Předpisy 202/.. Sb.

202/1946 Sb.Zákon, jímž se mění některá ustanovení o dani důchodové
202/1947 Sb.Vládní nařízení, jímž se provádí zákon o organisaci péče o mládež
202/1948 Sb.Vládní nařízení, kterým se stanoví jednotné rozpočetní zásady
202/1949 Sb.Nařízení ministra spravedlnosti,kterým se provádějí některá ustanovení zákona č.201/1949 Sb. o notářství
202/1950 Sb.Nařízení o přístavním řádu pro československé vnitrozemní přístavy
202/1964 Sb.Zákon o státním plánu rozvoje národního hospodářství a státním rozpočtu na rok 1965
202/1968 Sb.Vyhláška ministra zahraničního obchodu o určení Tuzexu, akciové společnosti, k provádění některých zahraničních obchodů
202/1988 Sb.Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o omezení vývozu některých chemikálií
202/1989 Sb.Vyhláška Federálního statistického úřadu a federálního ministerstva financí, kterou se ruší některé předpisy z oboru sociálně ekonomických informací
202/1990 Sb.Zákon České národní rady o loteriích a jiných podobných hrách
202/1991 Sb.Oznámení federálního ministerstva práce a sociálních věcí o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos o odměňování redaktorů - novinářů
202/1992 Sb.Oznámení ministerstva průmyslu České republiky o vydání výnosu, kterým se doplňuje výnos ministerstva stavebnictví České socialistické republiky, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie
202/1993 Sb.Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky pro oblast zdravotní péče
202/1994 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Albánské republiky o obchodně ekonomických vztazích a spolupráci ve vědě a technice
202/1995 Sb.Vyhláška Českého báňského úřadu o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při obsluze a práci na elektrických zařízeních při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem
202/1996 Sb.Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 11.června 1996 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Pardubic č. 24/94 ze dne 21.září 1994 o zákazu komunistické, nacistické, fašistické a rasistické propagandy na území msta Pardubic
202/1997 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád a kterým se mění zákon České národní rady č. 436/1991 Sb., o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů České republiky, ve znění pozdějších předpisů
202/1998 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Uzbeckou republikou o vzájemné podpoře a ochraně investic
202/1999 Sb.Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se stanoví technické podmínky požárních dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří
202/2000 Sb.Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o náležitostech přihlášky ke zkoušce k prokázání zvláštní způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení, o rozsahu znalostí potřebných pro jednotlivé druhy zvláštní způsobilosti, o způsobu provádění zkoušek, o druzích průkazů způsobilosti a době jejich platnosti
202/2001 Sb.Vyhláška Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže o povolení obecné výjimky ze zákazu dohod narušujících soutěž podle § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, pro určité druhy dohod v oblasti pojišťovnictví
202/2002 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 77/1997 Sb, o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů
202/2003 Sb.Vyhláška o veterinárních požadavcích na čerstvé maso, mleté maso, masné polotovary a masné výrobky
202/2004 Sb.Vyhláška o opatřeních pro předcházení a zdolávání afrického moru prasat
202/2005 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů
202/2006 Sb.Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2006
202/2007 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti České republiky č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů
202/2008 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
202/2009 Sb.Sdělení Ústavního soudu o přijetí rozhodnutí ze dne 9. června 2009 o atrahování působnosti senátů plénem Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v zákoně č. 150/2009 Sb.
202/2010 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, ve znění pozdějších předpisů
202/2011 Sb.Nález Ústavního soudu ze dne 14. června 2011 sp. zn. Pl. ÚS 29/10 ve věci návrhu na zrušení čl. I a čl. II odst. 2 obecně závazné vyhlášky města Chrastavy č. 5/2009 o stanovení míst, na kterých mohou být provozovány interaktivní videoloterijní terminály
202/2012 Sb.Zákon o mediaci a o změně některých zákonů (zákon o mediaci)
202/2013 Sb.Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Dunajovické kopce a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
202/2014 Sb.Vyhláška o způsobu výpočtu nároku na vrácení daně z minerálních olejů zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě a způsobu a podmínkách vedení dokladů a evidence s nimi souvisejícími
202/2015 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
202/2016 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), ve znění pozdějších předpisů
202/2017 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
202/2018 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků


ISP (příhlásit)