Předpisy 155/.. Sb.

155/1945 Sb.Zákon o zvýšení státních starobních podpor
155/1946 Sb.Vyhláška ministra vnitra, kterou se opravuje tisková chyba v zákoně ze dne 16. května 1946, č. 126 Sb.,
o úpravě zemědělských pachtovních poměrů.
155/1947 Sb.Dohoda o kulturní spolupráci mezi republikou Československou a Federativní lidovou republikou Jugoslávií
155/1948 Sb.Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost Dodatková dohoda k obchodní a plavební smlouvě československo-jihoslovanské ze dne 14. listopadu 1928, podepsaná v Praze dne 10. dubna 1948
155/1949 Sb.Vládní nařízení o placené dovolené na zotavenou některých zaměstnanců ve stavebnictví a v oborech se stavebnictvím souvisících v roce 1949
155/1950 Sb.Vládne nariadenie o zrušení Úradu hospodárskej kontrolnej služby
155/1960 Sb.Vyhláška ministerstva hutního průmyslu a rudných dolů o zavedení bilanční gesce u normovaných šroubů a matic
155/1964 Sb.Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění, kterým se stanoví výjimka z ustanovení § 43 lesního zákona
155/1965 Sb.Vyhláška ministra zahraničního obchodu o některých změnách ve vyhlášce ministra zahraničního obchodu č. 297/1953 Ú. l., o přeměně společnosti Centrotex, československé akciové společnosti pro dovoz a vývoz textilního a koženého zboží, na podnik pro zahraniční obchod
155/1968 Sb.Vyhláška ministerstva dopravy a hlavního arbitra Československé socialistické republiky o prodloužení účinnosti vyhlášky o hospodářských závazcích v železniční přepravě vozových zásilek
155/1969 Sb.Ústavní zákon, kterým se mění a doplňuje hlava osmá Ústavy
155/1970 Sb.Vyhláška o zřizování a působnosti tiskáren a rozmnožoven a o povinné evidenci tiskárenských strojů
155/1971 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí o inventarizacích hospodářských prostředků
155/1973 Sb.Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se vydává Řád plavební bezpečnosti na vnitrozemských vodních cestách
155/1975 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí a Ústřední rady odborů o fondu kulturních a sociálních potřeb
155/1976 Sb.Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se mění nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 151/1975 Sb., o finančním hospodaření státních hospodářských a některých dalších socialistických organizací
155/1978 Sb.Redakční sdělení
155/1979 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Španělského království o mezinárodní silniční dopravě
155/1980 Sb.Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 85/1976 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení a stavebního řádu
155/1982 Sb.Nařízení o zriaďovaní odborov a iných útvarov národných výborov
155/1983 Sb.Vyhláška Ústřední rady odborů o změnách v nemocenském pojištění některých pracovníků
155/1988 Sb.Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy o základních podmínkách dodávky zemědělských výrobků
155/1989 Sb.Vyhláška Státní banky československé o oběhu zákonných peněz a poskytování náhrady za poškozené peníze
155/1990 Sb.Oznámení ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České republiky o vydání výnosu o obsazování některých funkcí konkursem
155/1991 Sb.Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky o zřízení chráněné krajinné oblasti Poodří
155/1992 Sb.Vyhláška, ktorou sa určujú podmienky oprávnenia na projektové práce v odbore pozemkových úprav
155/1993 Sb.Vyhláška ministerstva zdravotnictví, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky č. 467/1992 Sb., o zdravotní péči poskytované za úhradu
155/1994 Sb.Zákon, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů
155/1995 Sb.Zákon o důchodovém pojištění
155/1996 Sb.Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o řešení stavů nouze
155/1997 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic
155/1998 Sb.Zákon o znakové řeči a o změně dalších zákonů
155/1999 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rámcové dohody o finanční spolupráci mezi Českou republikou a Evropskou investiční bankou
155/2000 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
155/2001 Sb.Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 259/1997 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti služebního poměru celníků
155/2002 Sb.Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu o přechodném financování některých sociálně zdravotních dávek horníků, přijatému Poslaneckou sněmovnou dne 14. března 2002 a vrácenému prezidentem republiky dne 28. března 2002
155/2003 Sb.Vyhláška o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
155/2004 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 292/1991 Sb., o základních uměleckých školách, ve znění pozdějších předpisů
155/2005 Sb.Vyhláška o způsobu tvorby volacích značek, identifikačních čísel a kódů, jejich používání a o druzích radiokomunikačních služeb, pro které jsou vyžadovány
155/2006 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 380/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se spermatem, vaječnými buňkami a embryi a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí
155/2007 Sb.Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám pro rok 2007
155/2008 Sb.Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
155/2009 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů
155/2010 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony ke zkvalitnění jejich aplikace a ke snížení administrativní zátěže podnikatelů
155/2011 Sb.Vyhláška o profilech povrchových vod využívaných ke koupání
155/2012 Sb.Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Mohelenská hadcová step a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
155/2013 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
155/2014 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší
155/2015 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2014 Sb., o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti
155/2016 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů
155/2017 Sb.Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
155/2018 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 105/2008 Sb., o naturálních a peněžních náležitostech žáků vojenských středních škol, ve znění pozdějších předpisů


ISP (příhlásit)