Předpisy 262/.. Sb.

262/1948 Sb.Vyhláška o dohodě o valorisaci československých smluvních celních sazeb mezi republikou Československou a republikou Polskou, sjednané ve Varšavě výměnou not ze dne 23. a 27. března 1948
262/1949 Sb.Nařízení, kterým se mění a doplňuje sazebník všeobecné daně
262/1990 Sb.Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška předsedy vlády č. 91/1958 Sb., kterou uveřejňuje opatření Ústřední rady odborů o organizaci a provádění nemocenského pojištění zaměstnanců
262/1991 Sb.Vyhláška o postupe a úlohách orgánov a organizácií pri riadení a príprave mládeže na povolanie v stredných odborných učilišťiach a strediskách praktického vyučovania a o podmienkach pre ich zriaďovanie
262/1992 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 103/1990 Sb.
262/1993 Sb.Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou o hospodářské, průmyslové, technické a technologické spolupráci
262/1994 Sb.Nařízení vlády o odměnách členům zastupitelstev v obcích
262/1995 Sb.Nařízení vlády o prohlášení a zrušení prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky
262/1996 Sb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 82/1993 Sb., o úhradách za pobyt v zařízeních sociální péče, ve znění pozdějších předpisů
262/1997 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Obchodní dohody mezi vládou České republiky a vládou Ghanské republiky
262/1998 Sb.Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 215/1995 Sb., kterou se stanoví seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů
262/1999 Sb.Vyhláška Ministerstva obrany o postupu při služebním hodnocení vojáků z povolání a jeho hlediscích
262/2000 Sb.Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření
262/2001 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 17/2000 Sb. a zákon č. 22/2000 Sb.
262/2002 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)
262/2003 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví částka pro určení výše příspěvku na dopravu podle zákona o státní sociální podpoře
262/2004 Sb.Vyhláška o pravidlech pro výpočet kapitálové přiměřenosti obchodníka s cennými papíry, který není bankou, na indeviduálním základě
262/2005 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 98/2002 Sb., kterým se stanoví podmínky a způsob poskytování dotací ze státního rozpočtu na aktivity příslušníků národnostních menšin a na podporu integrace příslušníků romské komunity
262/2006 Sb.Zákon zákoník práce
262/2007 Sb.Nařízení vlády o vyhlášení závazné části Plánu hlavních povodí České republiky
262/2008 Sb.Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu České republiky a o vyhlášení voleb do zastupitelstev krajů
262/2009 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí České republiky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
262/2010 Sb.Sdělení Ministerstva dopravy o vydání rozhodnutí o pověření Aeroklubu České republiky výkonem státní správy ve věcech sportovních létajících zařízení (č. j. 94/2010-220-SP/3)
262/2011 Sb.Zákon o účastnících odboje a odporu proti komunismu
262/2012 Sb.Nařízení vlády o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu
262/2013 Sb.Sdělení Ústavního soudu o přijetí stanoviska pléna Ústavního soudu ze dne 13. srpna 2013 sp. zn. Pl. ÚS-st. 37/13 o povaze rozhodnutí ministra spravedlnosti
262/2014 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
262/2015 Sb.Vyhláška o regulačním výkaznictví
262/2016 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 102/2012 Sb., o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče
262/2017 Sb.Zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže a o změně zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů,
262/2018 Sb.Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce


ISP (příhlásit)