Předpisy 19/.. Sb.

19/1945 Sb.Dekret presidenta republiky o Sbírce zákonů a nařízení republiky Československé
19/1946 Sb.Vyhláška o příslušnosti katastrálních měřických úřadů, pokud jde o obnovování pozemkového katastru a katastrální práce autentifikační v zemích České a Moravskoslezské
19/1947 Sb.Zákon o služebních a platových poměrech vojenských gážistek z povolání a délesloužících poddůstojnic
19/1948 Sb.Vládní nařízení, kterým se mění a doplňuje železniční přepravní řád
19/1949 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o obchodní dohodě mezi Československou republikou a královstvím Dánským,sjednané v Kodani výměnou nót ze dne 5.2.a 4.3.1948
19/1950 Sb.Vládní nařízení, kterým se provádí zákon o zrušení osidlovacích úřadů
19/1951 Sb.Vládní nařízení o úpravě pracovní doby k zabezpečení plynulé dopravy pracujících a zásobování elektřinou, plynem a topnou parou
19/1952 Sb.Vládní nařízení, kterým se provádí rozpočtový zákon na rok 1952
19/1953 Sb.Vyhláška o úplném znění vládního nařízení, jímž se provádí zákon o sociálním zabezpečení osob povolaných k službě v branné moci a jejich rodinných příslušníků
19/1954 Sb.Vládní nařízení o náboru a přípravě mládeže pro povolání mimo učiliště státních pracovních záloh
19/1955 Sb.Vyhláška o vydání stříbrných desetikorun, pětadvacetikorun, padesátikorun a stokorun na paměť 10. výročí osvobození Československé republiky Sovětskou armádou
19/1956 Sb.Vládní nařízení o zrušení některých ministerstev a ústředních orgánů státní správy
19/1957 Sb.Vyhláška o úplném znění zákona č. 103/1951 Sb., o jednotné preventivní a léčebné péči
19/1958 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje branný zákon č. 92/1949 Sb.
19/1959 Sb.Vládní nařízení o úpravě nároků na starobní důchod po dobu zaměstnání
19/1960 Sb.Vyhláška ministra dopravy, kterou se mění vyhláška ministra dopravy č.210/1958 Ú.l., o úpravě mzdových podmínek řidičů silničních motorových vozidel, závozníků a průvodčích autobusů
19/1961 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o spolupráci na úseku veterinárním a o Smlouvě o spolupráci na úseku karantény a ochrany rostlin před škůdci a chorobami
19/1962 Sb.Rozpočtový zákon na rok 1962
19/1963 Sb.Vyhláška ministerstva financí o úplatném nabývání věcí socialistickými organizacemi od občanů a soukromých právnických osob
19/1964 Sb.Zákon, kterým se zrušují celní slevy pro dovoz strojů a přístrojů
19/1965 Sb.Zásady o uzavírání dohod o pracovní činnosti mezi socialistickými organizacemi a pracovníky schválené usnesením vlády ze dne 3.března 1965
19/1966 Sb.Zákon o vysokých školách
19/1967 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Jemenskou arabskou republikou
19/1968 Sb.Redakční sdělení
19/1969 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o způsobu a podmínkách užívání různých objektů a služeb poskytovaných československou stranou sovětským vojskům dočasně se nacházejícím na území Československé socialistické republiky
19/1970 Sb.Zákon o organizaci soudů a volbách soudců (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších předpisů)
19/1971 Sb.Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 1/1969 Sb., o jednacím řádu České národní rady
19/1972 Sb.Vyhláška Federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o zajištění přípravy a realizace staveb, jejichž objekty mohou zároveň sloužit účelům civilní obrany
19/1973 Sb.Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu č. 198 pro volby do Sněmovny lidu Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
19/1974 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Obchodní dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Norským královstvím
19/1975 Sb.Vyhláška o soustavě zdravotnických zařízení
19/1976 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Vietnamské demokratické republiky o odborné přípravě občanů Vietnamské demokratické republiky v československých organizacích
19/1977 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o vědecké a technické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Syrskou arabskou republikou
19/1978 Sb.Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky, kterou se stanoví povinnosti správců vodních toků a upravují se některé otázky týkající se vodních toků
19/1979 Sb.Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
19/1980 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Třístranné dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky, Rakouskou spolkovou vládou a vládou Polské lidové republiky o zajištění a řádném uskutečňování dodávek, tranzitu a odběru elektrické energie z Polské lidové republiky přes území Československé socialistické republiky do Rakouské republiky
19/1981 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o ochraně údajů o původu, označení původu a jiných označení zemědělských a průmyslových výrobků odkazujících na původ, Protokolu ke Smlouvě a o Dohodě o provádění Smlouvy mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o ochraně údajů o původu, označení původu a jiných označení zemědělských a průmyslových výrobků odkazujících na původ
19/1982 Sb.Vyhláška, ktorou sa mení a dopžňa vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky č. 134/1975 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení a zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení
19/1983 Sb.Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se zrušuje vyhláška ministra zahraničního obchodu č.47/1971 Sb.,o podniku zahraničního obchodu Simex a o úpravě jeho oprávnění k zahraničně obchodní činnosti
19/1984 Sb.Vyhláška Českého úřadu geodetického a kartografického, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 23/1964 Sb., kterou se provádí zákon č. 22/1964 Sb., o evidenci nemovitostí
19/1985 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 133/1980 Sb., o Bernské úmluvě o ochraně literárních a uměleckých děl ze dne 9. září 1886, doplněné v Paříži dne 4. května 1896, revidované v Berlíně dne 13. listopadu 1908, doplněné v Bernu dne 20. března 1914 a revidované v Římě dne 2. června 1928, v Bruselu dne 26. června 1948, ve Stockholmu dne 14. července 1967 a v Paříži dne 24. července 1971
19/1986 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o spolupráci v oblasti tvorby a používání referenčních materiálů Rady vzájemné hospodářské pomoci
19/1987 Sb.Vyhláška, ktorou sa ustanovujú požiadavky na ochranu pred výbuchmi horžavých plynov a par
19/1988 Sb.Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o postupu při úmrtí a o pohřebnictví
19/1989 Sb.Usnesení předsednictva o vyhlásení doplňovacích volieb do SNR vo volebnom obvode č. 32 Nitra - západ a vo volebnom obvode č. 142 Spišská Nová Ves
19/1990 Sb.Vyhláška o usmerňovaní mzdových prostriedkov v družstevných organizáciách
19/1991 Sb.Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o pracovním uplatnění a hmotném zabezpečení pracovníků v hornictví dlouhodobě nezpůsobilých k dosavadní práci
19/1992 Sb.Zákon České národní rady o některých opatřeních týkajících se působnosti ministerstev České republiky
19/1993 Sb.Zákon České národní rady o orgánech státní správy České republiky v oblasti puncovnictví a zkoušení drahých kovů
19/1994 Sb.Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 48/1991 Sb., o očkování proti přenosným nemocem, ve znění vyhlášky č. 527/1991 Sb.
19/1995 Sb.Nařízení vlády o zavedení letního času v letech 1995 až 1997
19/1996 Sb.Nařízení vlády o zvýšení důchodů v roce 1996
19/1997 Sb.Zákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
19/1998 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Obchodní dohody mezi vládou České republiky a vládou Kolumbijské republiky
19/1999 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o mezinárodní silniční dopravě
19/2000 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
19/2001 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví prozatímní ochranné opatření na dovoz některých výrobků do České republiky
19/2002 Sb.Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví způsob organizace krátkodobého trhu s elektřinou
19/2003 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na hračky
19/2004 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
19/2005 Sb.Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Boletice
19/2006 Sb.Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 250. výročí narození F. J. Gerstnera a k 200. výročí zahájení výuky na pražské polytechnice
19/2007 Sb.Nález Ústavního soudu ze dne 14. listopadu 2006 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení obecně závazné vyhlášky města Mariánské Lázně č. 3/2000, kterou se stanoví systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálního odpadu a systém nakládání se stavebním odpadem (vyhláška o odpadech)
19/2008 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 528/2005 Sb., o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků
19/2009 Sb.Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
19/2010 Sb.Vyhláška o způsobech tvorby bilancí a rozsahu předávaných údajů v plynárenství operátorovi trhu
19/2011 Sb.Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenového předpisu 1/2011/DZP o regulaci cen zdravotní péče, stanovení maximálních cen zdravotní péče zubních lékařů hrazené z veřejného zdravotního pojištění, stomatologických výrobků plně hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů
19/2012 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
19/2013 Sb.Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
19/2014 Sb.Vyhláška o zápisu vzdělávacích institucí do seznamu vedeného pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění a o studiu v jednoletých kurzech cizích jazyků s denní výukou
19/2015 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů
19/2016 Sb.Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Velký Vrch u Vršovic a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
19/2017 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 185/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění nařízení vlády č. 61/2016 Sb.
19/2018 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 342/2012 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností, ve znění pozdějších předpisů
19/2019 Sb.Nález Ústavního soudu ze dne 11. prosince 2018 sp. zn. Pl. ÚS 42/18 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení obecně závazné vyhlášky statutárního města Mostu č. 6/2015, o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, o ochraně veřejné zeleně a o zlepšení vzhledu města


ISP (příhlásit)