Předpisy 144/.. Sb.

144/1945 Sb.Vládní nařízení o složení, organisaci a způsobu činnosti generálního sekretariátu Hospodářské rady
144/1946 Sb.Zákon o jednotné odborové organizaci
144/1947 Sb.Zákon o sjednocení některých předpisů o platových a služebních poměrech státních a jiných veřejných zaměstnanců
144/1948 Sb.Vyhláška, kterou se uveřejňuje opatření likvidačního soudu měnového o omezení uvolňování vázaných vkladů
144/1949 Sb.Zákon o oddlužení svazků lidové správy
144/1950 Sb.Zákon o jednorázovém přídavku za rok 1950 k důchodům z národního pojištění a k zaopatřovacím požitkům válečných poškozenců
144/1960 Sb.Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o provozování pomocné a přidružené výroby v jednotných zemědělských družstvech a o jejich vzájemné spolupráci
144/1961 Sb.Vyhláška ministerstva financí, kterou se provádí zákon č. 143/1961 Sb. o domovní dani
144/1964 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o pevninské mělčině
144/1965 Sb.Vládní nařízení o změně působnosti ve vydávání povolení zahraničním provozovatelům silniční dopravy k jednotlivým přepravám po území Československé socialistické republiky
144/1968 Sb.Ústavní zákon o postavení národností v Československé socialistické republice
144/1969 Sb.Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška č. 156/1968 Sb., o veterinárním vyšetření domácích porážek některých jatečných zvířat
144/1970 Sb.Zákon o Státní bance československé
144/1971 Sb.Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1972
144/1973 Sb.Vyhláška federálního ministerstva spojů o drátových telekomunikačních zařízení provozovaných mimo jednotnou telekomunikační síť
144/1975 Sb.Zákon, jímž se doplňuje hospodářský zákoník
144/1976 Sb.Vyhláška o uznávání ekvivalentnosti dokladů o absolvování středních, středních odborných a vysokých škol a dokladů o udělení titulů
144/1978 Sb.Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky o veřejných vodovodech a veřejných kanalizacích
144/1979 Sb.Vyhláška České komise pro vědecké hodnosti o obhajobách kandidátských a doktorských disertačních prací československých státních občanů v členských státech Rady vzájemné hospodářské pomoci
144/1980 Sb.Usnesení předsednictva o vyhlásení doplňovacích volieb do Národného výboru hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy vo volebnom obvode číslo 39 a číslo 127
144/1982 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Celní úmluvě o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetů TIR (Úmluva TIR)
144/1983 Sb.Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění § 159 vyhlášky č.128/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení
144/1984 Sb.Nařízení vlády Československé socialistické republiky o dodatkovém odvodu k odčerpání dočasně volných zdrojů ze zisku v roce 1985
144/1988 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o statistikách práce (č. 160)
144/1989 Sb.Vyhláška federálního ministerstva národní obrany o změně a doplnění vyhlášky č. 188/1964 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky výrobků a vývojových prací určených k zabezpečení obranyschopnosti státu
144/1990 Sb.Vyhláška, ktorou sa ustanovuje rozsah a podmienky zákonného poistenia zodpovednosti podnikateža za škodu, ktorá vznikne pracovníkovi pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním, vykonávaného Slovenskou štátnou poisťovňou
144/1991 Sb.Zákon České národní rady o změnách v působnosti orgánů České republiky a o působnosti obcí v sociálním zabezpečení
144/1992 Sb.Vyhláška ministerstva vnitra České republiky o úkolech obcí a okresních úřadů při zajišťování voleb do České národní rady
144/1993 Sb.Rozhodnutí prezidenta republiky o sjednávání mezinárodních smluv
144/1994 Sb.Vyhláška Ministerstva financí, kterou se stanoví podmínky vracení zaplacené daně z přidané hodnoty
144/1995 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 48/1995 Sb., o usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech
144/1996 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví preferenční sazba cla pro dovoz některých zemědělských a potravinářských výrobků pocházejících z Evropské unie
144/1997 Sb.Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost o fyzické ochraně jaderných materiálů a jaderných zařízení a o jejich zařazování do jednotlivých kategorií
144/1998 Sb.Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje závazná část územního plánu velkého územního celku okresu Hodonín
144/1999 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů
144/2000 Sb.Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 57/1997 Sb., kterou se stanoví léčivé přípravky plně hrazené z veřejného zdravotního pojištění a výše úhrad jednotlivých léčivých látek, ve znění pozdějších předpisů
144/2001 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
144/2002 Sb.Nález Ústavního soudu ze dne 6. března 2002 ve věci návrhu na zrušení druhé, třetí a čtvrté věty § 10 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách
144/2003 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 354/1991 Sb., o středních školách, ve znění pozdějších předpisů
144/2004 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 55/1996 Sb., o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí, ve znění vyhlášky č. 238/1998 Sb.
144/2005 Sb.Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování jednotné platby na plochu zemědělské půdy pro kalendářní roky 2005 a 2006
144/2006 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 144/2005 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování jednotné platby na plochu zemědělské půdy pro kalendářní roky 2005 a 2006
144/2007 Sb.Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Svatošské skály a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
144/2008 Sb.Vyhláška o vydání zlatých mincí „Národní kulturní památka řetězový most ve Stádlci“ po 2 500 Kč
144/2009 Sb.Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2009 – 2024, 5,70 %
144/2010 Sb.Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Dodatku č. 3 kolektivní smlouvy vyššího stupně
144/2011 Sb.Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
144/2012 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 355/2006 Sb., o stanovení způsobu a podmínek registrace, provozu, způsobu a podmínek testování historických a sportovních vozidel
144/2013 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 110/2001 Sb., kterým se stanoví další vozidla, která mohou být vybavena zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněným zvláštním výstražným světlem modré barvy
144/2014 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 468/2012 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěrů poskytnutých právnickým a fyzickým osobám na opravy a modernizace domů, ve znění nařízení vlády č. 269/2013 Sb.
144/2015 Sb.Nařízení vlády o výkonu státní služby z jiného místa a pravidlech pro vytvoření předpokladů sladění rodinného a osobního života s výkonem státní služby
144/2016 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 335/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o zacházení s některými pyrotechnickými výrobky, ve znění pozdějších předpisů
144/2017 Sb.Zákon, kterým se mění zákonč. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů
144/2018 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů


ISP (příhlásit)