva dopravy č. 132/1964 Sb., o železničním přepravním řádu, ve znění vyhlášky č. 98/1966 Sb., vyhlášky č. 4/1976 Sb. a vyhlášky č. 74/1985 Sb.
357/1991 Sb.Vyhláška o finančnom a hmotnom zabezpečení študentov vysokých škôl počas štúdia v zahraničí
357/1992 Sb.Zákon České národní rady o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí
357/1997 Sb.Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o organizaci, výkonu a úkolech školní inspekce
357/1999 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, a zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
357/2000 Sb.Nařízení vlády o vztahu Ministerstva vnitra k přednostům okresních úřadů při plnění úkolů zaměstnavatele a nadřízeného orgánu
357/2001 Sb.Vyhláška Ministerstva zemědělství o označování a evidenci koní, prasat, běžců a zvěře ve farmovém chovu a o evidenci drůbeže, plemenných ryb a včel
357/2002 Sb.Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví požadavky na kvalitu paliv z hlediska ochrany ovzduší
357/2003 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů
357/2004 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 310/2002 Sb.
357/2005 Sb.Zákon o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některým osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 a o změně některých zákonů
357/2006 Sb.Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 06/2006, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2006
357/2007 Sb.Vyhláška, kterou se pro účely pokytování cestovních náhrad mění sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stanoví průměrná cena pohonných hmot
357/2008 Sb.Úplné znění zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, jak vyplývá z pozdějších změn
357/2009 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů
357/2010 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 604/2006 Sb., o používání technik a nástrojů k efektivnímu obhospodařování majetku standardního fondu a speciálního fondu, který shromažďuje peněžní prostředky od veřejnosti, ve znění vyhlášky č. 98/2010 Sb.  
357/2011 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
357/2012 Sb.Vyhláška o uchovávání, předávání a likvidaci provozních a lokalizačních údajů
357/2013 Sb.Vyhláška o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška)
357/2014 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů
357/2015 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
357/2016 Sb.Vyhláška o zdravotní způsobilosti k výkonu vojenské činné služby
357/2017 Sb.Rozhodnutí prezidenta republiky o svolání zasedání Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky


ISP (příhlásit)