Předpisy 15/.. Sb.

15/1945 Sb.Vládní nařízení o hlášení pracovního poměru a jeho zrušení
15/1946 Sb.Zákon o zvýšení státního příspěvku vyživovacího
15/1947 Sb.Zákon o stíhání černého obchodu a podobných pletich
15/1948 Sb.Vyhláška, ktorou sa vyhlasujú ustanovenia nariadenia zo dňa 25. júna 1914, č. 139 r.z., o ošetrovaní chorých prevádzanom z povolania, platné na území Slovenska
15/1949 Sb.Vládní nařízení o nároku na služební plat některých státních zaměstnanců po dobu cvičení ve zbrani/služebního cvičení/
15/1950 Sb.Vládní nařízení, kterým se provádějí ustanovení divadelního zákona o zřizování loutkových divadel a divadelní činnosti loutkářské
15/1951 Sb.Vládní nařízení, jímž se mění prováděcí nařízení k celnímu zákonu
15/1952 Sb.Nařízení k provedení zákona č. 8/1952 Sb., o ochranných známkách a chráněných vzorech
15/1953 Sb.Vládní nařízení o ověřování listin a podpisů na listinách národními výbory
15/1954 Sb.Rozpočtový zákon na rok 1954
15/1955 Sb.Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění
15/1956 Sb.Vládní nařízení o čestných uznáních v tělesné výchově a sportu
15/1957 Sb.Vládní nařízení o odměnách k státním cenám Klementa Gottwalda
15/1958 Sb.Zákon o změně předpisů o osvojení
15/1959 Sb.Vládní nařízení o opatřeních týkajících se některých věcí užívaných organizacemi socialistického sektoru
15/1960 Sb.Vyhláška ministra zahraničního obchodu o změně vyhlášky o hospodářských vztazích při provádění dovozu zboží
15/1961 Sb.Vyhláška rady NV, kterou se určují výkonné orgány dalších místních národních výborů v kraji stavebními úřadu prvého stupně
15/1962 Sb.Vyhláška rady Jihomoravského krajského národního výboru v Brně, kterou se určují další místní národní výbory stavebními úřady
15/1963 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Indonéskou republikou
15/1964 Sb.Zákon o státním plánu rozvoje národního hospodářství a státním rozpočtu na rok 1964
15/1965 Sb.Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění, jímž se zřizuje Pamětní medaile k 20. výročí osvobození Československé socialistické republiky
15/1966 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Protokolu, kterým se mění Úmluva o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké dopravě, podepsané ve Varšavě dne 12. října 1929
15/1967 Sb.Zákon o změnách v organizaci a náplni úkolů některých výkonných orgánů Slovenské národní rady
15/1968 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mongolské lidové republiky o spolupráci na úseku karantény a ochrany rostlin před škůdci, chorobami a pleveli
15/1969 Sb.Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o přijímání ke studiu na vysoké školy
15/1970 Sb.Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění o zániku práva osobního užívání bytu a vyklizení bytu občanů, kteří se protiprávně zdržují mimo území Československé socialistické republiky
15/1971 Sb.Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se doplňuje vyhláška ministerstva dopravy č. 17/1966 Sb., o leteckém přepravním řádu
15/1972 Sb.Vyhláška o ochraně a rozvoji přírodních léčebných lázní a přírodních léčivých zdrojů
15/1973 Sb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Severomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 50 a do Západočeského krajského národního výboru ve volebních obvodech č. 80 a č.86
15/1974 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o spolupráci na úseku ochrany a karantény rostlin
15/1975 Sb.Usnesení předsednictva o vyhlášení doplňovacích voleb do Slovenské národní rady ve volebním obvodě č. 21 - Sládkovičovo
15/1976 Sb.Vyhláška o úpravě studia studentek vysokých škol z důvodů podpory mateřství
15/1977 Sb.Vyhláška, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 36/1970 Sb., o zřízení inspektorátů bezpečnosti práce
15/1978 Sb.Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění, kterým se zřizuje čestný titul - Letec - kosmonaut ČSSR -
15/1979 Sb.Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu č.42 pro volby do Sněmovny národů Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
15/1980 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o opatřeních k zákazu a zamezení nedovoleného dovozu, vývozu a převodu vlastnictví kulturních statků
15/1981 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Vietnamskou socialistickou republikou
15/1982 Sb.Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o změnách vyhlášky č. 128/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení
15/1983 Sb.Redakční sdělení
15/1984 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky č. 151/1978 Sb., o sdružování prostředků socialistických organizací
15/1985 Sb.Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky, kterou se ruší vyhláška ministra financí č. 112/1957 Ú.l., o místním poplatku z bytů, ve znění pozdějších předpisů
15/1986 Sb.Usnesení předsednictva o určení volebných obvodov pre vožby do Slovenskej národnej rady
15/1987 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o právní způsobilosti, výsadách a imunitách Rady vzájemné hospodářské pomoci
15/1988 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Vídeňské úmluvě o smluvním právu
15/1989 Sb.Vyhláška, ktorou sa mení a dopžňa vyhláška č. 154/1978 Zb. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách
15/1990 Sb.Zákon o politických stranách
15/1991 Sb.Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky o regulačních odvodech ve mzdové oblasti v roce 1991
15/1992 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České republiky a ministerstva financí Slovenské republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 60/1964 Sb., o úhradě za užívání bytu a za služby spojené s užíváním bytu, ve znění pozdějších předpisů
15/1993 Sb.Zákon České národní rady o Armádě České republiky a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů
15/1994 Sb.Nařízení vlády o bezplatném poskytování učebnic, učebních textů a základních školních potřeb
15/1995 Sb.Vyhláška Českého báňského úřadu o oprávnění k hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, jakož i k projektování objektů a zařízení, které jsou součástí těchto činností
15/1996 Sb.Vyhláška Ministerstva financí, kterou se stanoví podmínky pro vrácení spotřební daně zaplacené v cenách topných olejů lehkých
15/1997 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 41/1993 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady
15/1998 Sb.Zákon o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů
15/1999 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 170/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení
15/2000 Sb.Nařízení vlády o zákazu dispozic s kapitálem a o zákazu investování ve vztahu ke Svazové republice Jugoslávii
15/2001 Sb.Sdělení Ministerstva financí o změně opatření Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2000 - 2003, 6,90 %, vyhlášeného v částce 2/2000 Sb., opatření Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2000 - 2005, 6,75 %, vyhlášeného v částce 10/2000 Sb., opatření Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2000 - 2007, 6,30 %, vyhlášeného v částce 18/2000 Sb., a opatření Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2000 - 2010, 6,40 %, vyhlášeného v částce 29/2000 Sb.
15/2002 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu a o neslučitelnosti některých funkcí (zákon o střetu zájmů), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
15/2003 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 114/2001 Sb., o stanovení produkčních kvót cukru na kvótové roky 2001/2002 až 2004/2005, ve znění nařízení vlády č. 296/2002 Sb. a nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 499/2002 Sb.
15/2004 Sb.Úplné znění zákona č. 539/1992 Sb., o puncovnictví a zkoušení drahých kovů (puncovní zákon), jak vyplývá z pozdějších změn
15/2005 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy
15/2006 Sb.Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně a dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně
15/2007 Sb.Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2007, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami
15/2008 Sb.Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
15/2009 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů
15/2010 Sb.Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí
15/2011 Sb.Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Žehuňský rybník a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
15/2012 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku), ve znění pozdějších předpisů
15/2013 Sb.Sdělení Ministerstva financí jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2013–2016, 0,50 %
15/2014 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 484/2006 Sb., o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném, ve znění pozdějších předpisů
15/2015 Sb.Zákon o zrušení vojenského újezdu Brdy, o stanovení hranic vojenských újezdů, o změně hranic krajů a o změně souvisejících zákonů (zákon o hranicích vojenských újezdů)
15/2016 Sb.Nález Ústavního soudu ze dne 8. prosince 2015 sp. zn. Pl. ÚS 5/15 ve věci návrhu na zrušení vyhlášky č. 324/2014 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2015
15/2017 Sb.Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, přijatému Parlamentem dne 29. listopadu 2016 a vrácenému prezidentem republiky dne 19. prosince 2016
15/2018 Sb.Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 500. výročí vydání Klaudyánovy mapy
15/2019 Sb.Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 1/2019/DZP o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů


ISP (příhlásit)