Předpisy 143/.. Sb.

143/1945 Sb.Dekret presidenta republiky o omezení žalobního práva v trestním řízení
143/1946 Sb.Zákon o úpravě pracovních poměrů dotčených důsledky národní revoluce
143/1947 Sb.Zákon o převodu vlastnictví majetku hlubocké větve Schwarzenbergů na zemi Českou
143/1948 Sb.Vyhláška, kterou se uveřejňuje opatření Likvidačního fondu měnového o vyrovnávání některých závazků převodem na vázaný vklad (účet)
143/1949 Sb.Zákon o změnách v organisaci veřejné správy a v působnosti jejich orgánů
143/1950 Sb.Zákon o placené dovolené na zotavenou v roce 1951
143/1960 Sb.Vyhláška ministra výstavby, kterou se u některých staveb přenáší pravomoc stavebních úřadů na orgány ministerstva národní obrany
143/1961 Sb.Zákon o domovní dani
143/1964 Sb.Vyhláška ministerstva paliv, kterou se vydávají základní podmínky dodávky topných plynů, rop a gazolinu
143/1965 Sb.Vyhláška Ústřední rady odborů o poskytování peněžitých dávek v nemocenském pojištění
143/1968 Sb.Ústavní zákon o československé federaci
143/1969 Sb.Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva školství a kultury č.111/1965 Sb., o závěrečných učňovských zkouškách
143/1970 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí a federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se provádí zákon o devizovém hospodářství
143/1971 Sb.Vyhláška, kterou se mění a doplňuje vyhláška č.108/1964 Sb., o působnosti národních výborů ve věcech sociálního zabezpečení, v znění vyhlášky č. 78/1968 Sb.
143/1973 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik
143/1975 Sb.Ústavní zákon o změnách státních hranic s Polskou lidovou republikou
143/1976 Sb.Vyhláška, kterou se doplňuje vyhláška ministerstva financí č. 14/1968 Sb., o úlevách na domovní dani
143/1978 Sb.Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o přechodné úpravě některých hospodářských závazkových vztahů u dodávek a odběru topných plynů a tuhých paliv
143/1979 Sb.Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce o výběru prototypů strojů a zařízení pro posuzování z hlediska požadavku bezpečnosti práce a technických zařízení
143/1980 Sb.Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o usměrňování mzdových prostředků a odměňování práce
143/1982 Sb.Vyhláška o zmene a doplnení vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky č. 134/1975 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení a zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení
143/1983 Sb.Usnesení předsednictva o vyhlásení doplňovacích volieb do Národného výboru hlavného mesta SSR Bratislavy vo volebnom obvode č. 92 v mestskej časti Petržalka
143/1984 Sb.Vyhláška o základnej škole
143/1988 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání
143/1989 Sb.Vyhláška federálního ministerstva dopravy a spojů o smlouvě o přípravě přeprav železničních vozových zásilek
143/1990 Sb.Vyhláška o zmene vyhlášky č. 124/1974 Zb., ktorou sa ustanovuje rozsah a podmienky zákonného poistenia zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou motorových vozidiel vykonávaného Slovenskou štátnou poisťovnou
143/1991 Sb.Zákon České národní rady, kterým se doplňuje zákon č. 23/1962 Sb., o myslivosti
143/1992 Sb.Zákon o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech
143/1993 Sb.Vyhláška České národní banky o vydání mincí po 5 Kč vzoru 1993, o ukončení platnosti mincí po 5 Kčs a jejich výměně
143/1994 Sb.Nařízení vlády o zvýšení rodičovského příspěvku a podpory při narození dítěte
143/1995 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády č. 79/1994 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ozbrojených sil, bezpečnostních sborů a služeb, orgánů celní správy, příslušníků Sboru požární ochrany a zaměstnanců některých dalších organizací (služební platový řád)
143/1996 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů
143/1997 Sb.Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost o přepravě a dopravě určených jaderných materiálů a určených radionuklidových zářičů
143/1998 Sb.Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje 1. změna a doplněk závazné části územního plánu velkého územního celku Ostravské aglomerace
143/1999 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně Příloh č. 1 a č. 2 Smlouvy mezi Českou republikou a Polskou republikou o malém pohraničním styku
143/2000 Sb.Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 304/1998 Sb., kterou se stanoví případy, kdy se nevyžaduje vývozní povolení k vývozu pomocných látek, podrobnosti o evidenci návykových látek, přípravků a prekursorů a o dokumentaci návykových látek
143/2001 Sb.Zákon o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže)
143/2002 Sb.Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj, kterým se vyhlašuje závazná část územního plánu velkého územního celku Beskydy
143/2003 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 351/2001 Sb., kterou se určují zastupitelské úřady České republiky v zahraničí, kterým budou při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu hlasovací lístky dodány, a zastupitelské úřady České republiky v zahraničí, kterým budou hlasovací lístky zaslány k vytištění nebo rozmnožení přenosovou technikou, ve znění vyhlášky č. 100/2002 Sb.
143/2004 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 51/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při úpravě a zušlechťování nerostů, ve znění pozdějších předpisů
143/2005 Sb.Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
143/2006 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 115/2004 Sb., kterým se stanoví některé postupy při provádění opatření společné organizace trhu se škrobem, ve znění pozdějších předpisů
143/2007 Sb.Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Semínský přesyp a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
143/2008 Sb.Vyhláška o stanovení bližších požadavků pro zajištění jakosti a bezpečnosti lidské krve a jejích složek (vyhláška o lidské krvi)
143/2009 Sb.Vyhláška o odbornosti osob, pomocí kterých provádí obchodník s cennými papíry své činnosti
143/2010 Sb.Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení Dodatku č. 3 kolektivní smlouvy vyššího stupně
143/2011 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 344/2008 Sb., o používání, předepisování a výdeji léčivých přípravků při poskytování veterinární péče
143/2012 Sb.Nařízení vlády o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu
143/2013 Sb.Nařízení vlády o povolání vojáků Hradní stráže k záchranným pracím a k likvidaci následků pohromy při povodních v období do 28. června 2013
143/2014 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 245/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhu s vínem, ve znění pozdějších předpisů
143/2015 Sb.Nařízení vlády o náležitostech průvodních dokladů pro přepravu vinařských produktů na území České republiky
143/2016 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 418/2003 Sb., kterou se stanoví podrobnější vymezení okruhu a výše příjmů a výdajů fondů veřejného zdravotního pojištění zdravotních pojišťoven, podmínky jejich tvorby, užití, přípustnosti vzájemných převodů finančních prostředků a hospodaření s nimi, limit nákladů na činnost zdravotních pojišťoven krytých ze zdrojů základního fondu včetně postupu propočtu tohoto limitu, ve znění pozdějších předpisů
143/2017 Sb.Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
143/2018 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů


ISP (příhlásit)