Předpisy 141/.. Sb.

141/1945 Sb.Vyhláška, kterou se zmírňuje omezení, stanovené pro výplatu vkladů, uložených u peněžních ústavů na vkladní (spořitelní) knížky (vkladní listy) se zákonnou výpovědní lhůtou
141/1946 Sb.Vládní nařízení o úpravě všeobecných celních sazeb na dovoz zboží
141/1947 Sb.Zákon o likvidačním fondu měnovém
141/1948 Sb.Vládní nařízení o úpravě okresů a sídel revírních báňských úřadů v zemích České a Moravskoslezské
141/1949 Sb.Vyhláška o opravě tiskové chyby v úředním slovenském znění zákona ze dne 24. března 1949, č. 91 Sb., o placené dovolené na zotavenou v roce 1949
141/1950 Sb.Občanský zákoník
141/1960 Sb.Vyhláška ministerstva vnitra, kterou se vydávají pravidla silničního provozu
141/1961 Sb.Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád)
141/1964 Sb.Vyhláška ministerstva financí o rozšíření povinného pojištění jednotných zemědělských družstev
141/1965 Sb.Zákon o některých změnách v sociálním zabezpečení družstevních rolníků
141/1968 Sb.Vyhláška rady Jihomoravského krajského národního výboru v Brně, kterou se určují další městské národní výbory v kraji stavebními úřady
141/1969 Sb.Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška č. 58/1954 Ú.l. o úplatách za dodávku vody z veřejných vodovodů a vodáren a za odvádění odpadních vod veřejnými kanalizacemi, a směrnice č.112/1955 Ú.l., vydané k jejímu provedení
141/1970 Sb.Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky č. 166/1969 Sb., kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění socialistických zemědělských organizací
141/1971 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí o financování neinvestičních nákladů rozvoje vědy a techniky a obdobných činností
141/1973 Sb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby ve volebním obvodě č. 88 (Habartovsko) Západočeského krajského národního výboru
141/1975 Sb.Zákon o státním plánu rozvoje národního hospodářství Československé socialistické republiky na rok 1976
141/1976 Sb.Vyhláška federálního ministerstva dopravy o vytěžování silničních nákladních vozidel
141/1978 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Finské republiky o spolupráci v oblasti cestovního ruchu
141/1979 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Platební dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Laoskou lidově demokratickou republikou
141/1980 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o poradenství pro volbu povolání a odborné výchově pro rozvoj lidských zdrojů, 1975 (č. 142)
141/1982 Sb.Vyhláška o zmene a doplnení vyhlášky č.72/1973 Zb., ktorou sa vykonáva zákon č. 68/1957 Zb. o umelom prerušení tehotnosti
141/1983 Sb.Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o změnách a doplnění vyhlášky č.128/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
141/1984 Sb.Vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady o notárskych poplatkoch
141/1985 Sb.Nařízení vlády Československé socialistické republiky o změně sídla fakulty ochrany státních hranic Vysoké školy Sboru národní bezpečnosti
141/1988 Sb.Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění, kterým se mění a doplňuje zákon č. 93/1951 Sb., o státním svátku, o dnech pracovního klidu a o památných a významných dnech
141/1989 Sb.Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky, kterou se mění vyhláška č. 99/1985 Sb., o základních podmínkách dodávky lesních výrobků
141/1990 Sb.Vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky č. 152/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení
141/1991 Sb.Vyhláška o nostrifikácii diplomov a iných dokladov o štúdiu na zahraničných vysokých školách
141/1992 Sb.Zákon o zřízení vojenských soudů, stanovení jejich sídel a obvodů
141/1993 Sb.Vyhláška České národní banky o vydání mincí po 1 Kč vzoru 1993, o ukončení platnosti mincí po 1 Kčs a jejich výměně
141/1994 Sb.Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 14.června 1994 ve věci návrhu na zrušení bodu e) obecně závazné vyhlášky obce Karlštejn o poplatku ze vstupného na hrad přijaté dne 19.února 1991
141/1995 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České republiky č. 251/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací, ve znění nařízení vlády č. 76/1994 Sb.
141/1996 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Filipínskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic
141/1997 Sb.Vyhláška Ministerstva zemědělství o technických požadavcích na výrobu, skladování a zpracování lihu
141/1998 Sb.Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se mění vyhláška Federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 560/1991 Sb., o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb, ve znění pozdějších předpisů
141/1999 Sb.Vyhláška České národní banky o vydání bankovek po 5 000 Kč vzoru 1999
141/2000 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 35/1979 Sb., o úplatách ve vodním hospodářství, ve znění pozdějších předpisů
141/2001 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
141/2002 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2000 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou dotace ke krytí části nákladů spojených s výstavbou bytů, ve znění nařízení vlády č. 294/2001 Sb.
141/2003 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2001 Sb., o prokazatelné ztrátě ve veřejné drážní osobní dopravě a o vymezení souběžné veřejné osobní dopravy
141/2004 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí, ve znění pozdějších předpisů
141/2005 Sb.Úplné znění zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), jak vyplývá z pozdějších změn
141/2006 Sb.Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám pro rok 2006
141/2007 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí České republiky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
141/2008 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 162/2003 Sb., o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů (zákon o zoologických zahradách)
141/2009 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
141/2010 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů
141/2011 Sb.Vyhláška o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu
141/2012 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů
141/2013 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví podrobnější úprava vzájemného převodu důchodových práv ve vztahu k důchodovému systému Evropské unie
141/2014 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění zákona č. 105/2013 Sb.
141/2015 Sb.Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 13. června 2015
141/2016 Sb.Vyhláška o vyznačování hranic vojenských újezdů a vyznačování bezpečnostních a ochranných pásem na území vojenských újezdů (o vyznačování hranic a pásem na území vojenských újezdů)
141/2017 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláškač. 172/2015 Sb., o informační povinnosti příjemce potravin v místě určení
141/2018 Sb.Vyhláška o hlášení závažných bezpečnostních a provozních incidentů osobami oprávněnými poskytovat platební služby
141/2019 Sb.Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně


ISP (příhlásit)