Předpisy 290/.. Sb.

290/1948 Sb.Nařízení o zdanění zásob zboží všeobecnou daní
290/1949 Sb.Nařízení, kterým se stanoví počátek účinnosti zákona o zbraních a střelivu
290/1990 Sb.Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Evropské kulturní úmluvy
290/1991 Sb.Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o platovém a hodnostním řádu příslušníků celní správy
290/1992 Sb.Vyhláška ministerstva vnitra České republiky, kterou se provádí zákon České národní rady č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky
290/1993 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje trestní zákon a zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích
290/1995 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví seznam nemocí z povolání
290/1996 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Programu česko-švédské školské, vědecké a kulturní spolupráce na léta 1997 - 1999
290/1997 Sb.Vyhláška České národní banky, kterou se mění vyhláška České národní banky č. 108/1993 Sb., o vydání mincí po 20 haléřích vzoru 1993, o ukončení platnosti mincí po 20 haléřích československé měny a jejich výměně
290/1998 Sb.Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se prohlašují další zdroje přirozeně se vyskytujících minerálních vod za přírodní léčivé zdroje nebo přírodní minerální vody stolní a zrušuje se prohlášení některých zdrojů za přírodní léčivé zdroje
290/1999 Sb.Nález Ústavního soudu ze dne 27. října 1999 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 2 odst. 1 bodu 5 zákona č. 255/1946 Sb., o příslušnících Československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození
290/2000 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 182/1999 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení
290/2001 Sb.Nařízení vlády o poskytnutí dočasné ochrany státním občanům Ruské federace
290/2002 Sb.Zákon o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů
290/2003 Sb.Vyhláška o veterinárních přípravcích a veterinárních technických prostředcích
290/2004 Sb.Úplné znění zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
290/2005 Sb.Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o Vojenském zpravodajství
290/2006 Sb.Vyhláška, kterou se vydává rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví o rámcových smlouvách podle § 17 odst. 3 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
290/2007 Sb.Vyhláška o úhradě nákladů na databázi údajů pro potřeby tísňového volání
290/2008 Sb.Vyhláška o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury a na produkty akvakultury, o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz vodních živočichů
290/2009 Sb.Zákon o zrušení Zajišťovacího fondu družstevních záložen
290/2010 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 266/1999 Sb., o způsobu zabezpečování bezplatného stravování, výstrojních a přepravních náležitostí a o zabezpečování ubytování vojáků z povolání, ve znění pozdějších předpisů
290/2011 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
290/2012 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění pozdějších předpisů
290/2013 Sb.Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně
290/2014 Sb.Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí
290/2015 Sb.Sdělení Ústavního soudu o stanovisku pléna Ústavního soudu ze dne 8. října 2015 sp. zn. Pl. ÚS-st. 42/15 v otázce zastoupení advokátů jako účastníků nebo vedlejších účastníků řízení před Ústavním soudem
290/2016 Sb.Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 02/2016, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2016
290/2017 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
290/2018 Sb.Nařízení vlády o oceněních udělovaných Ministerstvem zahraničních věcí


ISP (příhlásit)