Předpisy 255/.. Sb.

255/1946 Sb.Zákon o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození
255/1948 Sb.Vyhláška o obchodní dohodě mezi republikou Československou a královstvím Norským, sjednané výměnou not v Oslo dne 4. března 1948
255/1949 Sb.Vládní nařízení o ražbě a vydání stříbrných stokorun a stříbrných padesátikorun na paměť 70.narozenin generalissima J.V.Stalina
255/1990 Sb.Oznámení federálního ministerstva dopravy o vydání výnosu o odměňování zdravotnických pracovníků v působnosti federálního ministerstva dopravy
255/1991 Sb.Zákon o Slovenskom rozhlase
255/1992 Sb.Nařízení vlády České republiky o platových poměrech příslušníků Sboru požární ochrany České republiky
255/1993 Sb.Zákon o druhém zvýšení důchodů v roce 1993 a o zvýšení důchodů přiznávaných v roce 1994
255/1994 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
255/1995 Sb.Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění nálezu Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky ze dne 6. listopadu 1992, vyhlášeného dne 15. prosince 1992 v částce 116/1992 Sb., přijatému Poslaneckou sněmovnou dne 27. září 1995 a vrácenému prezidentem republiky dne 6. října 1995
255/1996 Sb.Nařízení vlády, kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 1995 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 1995 a upravují částky pro stanovení výpočtového základu
255/1997 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody formou vyměny dopisů mezi Českou republikou a Evropským společenstvím týkající se určitých úprav v oblasti živého skotu
255/1998 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Úmluvě pro vypracování Evropského lékopisu doplněné Protokolem ze dne 16. listopadu 1989
255/1999 Sb.Vyhláška Ministerstva vnitra o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany
255/2000 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
255/2001 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění zákona č. 132/2000 Sb.
255/2002 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
255/2003 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví správná lékárenská praxe, bližší podmínky přípravy a úpravy léčivých přípravků, výdeje a zacházení s léčivými přípravky ve zdravotnických zařízeních a bližší podmínky provozu lékáren a dalších provozovatelů vydávajících léčivé přípravky
255/2004 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
255/2005 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění pozdějších předpisů
255/2006 Sb.Vyhláška o rozsahu a způsobu zpracování hlášení o závažné havárii a konečné zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie
255/2007 Sb.Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 07/2007, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2007
255/2008 Sb.Vyhláška o vzorech tiskopisů a obsahu jejich příloh k podání žádostí podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu
255/2009 Sb.Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace stavebních děl CZ-CC
255/2010 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly
255/2011 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
255/2012 Sb.Zákon o kontrole (kontrolní řád)
255/2013 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 228/2008 Sb., o registraci léčivých přípravků, ve znění pozdějších předpisů
255/2014 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 70/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů
255/2015 Sb.Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG)
255/2016 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
255/2017 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů
255/2018 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 428/2010 Sb., stanovící okruh cizinců, kteří mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území České republiky pouze na základě uděleného letištního průjezdního víza, ve znění pozdějších předpisů


ISP (příhlásit)