Předpisy 172/.. Sb.

172/1946 Sb.Vyhláška o úplném znění vládního nařízení o podmínkách, za jakých se nabývá zvláštní odborné způsobilosti pro zubní lékařství, a o platnosti ustanovení vydaných pro ostatní obory odborné prakse lékařské i pro obor zubního lékařství
172/1947 Sb.Zákon o opatřeních k provedení mírových smluv s Bulharskem, Finskem, Itálií, Maďarskem a Rumunskem
172/1948 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o předválečných dvoustranných smlouvách, sjednaných s Bulharskem, Itálií, Maďarskem nebo Rumunskem, které podle mírových smluv ze dne 10. února 1947 byly ponechány v účinnosti nebo obnoveny.
172/1949 Sb.Vládní nařízení,kterým se provádějí některá ustanovení rozpočtového zákona na rok 1949
172/1950 Sb.Vládní nařízení, kterým se provádí zákon o hospodaření s některými místnostmi
172/1960 Sb.Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o inseminaci hospodářských zvířat
172/1964 Sb.Vyhláška Státní komise pro vědecké hodnosti, kterou se vydává organizační a jednací řád Státní komise pro vědecké hodnosti
172/1968 Sb.Zákon o federálních výborech
172/1969 Sb.Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1970
172/1973 Sb.Vyhláška Ústřední rady odborů a federálního ministerstva financí o uvolňování pracovníků ze zaměstnání k výkonu funkce v Revolučním odborovém hnutí
172/1975 Sb.Vyhláška o hájení a o době, způsobu a podmínkách lovu některých druhů zvěře
172/1980 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky a předsedy Státní banky československé, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky, ministerstva financí Slovenské socialistické republiky a předsedy Státní banky československé č.160/1976 Sb., o finanční a úvěrové pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě
172/1982 Sb.Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky o základních podmínkách dodávky topných plynů, ropy a gazolinu
172/1988 Sb.Zákon o zemědělské dani
172/1989 Sb.Zákon České národní rady o vyhlašování obecně závazných právních předpisů a jiných opatření orgánů České socialistické republiky ve Sbírce zákonů
172/1990 Sb.Zákon o vysokých školách
172/1991 Sb.Zákon České národní rady o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí
172/1992 Sb.Vyhláška Českého báňského úřadu o dobývacích prostorech
172/1993 Sb.Zákon o vydání státních dluhopisů ke krytí schodku státního rozpočtu České republiky za rok 1992 a ke krytí schodku některých závazků České republiky souvisejících se zánikem České a Slovenské Federativní Republiky
172/1994 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o pravidlech o původu zboží a metodách administrativní spolupráce
172/1995 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rozhodnutí č. 1/95 Společného výboru Evropského společenství a České republiky týkajícího se změn Rozhodnutí č. 1/93 (C) Společného výboru Evropského společenství a České republiky a Slovenské republiky ze dne 28. května 1993 o vývozu některých ocelářských výrobků z České republiky do Společenství, vyhlášeného pod č. 204/1993 Sb.
172/1996 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o ukončení prací předpokládaných Dohodou mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o další spolupráci při zajištění vývoje a výroby turbokompresorových , turboexhausterových a chladících sušících zařízení v Československé socialistické republice podle programu - Vltava - a o dodávkách tohoto zařízení do Sovětského svazu z 2. srpna 1982 a o vypořádání příslušných finančních otázek.
172/1997 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky
172/1998 Sb.Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu České republiky
172/1999 Sb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění vyhláška č. 82/1993 Sb., o úhradách za pobyt v zařízeních sociální péče, ve znění pozdějších předpisů
172/2000 Sb.Úplné znění zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 89/1996 Sb., zákonem č. 103/2000 Sb. a zákonem č. 120/2000 Sb.
172/2001 Sb.Nařízení vlády k provedení zákona o požární ochraně
172/2002 Sb.Zákon o odškodnění osob odvlečených do SSSR nebo do táborů, které SSSR zřídil v jiných státech
172/2003 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 303/2002 Sb., o výběru, přijímání a odborné přípravě justičních a právních čekatelů a o odborné justiční zkoušce a odborné závěrečné zkoušce právních čekatelů
172/2004 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění zákona č. 78/2002 Sb.
172/2005 Sb.Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu jistin státního dluhu, splatných v letech 2005 a 2006
172/2006 Sb.Nařízení vlády o stanovení hodnoty kontrolní pásky určené ke značení lihu vyrobeného na daňovém území České republiky nebo na daňové území České republiky dovezeného
172/2007 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
172/2008 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 495/2006 Sb., o stanovení vzorů diplomatických a služebních pasů a vzorů tiskopisů žádostí o jejich vydání
172/2009 Sb.Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
172/2010 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů
172/2011 Sb.Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 326/2006 Sb., o podrobnostech atestačního řízení pro elektronické nástroje, náležitostech žádosti o atest a o výši poplatku za podání žádosti o atest (vyhláška o atestačním řízení pro elektronické nástroje)
172/2012 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších předpisů
172/2013 Sb.Rozhodnutí vlády České republiky o zrušení nouzového stavu pro území Ústeckého kraje, Středočeského kraje a Královéhradeckého kraje
172/2014 Sb.Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO)
172/2015 Sb.Vyhláška o informační povinnosti příjemce potravin v místě určení
172/2016 Sb.Nařízení vlády o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek
172/2017 Sb.Vyhláška, o podrobnostech obsahu a provádění zkoušky odborné způsobilosti úředních osob oprávněných k provádění úkonů správního orgánu v řízení o přestupcích a o náležitostech osvědčení o vykonání zkoušky odborné způsobilosti
172/2018 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
172/2019 Sb.Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 04/2019, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2019


ISP (příhlásit)