Předpisy 339/.. Sb.

339/1990 Sb.Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Dánska o zrušení vízové povinnosti
339/1991 Sb.Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Nigérijské federativní republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů a zisků z majetku
339/1992 Sb.Zákon České národní rady o dani silniční
339/1997 Sb.Vyhláška Ministerstva životního prostředí o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů
339/1999 Sb.Vyhláška Národního bezpečnostního úřadu o objektové bezpečnosti
339/2000 Sb.Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví požadavky na hmotné délkové měrky označované značkou EHS
339/2001 Sb.Vyhláška Ministerstva zemědělství o metodách zkoušení a způsobu odběru a přípravy kontrolních vzorků za účelem zjišťování jakosti a zdravotní nezávadnosti potravin nebo surovin určených k jejich výrobě a jakosti tabákových výrobků
339/2002 Sb.Nařízení vlády o postupech při poskytování informací v oblasti technických předpisů, technických dokumentů a technických norem
339/2003 Sb.Vyhláška o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
339/2004 Sb.Sdělení Českého statistického úřadu o změně v Klasifikaci zemí (CZ-GEONOM)
339/2005 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 334/2003 Sb., kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních
339/2006 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 205/2004 Sb., kterým se v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky stanoví bližší podmínky poskytování podpory a národní podpory spotřeby mléka a mléčných výrobků žáky, kteří plní povinnou školní docházku ve školách zařazených do sítě škol, ve znění pozdějších předpisů
339/2007 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
339/2008 Sb.Úplné znění zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), jak vyplývá z pozdějších změn
339/2009 Sb.Nařízení vlády, kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2008 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2008
339/2010 Sb.Vyhláška o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách  
339/2011 Sb.Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG)
339/2012 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 422/2008 Sb., o stanovení bližších požadavků pro zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka
339/2013 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, ve znění nařízení vlády č. 24/2013 Sb.
339/2014 Sb.Vyhláška o stanovení odůvodněných nákladů a maximální výše úhrady nákladů služeb poskytovaných držitelem dokladů pro účely důchodového pojištění
339/2015 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění vyhlášky č. 352/2013 Sb.
339/2016 Sb.Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí
339/2017 Sb.Nařízení vlády o bližších požadavcích na způsob organizace práce a pracovních postupů při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru


ISP (příhlásit)