Předpisy 16/.. Sb.

16/1945 Sb.Dekret presidenta republiky o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech
16/1946 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o pozbytí platnosti obchodních smluv, dohod a úmluv, sjednaných mezi republikou Československou a Rakouskem
16/1947 Sb.Zákon o umístění a jiném zaopatření zaměstnanců na zkonfiskovaném zemědělském majetku a jejich rodinných příslušníků
16/1948 Sb.Redakční sdělení
16/1949 Sb.Vládní nařízení,kterým se upravují některé nároky zaměstnaných důchodců v počátečním období pětiletého hospodářského plánu
16/1950 Sb.Vyhláška o předběžném provádění některých ustanovení Přílohy A, listiny X - Československo, připojené k protokolu o podmínkách přístupu k Všeobecné dohodě o clech a obchodu sjednanému dne 10. října 1949
16/1951 Sb.Vládní nařízení, jímž se přenáší na národní výbory provádění některých úkolů Ústředí pracujícího dorostu
16/1952 Sb.Vyhláška o změnách úředních názvů míst v roce 1951
16/1953 Sb.Zákon, kterým se mění rozpočtový zákon na rok 1952
16/1954 Sb.Vládní nařízení o změnách územních obvodů některých národních výborů
16/1955 Sb.Nařízení o způsobilosti a evidenci vnitrozemních plavidel
16/1956 Sb.Vládní nařízení o schvalování plánů železniční přepravy
16/1957 Sb.Vyhláška o vydání pamětních stříbrných desetikorun k oslavám J. A. Komenského v roce 1957
16/1958 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 60/1952 Sb., o Československém Červeném kříži a o užívání znaku, odznaku a názvu Červeného kříže
16/1959 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců
16/1960 Sb.Redakční sdělení
16/1961 Sb.Vyhláška rady Severočeského krajského národního výboru v Ústí nad Labem, kterou se určují výkonné orgány dalších městských národních výborů v kraji stavebními úřady prvého stupně
16/1962 Sb.Vyhláška ministerstva financí o řízení ve věcech daní a poplatků
16/1963 Sb.Vládní nařízení o umisťování absolventů škol, konzervatoří a středních odborných škol
16/1964 Sb.Ústavní zákon o skončení volebního období Nejvyššího soudu, krajských, okresních a vojenských soudů
16/1965 Sb.Vyhláška ministerstev paliv, hutního průmyslu a rudných dolů, stavebnictví, Ústřední správy výzkumu a těžby radioaktivních surovin a Ústředního geologického úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 155/1952 Ú.l., kterou se vydávají podrobné předpisy k provedení vládního nařízení o věrnostním přídavku horníků
16/1966 Sb.Vládní vyhláška o náhradách za vypouštění nečištěných nebo nedostatečně čištěných odpadních vod do vodních toků
16/1967 Sb.Vládní nařízení o ekonomických nástrojích a o fondech jednotných zemědělských družstev
16/1968 Sb.Vládní nařízení, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení č. 100/1966 Sb., o plánovitém řízení národního hospodářství, ve znění vládního nařízení č.83/1967 Sb.
16/1969 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o tranzitním obchodu vnitrozemských států
16/1970 Sb.Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění o zřízení medaile Za upevňování přátelství ve zbrani
16/1971 Sb.Vyhláška, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva financí Slovenské socialistické republiky č. 184/1969 Sb., kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění socialistických zemědělských organizací
16/1972 Sb.Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy o hospodaření s lihem
16/1973 Sb.Vyhláška federálního ministerstva národní obrany o změnách v organizaci vojenských vysokých škol
16/1974 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o potlačování protiprávních činů ohrožujících bezpečnost civilního letectví
16/1975 Sb.Usnesení předsednictva o vyhlášení doplňovacích voleb do Západoslovenského krajského národního výboru v Bratislavě ve volebních obvodech č. 73 - Bánovce nad Bebravou a č. 88 - Krajné
16/1976 Sb.Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění o Kanceláři presidenta Československé socialistické republiky
16/1977 Sb.Nařízení vlády České socialistické republiky o některých změnách v organizaci Vysoké školy báňské v Ostravě
16/1978 Sb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Jihomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodě č.92
16/1979 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kubánské republiky o bezvízovém styku
16/1980 Sb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Jihočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č.90 (České Budějovice - sídliště Vltava)
16/1981 Sb.Vyhláška o záverečných učňovských skúškach v učebných a študijných odboroch
16/1982 Sb.Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění vyhláška č. 57/1979 Sb., o náhradách za používání silničních motorových vozidel při pracovních cestách
16/1983 Sb.Nařízení vlády Československé socialistické republiky o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách)
16/1984 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání stříbrných pamětních stokorun k 300. výročí narození Mateje Bela
16/1985 Sb.Vyhláška, ktorou sa zrušuje vyhláška ministra financí č. 112/1957 Ú.v. o miestnom poplatku z bytov v znení neskorších predpisov
16/1986 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky a spolupráci při dobývání ložisek černého uhlí v oblasti společných československo - polských státních hranic
16/1987 Sb.Vyhláška ministerstva kultury České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva kultury a informací č. 25/1967 Sb., o úpravě autorských odměn za vydání slovesných děl, ve znění vyhlášky č.142/1979 Sb.
16/1988 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Keňské republiky
16/1989 Sb.Vyhláška předsedy Státní banky československé o poplatcích, náhradách a paušálech náhrad při provádění zahraničních, směnárenských a jiných bankovních operací a služeb
16/1990 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 218/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem
16/1991 Sb.Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o zprostředkovatelích, rozhodcích a ukládání kolektivních smluv vyššího stupně
16/1992 Sb.Vyhláška, ktorou sa mení a dopžňa vyhláška Slovenského banského úradu č. 89/1988 Zb. o racionálnom využívaní výhradných ložísk, o povožovaní a ohlasovaní banskej činnosti a ohlasovaní činnosti vykonávanej banským spôsobom
16/1993 Sb.Zákon České národní rady o dani silniční
16/1994 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády České republiky č. 520/1990 Sb., o odměnách členům zastupitelstev v obcích, ve znění nařízení vlády České republiky č. 221/1991 Sb., nařízení vlády České republiky č. 261/1992 Sb. a nařízení vlády České republiky č. 11/1993 Sb.
16/1995 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví sazba cla pro dovoz brambor
16/1996 Sb.Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví způsob výpočtu podílu odběratele na účelně vynaložených nákladech dodavatele spojených s připojením a zajištěním dodávek tepla a způsob výpočtu škody vzniklé držiteli autorizace neoprávněným odběrem tepla
16/1997 Sb.Zákon o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
16/1998 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů
16/1999 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Obchodní dohody mezi vládou České republiky a vládou Uruguayské východní republiky
16/2000 Sb.Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 222/1996 Sb., kterou se stanoví metody odběru vzorků, metody laboratorního zkoušení krmiv, doplňkových látek a premixů a způsob uchovávání vzorků podléhajících zkáze
16/2001 Sb.Vyhláška Ministerstva financí o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a rozpočtů územních samosprávných celků
16/2002 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění zákona č. 132/2000 Sb. a zákona č. 255/2001 Sb.
16/2003 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 260/1999 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon)
16/2004 Sb.Úplné znění zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), jak vyplývá z pozdějších změn
16/2005 Sb.Vyhláška o organizaci školního roku
16/2006 Sb.Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ekologickém zemědělství
16/2007 Sb.Nález Ústavního soudu ze dne 5. října 2006 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení § 17 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění pozdějších předpisů
16/2008 Sb.Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
16/2009 Sb.Vyhláška o obsahu a rozsahu kvalifikace pro výkon fyzické ostrahy a služby soukromého detektiva
16/2010 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 330/2006 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách
16/2011 Sb.Vyhláška, kterou se zrušují některé právní předpisy o vyhlášení zvláště chráněných území
16/2012 Sb.Vyhláška o odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo a osob provádějících revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů
16/2013 Sb.Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
16/2014 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 272/2004 Sb., o jednostranném zrušení vízové povinnosti ve vztahu k Austrálii, Kanadě, Sultanátu Brunei a Spojeným státům americkým, ve znění nařízení vlády č. 224/2009 Sb., a kterým se ruší vízová povinnost pro držitele diplomatických a služebních pasů Kanady
16/2015 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů
16/2016 Sb.Vyhláška o podmínkách připojení k elektrizační soustavě
16/2017 Sb.Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
16/2018 Sb.Sdělení Státní volební komise o vyhlášení celkového výsledku volby prezidenta republiky konané ve dnech 12. a 13. ledna 2018 (I. kolo) a ve dnech 26. a 27. ledna 2018 (II. kolo)
16/2019 Sb.Nález Ústavního soudu ze dne 27. listopadu 2018 sp. zn. Pl. ÚS 41/17 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů


ISP (příhlásit)