Předpisy 22/.. Sb.

22/1945 Sb.Ústavní dekret presidenta republiky o vyhlášení právních předpisů, vydaných mimo území republiky Československé
22/1946 Sb.Zákon, jímž se schvalují, mění a doplňují předpisy o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech
22/1947 Sb.Vládní nařízení o nejvyšší výměře učební povinnosti učitelů obecných, měšťanských a pomocných škol, o výši odměn za hodiny ji převyšující a o zvláštních odměnách za vyučování ve třídách s odděleními
22/1948 Sb.Zákon o některých opatřeních v oboru rejstříkového práva
22/1949 Sb.Vyhláška ministerstva vnitra o změnách úředních názvů míst v roce 1948
22/1950 Sb.Vyhláška o ražbě a vydání mincí po 1 Kčs z hliníku
22/1951 Sb.Nařízení o správě majetkové podstaty pozemkových reforem
22/1952 Sb.Vládní nařízení o nové úpravě učňovských zkoušek
22/1953 Sb.Vládní nařízení o úpravě důchodů z důchodového zabezpečení a zaopatření osob nepřátelských lidově demokratickému zřízení
22/1954 Sb.Nařízení, kterým se stanoví sídla a obvody lidových soudů a sídla a obvody krajských soudů
22/1955 Sb.Zákonné opatření o státní dřevařské inspekci
22/1956 Sb.Vyhláška o Mezinárodní úmluvě o telekomunikacích sjednané dne 22.prosince 1952 v Buenos Aires
22/1957 Sb.Vyhláška, kterou se určují orgány rad dalších místních národních výborů jako stavební úřad prvé stolice
22/1958 Sb.Zákon o kulturních památkách
22/1959 Sb.Nařízení o soudních poplatcích
22/1960 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě mezi vládou Československé republiky a vládou Bulharské lidové republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví, podepsané v Sofii dne 19. Září 1959
22/1961 Sb.Vyhláška Ústředního geologického úřadu a ministerstva financí o projektování, rozpočtování, plánování, financování, fakturování a placení geologických prací
22/1962 Sb.Vyhláška rady Severočeského krajského národního výboru v Ústí nad Labem, kterou se určují další místní národní výbory stavebními úřady
22/1963 Sb.Vyhláška rady NV, kterou se určuje další místní národní výbor stavebním úřadem
22/1964 Sb.Zákon o evidenci nemovitostí
22/1965 Sb.Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o hájení a o době, způsobu a podmínkách lovu některých druhů zvěře
22/1966 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Francouzské republiky o vědecké a technické spolupráci
22/1967 Sb.Vyhláška ministerstva financí a hlavního arbitra Československé socialistické republiky o fakturování a placení dodávek pro investiční výstavbu a dodávek geologických prací
22/1968 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o právním postavení a úlevách mezinárodních odvětvových organizacích pro hospodářskou spolupráci
22/1969 Sb.Vyhláška rady Východočeského krajského národního výboru v Hradci Králové, kterou se určují další městské národní výbory v kraji stavebními úřady
22/1970 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 28/1969 Sb., o přijímání na studium na vysoké školy
22/1971 Sb.Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se stanoví seznam surovin, výrobků, a služeb, jejichž ceny určuje Federální cenový úřad
22/1972 Sb.Vyhláška hlavního arbitra Československé socialistické republiky o určení příslušnosti Státní arbitráže pro hlavní město Prahu v některých hospodářských sporech
22/1973 Sb.Vyhláška o podnikových archivech
22/1974 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mongolské lidové republiky
22/1975 Sb.Zákon o udělování Československé novinářské ceny
22/1976 Sb.Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce o zajištění bezpečnosti práce u stabilních zásobníků na sypké hmoty
22/1977 Sb.Vyhláška federálního ministerstva vnitra, kterou se vydávají bližší předpisy k zákonu o matrikách
22/1978 Sb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Severomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodě č.62
22/1979 Sb.Vyhláška o zrušení vyhlášky Slovenského úřadu bezpečnosti práce a Slovenského báňského úřadu č. 133/1973 Sb., kterou se určují vyhrazená technická zařízení a stanoví se některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
22/1980 Sb.Redakční sdělení
22/1981 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o konzulárních stycích
22/1982 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Kostarickou republikou
22/1983 Sb.Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č.90/1979 Sb., o školách v přírodě.
22/1984 Sb.Usnesení předsednictva o vyhlásení doplňovacích volieb do Východoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode č.80 - Plešivec
22/1985 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje §92 a 105 zákoníku práce
22/1986 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky č. 151/1978 Sb., o sdružování prostředků socialistických organizací, ve znění vyhlášky č. 15/1984 Sb.
22/1987 Sb.Zásady kontroly jakosti prováděné výbory lidové kontroly ČSSR, ČSR a SSR, schválené usnesením vlády Československé socialistické republiky ze dne 18. prosince 1986 č. 338
22/1988 Sb.Vyhláška o povinných hláseniach súvisiacich s ukončením tehotenstva
22/1989 Sb.Vyhláška Českého báňského úřadu o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí
22/1990 Sb.Vyhláška Federálního cenového úřadu, ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky a ministerstva financí, cen a mezd Slovenské socialistické republiky o tvorbě a kontrole cen
22/1991 Sb.Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, kterou se stanoví podrobnosti zřizování společensky účelných pracovních míst a vytváření veřejně prospěšné práce
22/1992 Sb.Zákon o Státní bance československé
22/1993 Sb.Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon č. 412/1991 Sb., o kárné odpovědnosti soudců
22/1994 Sb.Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška Federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 50/1992 Sb., kterou se provádí zákon č. 547/1990 Sb., o nakládání s některými druhy zboží a technologií a o jejich kontrole, ve znění vyhlášky Federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 505/1992 Sb.
22/1995 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Maďarskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
22/1996 Sb.Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se upravují podrobnosti o úkolech jednotek požární ochrany, stanoví se činnost osob zúčastněných na jejich plnění a zásady velení při zásahu
22/1997 Sb.Zákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů
22/1998 Sb.Zákon České národní rady o daních z příjmů (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
22/1999 Sb.Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 1999
22/2000 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
22/2001 Sb.Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví požadavky na měřicí systémy pro kapaliny jiné než voda označované značkou EHS
22/2002 Sb.Sdělení Ústavního soudu o opravě chyby v nálezu Ústavního soudu č. 242/2001 Sb.
22/2003 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv
22/2004 Sb.Zákon o místním referendu a o změně některých zákonů
22/2005 Sb.Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Hostýnské vrchy
22/2006 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů
22/2007 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 16/2001 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a rozpočtů územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů
22/2008 Sb.Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
22/2009 Sb.Nález Ústavního soudu ze dne 21. října 2008 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Mariánské Lázně č. 12/1993 o veřejném pořádku v lázeňském městě Mariánské Lázně
22/2010 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění vyhlášky č. 269//2009 Sb.
22/2011 Sb.Vyhláška o způsobu stanovení pokrytí signálem zemského rozhlasového vysílání šířeného ve vybraných kmitočtových pásmech
22/2012 Sb.Nález Ústavního soudu ze dne 25. října 2011 sp. zn. Pl. ÚS 14/09 ve věci návrhu na vyslovení rozporu § 22 odst. 4 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění platném do 31. 7. 2011, s ústavním pořádkem
22/2013 Sb.Vyhláška o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání
22/2014 Sb.Nález Ústavního soudu ze dne 12. listopadu 2013 sp. zn. Pl. ÚS 22/13 ve věci návrhu na zrušení části šesté zákona č. 494/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb., a některé další zákony
22/2015 Sb.Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění opravy celkových výsledků voleb do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 10. a 11. října 2014
22/2016 Sb.Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Karlovské bučiny a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
22/2017 Sb.Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
22/2018 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 170/2008 Sb., o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, nařízení vlády č. 106/2014 Sb., o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, a nařízení vlády č. 69/2017 Sb., o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky
22/2019 Sb.Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí založení Československého červeného kříže


ISP (příhlásit)