Předpisy 196/.. Sb.

196/1946 Sb.Zákon, jímž se doplňují některá ustanovení zákona ze dne 24. července 1919, č.462 Sb., o propůjčování míst legionářům
196/1947 Sb.Úmluva, jíž se zřizuje Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a osvětu
196/1948 Sb.Vládní nařízení, kterým se provádějí ustanovení školského zákona o školách národních a středních
196/1949 Sb.Zákon o soukromém vyučování v oboru umění
196/1950 Sb.Vládní nařízení o přenesení působnosti ve věcech sociálního zaopatření československých občanů bydlících v cizině na ministerstvo zahraničních věcí
196/1964 Sb.Redakční sdělení
196/1968 Sb.Vyhláška ministra zahraničního obchodu o určení Technoexportu, akciové společnosti pro zahraniční obchod, k provádění některých zahraničních obchodů
196/1988 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 36/1964 Sb., o organizaci soudů a o volbách soudců a zákon č. 60/1965 Sb., o prokuratuře
196/1989 Sb.Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o pružné pracovní době
196/1990 Sb.Zákon o zmenách v pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky v sociálnom zabezpečení a o zmenách niektorých ďalších predpisov
196/1991 Sb.Zákon o Matici slovenskej
196/1992 Sb.Zákon, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 581/1991 Zb. o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1992
196/1993 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, a zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb. a zákona č. 157/1993 Sb.
196/1994 Sb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění vyhláška Ústřední rady odborů č. 143/1965 Sb., o poskytování peněžitých dávek v nemocenském pojištění, a vyhláška Ústřední rady odborů č. 165/1979 Sb., o nemocenském pojištění některých pracovníků a o poskytování dávek nemocenského pojištění občanům ve zvláštních případech
196/1995 Sb.Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se podrobněji stanoví podmínky dodávek plynu a způsob výpočtu škody způsobené neoprávněným odběrem plynu
196/1996 Sb.Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu č. 169/1995 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o podmínkách dodávek elektřiny a o způsobu výpočtu škody vzniklé dodavateli neoprávněným odběrem elektřiny
196/1997 Sb.Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 318/1995 Sb., kterou se stanoví, které další studium, popřípadě výuka se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považuje za studium na středních nebo vysokých školách, ve znění vyhlášky č. 92/1997 Sb.
196/1998 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem vzdělávání Rumunska o spolupráci v oblasti školství na léta 1998 - 2000
196/1999 Sb.Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost o vyřazování jaderných zařízení nebo pracovišť s významnými nebo velmi významnými zdroji ionizujícího záření z provozu
196/2000 Sb.Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se stanoví charakteristiky, parametry a ukazatele kvality služeb poskytovaných v rámci univerzální služby držiteli telekomunikační licence
196/2001 Sb.Vyhláška Ministerstva spravedlnosti o odměnách a náhradách notářů a správců dědictví
196/2002 Sb.Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 147/1998 Sb., o způsobu stanovení kritických bodů v technologii výroby
196/2003 Sb.Nařízení vlády o stanovení preferenčních sazeb cla a preferenčních celních kvót pro dovoz některých zpracovaných zemědělských výrobků pocházejících z Evropské unie
196/2004 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 351/2001 Sb., kterou se určují zastupitelské úřady České republiky v zahraničí, kterým budou při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu hlasovací lístky dodány, a zastupitelské úřady České republiky v zahraničí, kterým budou hlasovací lístky zaslány k vytištění nebo rozmnožení přenosovou technikou, ve znění pozdějších předpisů
196/2005 Sb.Nařízení vlády o stanovení některých podmínek provádění prémiových práv na chov krav bez tržní produkce mléka, popřípadě na chov bahnic
196/2006 Sb.Nález Ústavního soudu ze dne 10. ledna 2006 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Dobříše č. 5/2004 o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku omezením konzumace alkoholu a jiných návykových látek na veřejném prostranství
196/2007 Sb.Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
196/2008 Sb.Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
196/2009 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů
196/2010 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
196/2011 Sb.Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
196/2012 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
196/2013 Sb.Nařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k likvidaci následků pohromy při povodních v období do 31. července 2013
196/2014 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
196/2015 Sb.Vyhláška o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen za činnosti operátora trhu v elektroenergetice a plynárenství
196/2016 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 33/2005 Sb., o jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a státních jazykových zkouškách
196/2017 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti průmyslového vlastnictví v souvislosti s využíváním údajů z informačních systémů veřejné správy
196/2018 Sb.Vyhláška o žádostech podle zákona o distribuci pojištění a zajištění


ISP (příhlásit)