Předpisy 250/.. Sb.

250/1946 Sb.Zákon o jednorázovém osídlovacím příspěvku na úhradu mimořádných stěhovacích a zařizovacích výloh
250/1948 Sb.Redakční sdělení
250/1949 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zeměměřičský zákon
250/1990 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí o způsobu úhrady nákladů na vyrovnávací příspěvek plátcům příspěvku
250/1991 Sb.Vyhláška o zriadení pobočky Krajského súdu v Bratislave v Nitre
250/1992 Sb.Nařízení o platových pomeroch príslušníkov Zboru požiarnej ochrany Slovenskej republiky
250/1993 Sb.Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o obchodních a ekonomických vztazích a vědeckotechnické spolupráci
250/1994 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rámcové dohody o finanční spolupráci mezi Českou republikou a Evropskou investiční bankou
250/1995 Sb.Vyhláška Ministerstva kultury o prohlášení území historických jader vybraných měst a jejich částí za památkové zóny
250/1996 Sb.Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o stavech nouze v elektroenergetice
250/1997 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatku č. 2 k Programové dohodě mezi vládou České republiky, kterou zastupuje Ministerstvo financí, a Municipální finanční společností, a. s., na straně jedné a vládou Spojených států amerických, kterou zastupuje Agentura pro mezinárodní rozvoj, na straně druhé k financování municipální infrastruktury.
250/1998 Sb.Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o registraci chemických látek
250/1999 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Korejské lidově demokratické republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic
250/2000 Sb.Zákon o rozpočtových pravidlech územního rozpočtu
250/2001 Sb.Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví požadavky na pásové dopravníkové váhy označované značkou EHS
250/2002 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 175/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky a zásady pro poskytování finanční podpory pro zpracování brambor a pšenice na škrob a kterým se stanoví podmínky a zásady pro poskytování subvence při vývozu výrobků z bramborového škrobu
250/2003 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví vzor žádosti o zařazení do evidence odběratelů mléka, vzory pro plnění oznamovací povinnosti držitelů produkčních kvót mléka, způsob přepočtu syrového kravského mléka a mléčných výrobků na ekvivalent mléka
250/2004 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví sektory, v nichž nemohou být uděleny investiční pobídky
250/2005 Sb.Vyhláška o závazných formulářích na podávání návrhů na zápis do obchodního rejstříku
250/2006 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví rozsah a obsah bezpečnostních opatření fyzické ochrany objektu nebo zařízení zařazených do skupiny A nebo do skupiny B
250/2007 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 342/1997 Sb., kterou se stanoví postup při uznávání nemocí z povolání a vydává seznam zdravotnických zařízení, která tyto nemoci uznávají, ve znění vyhlášky č. 38/2005 Sb.
250/2008 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel
250/2009 Sb.Nález Ústavního soudu ze dne 2. června 2009 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení obecně závazné vyhlášky města Sušice č. 4/1998 o vzhledu, čistotě, pořádku a ochraně životního prostředí, ve znění pozdějších předpisů
250/2010 Sb.Nález Ústavního soudu ze dne 29. června 2010 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení obecně závazné vyhlášky města Chrastavy č. 1/2009 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
250/2011 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
250/2012 Sb.Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenového rozhodnutí 2/12-FAR, kterým se stanoví seznam zdravotnických prostředků s deregulovanými cenami výrobce
250/2013 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 347/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o finančních konglomerátech
250/2014 Sb.Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě
250/2015 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
250/2016 Sb.Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
250/2017 Sb.Zákon o elektronické identifikaci
250/2018 Sb.Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2019


ISP (příhlásit)