Předpisy 164/.. Sb.

164/1945 Sb.Vyhláška o obvodech a sídlech okresních úřadů ochrany práce a jejich poboček
164/1946 Sb.Zákon o péči o vojenské a válečné poškozence a oběti války a fašistické persekuce
164/1947 Sb.Dohoda o stíhání a potrestání hlavních válečných zločinců Evropské Osy
164/1948 Sb.Vládní nařízení, kterým se prodlužují některé lhůty podle zákona o mimořádných opatřeních v oboru ochranných známek
164/1949 Sb.Vládní nařízení,kterým se prodlužuje účinnost zákona o poplatkových úlevách při úpravě právních poměrů přestěhovalců,přistěhovalců a některých jiných osob
164/1950 Sb.Vyhláška o plnění peněžitých závazků z tuzemských pojištění sjednaných v československých korunách, které byly přepočteny na říšské marky
164/1960 Sb.Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění
164/1964 Sb.Vyhláška ministra financí o vydání pamětních stříbrných desetikorun k 20. výročí Slovenského národního povstání
164/1968 Sb.Zákon, kterým se mění předpisy o vyhlašování zákonů a jiných právních předpisů
164/1969 Sb.Vyhláška ministra zahraničního obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministra zahraničního obchodu č. 121/1968 Sb., o oprávnění k zahraničně obchodní činnosti
164/1970 Sb.Redakční sdělení
164/1971 Sb.Vyhláška Federálního cenového úřadu a federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o tvorbě cen výzkumných a vývojových prací
164/1973 Sb.Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu č. 66 pro volby do Sněmovny národů Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
164/1975 Sb.Vyhláška o přijímání ke studiu na vysokých školách
164/1976 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných padesátikorun k 125. výročí úmrtí Jána Kollára
164/1979 Sb.Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 128/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení
164/1980 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí o financování oběžných prostředků
164/1982 Sb.Zákon o důchodové dani
164/1988 Sb.Vyhláška o zmene a doplnení vyhlášky Ministerstva obchodu Slovenskej socialistickej republiky č. 100/1982 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady č. 130/1981 Zb. o vnútornom obchode
164/1989 Sb.Zákon České národní rady, kterým se zrušuje zákonné opatření předsednictva České národní rady č. 17/1989 Sb., o přestupku proti opatřením k upevnění veřejného pořádku
164/1990 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 54/1963 Sb., o Československé akademii věd, ve znění zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 26/1970 Sb. a zákona č. 91/1977 Sb.
164/1991 Sb.Nařízení vlády České republiky, kterým se zřizuje Národní park Podyjí a stanoví podmínky jeho ochrany
164/1992 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje branný zákon č. 92/1949 Sb., ve znění pozdějších předpisů
164/1993 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
164/1994 Sb.Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 12.července 1994ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 3 odst. 1, části ustanovení § 3 odst. 2 a části ustanovení § 5 odst. 2 a odst. 4 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění zákonů jej měnících a doplňujících
164/1995 Sb.Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 24. května 1995 ve věci návrhu na zrušení čl. I bodu 122 a čl. VI odst. 6 zákona č. 74/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce č. 65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
164/1996 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o zřízení turistických stezek protínajících státní hranice
164/1997 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Maltou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a majetku
164/1998 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů
164/1999 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů
164/2000 Sb.Nařízení vlády o opatřeních ve vztahu k afghánskému hnutí Talibán
164/2001 Sb.Zákon o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon)
164/2002 Sb.Vyhláška České národní banky o podmínkách přístupu k informacím v informační databázi České národní banky - Centrální registr úvěrů
164/2003 Sb.Vyhláška o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
164/2004 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví základní metody pro zkoušení nebezpečný vlastností chemických látek a chemických přípravků z hlediska hořlavosti a oxidační schopnosti
164/2005 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 372/2003 Sb., o veterinárních kontrolách apři obchodování se zvířaty, a vyhláška č. 373/2003 Sb., o veterinárních kontrolách při obchodování se živočišnými produkty
164/2006 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 368/1999 Sb., kterou se stanoví náležitosti a počty fotografií vyžadovaných podle zákona o pobytu cizinců, ve znění pozdějších předpisů
164/2007 Sb.Nález Ústavního soudu ze dne 20. března 2007 ve věci návrhu na zrušení čl. 3 odst. 1, čl. 5, čl. 6 odst. 1, čl. 8 odst. 2, čl. 10 odst. 4 a 6, čl. 12 odst. 2 a 5, čl. 13 odst. 1 písm. b) a c), čl. 16 odst. 1, čl. 18 odst. 1, čl. 21 odst. 1 a 2, čl. 22 odst. 2, čl. 30 odst. 2, čl. 31 odst. 1 a čl. 31 odst. 3 oddílu IX. obecně závazné vyhlášky obce Boží Dar č. 1/2003 o místních poplatcích
164/2008 Sb.Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 03/2008, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami
164/2009 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 26/2007 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, (katastrální vyhláška)
164/2010 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů
164/2011 Sb.Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
164/2012 Sb.Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku zemí (CZEM)
164/2013 Sb.Zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů
164/2014 Sb.Vyhláška o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů
164/2015 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
164/2016 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 342/2012 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností, ve znění pozdějších předpisů
164/2017 Sb.Vyhláška, kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření, ve znění pozdějších předpisů
164/2018 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 31/2010 Sb., o oborech specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí


ISP (příhlásit)