Předpisy 176/.. Sb.

176/1946 Sb.Zákon, jímž se doplňuje zákon ze dne 16. května 1946, č.121 Sb., o zajištění pracovních sil pro zemědělskou výrobu v rámci národní výstavby státu
176/1947 Sb.Vládní nařízení, jímž se mění § 10 vládního nařízení ze dne 16. října 1924, č. 220 Sb., o požadování dopravních prostředků pro účely vojenské
176/1948 Sb.Nařízení, kterým se prohlašuje městská veřejná nemocnice v Komárně za ústav státní
176/1949 Sb.Zákon o přezkoušení některých energetických zařízení
176/1950 Sb.Vládne nariadenie o spôsobe a rozsahu exekúcie proti družstvám a iným právnickým osobám
176/1960 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o přijetí jednotných podmínek pro homologaci (ověřování shodnosti) a o vzájemném uznávání homologace výstroje a součástí motorových vozidel
176/1964 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Evropské úmluvě o obchodní arbitráži
176/1968 Sb.Zákon o Kanceláři presidenta republiky
176/1969 Sb.Vyhláška rady Východočeského krajského národního výboru v Hradci Králové, kterou se určuje další městský národní výbor v kraji stavebním úřadem
176/1973 Sb.Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky, kterou se vydávají základní podmínky dodávky topných plynů, rop a gazolinu
176/1975 Sb.Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky, kterou se mění vyhláška č. 176/1973 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky topných plynů, rop a gazolinu
176/1980 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných pětisetkorun k 125. výročí úmrtí Ludovíta Štúra
176/1982 Sb.Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se mění nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 40/1982 Sb., o dodatkovém odvodu a postihu za překročení závazných limitů odběru některých druhů ropných výrobků
176/1988 Sb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Národního výboru hlavního města Prahy ve volebních obvodech č. 203 a 204 (Praha 4 - Jižní Město) a č. 205 a 206 (Praha 5 - Jihozápadní Město)
176/1989 Sb.Zákon o vyhlasovaní všeobecne závazných právnych predpisov a iných opatrení orgánov SSR v Zbierke zákonov
176/1990 Sb.Zákon o bytovém, spotřebním, výrobním a jiném družstevnictví
176/1991 Sb.Nařízení, ktorým sa ustanovujú predpoklady pre výkon funkcií v okresných a obvodných úradoch, ktoré si vyžadujú osobitnú odbornú spôsobilosť
176/1992 Sb.Vyhláška o podmienkach poskytovania a použitia prostriedkov Štátneho fondu životného prostredia Slovenskej republiky
176/1993 Sb.Vyhláška ministerstva financí o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu
176/1994 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatku č.1 k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o společném využívání stanovených informačních a archivních fondů vzniklých z činnosti ministerstev vnitra v oblasti vnitřního pořádku a bezpečnosti ze dne 29.října 1992
176/1995 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Kolumbijské republiky o zrušení vízové povinnosti pro diplomatické, služební a úřední pasy
176/1996 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví výše příspěvku na úhradu péče poskytované mládeži umístěné ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo preventivní péče
176/1997 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu
176/1998 Sb.Vyhláška České národní banky o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 800. výročí korunovace Přemysla I. Otakara českým králem
176/1999 Sb.Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví seznam hraničních vodních toků tvořících státní hranice
176/2000 Sb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
176/2001 Sb.Ústavní zákon, kterým se mění ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
176/2002 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
176/2003 Sb.Zákon ze dne 21. 5. 2003, kterým se mění zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
176/2004 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 153/2003 Sb.
176/2005 Sb.Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 100. výročí výroby prvního automobilu v Mladé Boleslavi
176/2006 Sb.Úplné znění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jak vyplývá z pozdějších změn
176/2007 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
176/2008 Sb.Nařízení vlády o technických požadavcích na strojní zařízení
176/2009 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení
176/2010 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti o identifikačních průkazech advokátů, usazených evropských advokátů a advokátních koncipientů
176/2011 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 165/2002 Sb., o separátním větrání při hornické činnosti v plynujících dolech, ve znění vyhlášky č. 56/2007 Sb., vyhláška č. 22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při dobývání nevyhrazených nerostů v podzemí, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 4/1994 Sb., kterou se stanoví požadavky na provedení a stavbu objektů a zařízení pro rozvod a izolaci větrů a uzavírání důlních děl, ve znění vyhlášky č. 90/2003 Sb., a vyhláška č. 52/1997 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při likvidaci hlavních důlních děl, ve znění pozdějších předpisů
176/2012 Sb.Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v období od 1. června 2012 do 30. června 2015
176/2013 Sb.Nález Ústavního soudu ze dne 23. dubna 2013 sp. zn. Pl. ÚS 28/12 ve věci návrhu na zrušení článku 5 odst. 3 písm. e) obecně závazné vyhlášky města Vimperk č. 1/2010 o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ochrany životního prostředí, čistoty a bezpečnosti na veřejných prostranstvích, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 3/2010 a obecně závazné vyhlášky č. 4/2011
176/2014 Sb.Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje Chráněná krajinná oblast Kokořínsko – Máchův kraj
176/2015 Sb.Nález Ústavního soudu ze dne 19. května 2015 sp. zn. Pl. ÚS 14/14 ve věci návrhu na zrušení § 47 a § 48 odst. 1 ve slovech „ , které postoupily do skrutinia,“ zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů
176/2016 Sb.Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
176/2017 Sb.Vyhláška o způsobu výpočtu nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě a při provádění hospodaření v lese
176/2018 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů


ISP (příhlásit)