Předpisy 320/.. Sb.

320/1948 Sb.Zákon o územní organisaci krajských a okresních soudů
320/1990 Sb.Oznámení federálního ministerstva práce a sociálních věcí o vydání výnosu o odměňování odborných pracovníků v Agrobance a. s. Praha, Slovenské zemědělské bance a. s. Bratislava a Slovenské Tatra bance
320/1991 Sb.Zákonné opatření, ktorým sa príslušníci Policajného zboru Slovenskej republiky podriaďujú právomoci vojenských súdov a ustanoveniam o trestných činoch vojenských
320/1992 Sb.Zákon o správnych poplatkoch
320/1993 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 185/1991 Sb., o pojišťovnictví
320/1996 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Spojených států amerických o akvizici a vzájemném poskytování služeb
320/1997 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 303/1995 Sb., o minimální mzdě
320/1998 Sb.Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě (úprava náhrady za ztrátu na výdělku)
320/1999 Sb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
320/2000 Sb.Nález Ústavního soudu ze dne 3. července 2000 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 4a zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců, ve znění zákona č. 287/1997 Sb.
320/2001 Sb.Zákon o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)
320/2002 Sb.Zákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů
320/2003 Sb.Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace kmenových oborů vzdělání (KKOV)
320/2004 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 212/2004 Sb., o stanovení zásob a způsobu jejich ohlašování Státní zemědělské a potravinářské inspekci
320/2005 Sb.Vyhláška o stanovení ochranných pásem zdroje přírodní minerální vody v Očihově a vymezení konkrétních ochranných opatření (vyhláška o ochranných pásmech zdroje přírodní minerální vody v Očihově)
320/2006 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
320/2007 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění vyhlášky č. 125/2007 Sb.
320/2008 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 245/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhu s vínem, ve znění nařízení vlády č. 83/2006 Sb. a nařízení vlády č. 33/2007 Sb.
320/2009 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
320/2010 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb.
320/2011 Sb.Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Polabská černava a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
320/2012 Sb.Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
320/2013 Sb.Vyhláška o vydání zlaté mince „Železniční most v Žampachu“ po 5 000 Kč
320/2014 Sb.Vyhláška o informační povinnosti příjemce potravin v místě určení ve vztahu k některým druhům potravin
320/2015 Sb.Zákon o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru)
320/2016 Sb.Zákon o Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře
320/2017 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení, ve znění pozdějších předpisů
320/2018 Sb.Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2019 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení
320/2019 Sb.Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Seznamu vybraného zboží a doplňkových statistických znaků


ISP (příhlásit)