Předpisy 129/.. Sb.

129/1945 Sb.Dekret presidenta republiky o státním orchestru Česká filharmonie
129/1946 Sb.Zákon o procesních opatřeních v soudních řízeních pro některé nároky z doby nesvobody
129/1947 Sb.Zákon, jímž se zřizuje Československý ústav práce
129/1948 Sb.Zákon o ničotnosti niektorých rozsudkov vojenských súdov tzv. Slovenského štátu
129/1949 Sb.Vládní nařízení o zřizování a činnosti sdružení rodičů a přátel školy
129/1950 Sb.Vládní nařízení o poskytnutí věrnostního přídavku horníků v roce 1950
129/1951 Sb.Nařízení o přenesení finanční a účetní služby majetkové podstaty pozemkových reforem
129/1960 Sb.Vyhláška ministerstva zdravotnictví o změně vyhlášky, kterou se provádí zákon o umělém přerušení těhotenství
129/1961 Sb.Vyhláška ministerstva chemického průmyslu o prodloužení platnosti vyhlášky, kterou se doplňují základní podmínky dodávky výrobků chemických, gumárenských a osinkových a výrobků průmyslu celulózy a papíru
129/1962 Sb.Vyhláška ministerstva dopravy a spojů o změně vyhlášky č. 160/1952 Ú.l., kterou se vydávají podrobnější předpisy o úpravě podnikání v silniční dopravě
129/1964 Sb.Vyhláška ministerstva potravinářského průmyslu, kterou se vydávají základní podmínky dodávky potravinářských a některých jiných výrobků
129/1965 Sb.Vyhláška ministerstva financí o financování opatření týkajících se škod vzniklých státním organizacím nebo způsobených jimi na hmotném majetku
129/1967 Sb.Vyhláška předsedy vlády o zrušení dalších směrnic, instrukcí, výnosů a jiných obdobných předpisů některých ústředních orgánů státní správy
129/1968 Sb.Zákon o úpravě promlčecích lhůt u majetkových a mimořádných dávek
129/1969 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Mezinárodní úmluvě o nákladové značce
129/1970 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 176/1968 Sb., o Kanceláři presidenta republiky
129/1971 Sb.Vyhláška Federálního statistického úřadu o zavedení a využívání jednotné klasifikace zaměstnání a jednotné klasifikace studijních a učebních oborů
129/1973 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Obchodní dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Australským společenstvím
129/1974 Sb.Zákon České národní rady o rozpočtovém určení výnosu zemědělské daně a příspěvku na sociální zabezpečení, o jejich správě a o některých změnách zákona č. 143/1961 Sb., o domovní dani
129/1975 Sb.Zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení
129/1976 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o provádění důkazů v cizině ve věcech občanských a obchodních
129/1978 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Laoské lidově demokratické republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických, zvláštních a služebních pasů
129/1979 Sb.Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o pracovním uplatnění a hmotném zabezpečení pracovníků trvale nezpůsobilých k dosavadní práci v podzemí hlubinných dolů
129/1980 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o hospodářské a technické spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Argentinské republiky
129/1981 Sb.Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1982
129/1982 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maltské republiky o leteckých službách mezi jejich územím a za ním
129/1983 Sb.Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o úpravě pracovní doby v letech 1984 a 1985
129/1984 Sb.Vyhláška o cenách stavieb, pozemkov, porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a o náhradách za dočasné užívanie pozemkov
129/1985 Sb.Zákon České národní rady o státním plánu rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky na rok 1986
129/1988 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o vytvoření a činnosti Kulturního informačního střediska Československé socialistické republiky v Sovětském svazu
129/1989 Sb.Zákon o rozpočtové soustavě Československé socialistické republiky a o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky (rozpočtová pravidla)
129/1990 Sb.Zákon o pôsobnosti národných výborov pri vykonávaní niektorých ustanovení zákona o nájme a podnájme nebytových priestorov
129/1991 Sb.Zákon o komerčných právnikoch
129/1992 Sb.Vyhláška ministerstva vnitra České republiky o odborných předpokladech pracovníků obecní policie a způsobu jejich ověřování
129/1993 Sb.Vyhláška ministerstva vnitra, kterou se doplňuje vyhláška federálního ministerstva vnitra č. 146/1982 Sb., kterou se provádí zákon o hlášení a evidenci pobytu občanů
129/1994 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Programové dohody mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických k financování municipální infrastruktury
129/1995 Sb.Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o podrobnostech udělování státní autorizace k podnikání v energetických odvětvích
129/1996 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o železniční dopravě přes státní hranice
129/1997 Sb.Nařízení vlády o zvýšení důchodů v roce 1997
129/1998 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví další případy, kdy se nevyžaduje devizové povolení
129/1999 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 61/1997 Sb., o lihu
129/2000 Sb.Zákon o krajích (krajské zřízení)
129/2001 Sb.Nález Ústavního soudu ze dne 27. března 2001 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Frýdku-Místku z 29. září 1998 č. 11/98 o omezení pořádání veřejných hudebních produkcí ve městě Frýdek-Místek
129/2002 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 155/2000 Sb.
129/2003 Sb.Zákon ze dne 2. 4. 2003, kterým se mění zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
129/2004 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky pro poskytování finanční podpory za uvádění půdy do klidu a finanční kompenzační podpory za uvádění půdy do klidu a zásady pro prodej řepky olejné vypěstované na půdě uváděné do klidu, ve znění pozdějších předpisů
129/2005 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 221/2002 Sb., kterou se stanoví sazebník náhrad nákladů za odborné a zkušební úkony vykonávané v působnosti Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského
129/2006 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění zákona č. 101/2004 Sb.
129/2007 Sb.Nález Ústavního soudu ze dne 6. března 2007 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení obecně závazné vyhlášky města Ústí nad Labem č. 81/2001 k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, k ochraně životního prostředí, veřejné zeleně a k užívání zařízení obce sloužících potřebám veřejnosti
129/2008 Sb.Zákon o výkonu zabezpečovací detence a o změně některých souvisejících zákonů
129/2009 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 291/2003 Sb., o zákazu podávání některých látek zvířatům, jejichž produkty jsou určeny k výživě lidí, a o sledování (monitoringu) přítomnosti nepovolených látek, reziduí a látek kontaminujících, pro něž by živočišné produkty mohly být škodlivé pro zdraví lidí, u zvířat a v jejich produktech, ve znění pozdějších předpisů
129/2010 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání
129/2011 Sb.Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů
129/2012 Sb.Vyhláška o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu
129/2013 Sb.Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční spořicí státní dluhopis České republiky, 2013–2018, FIX %
129/2014 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 281/2008 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
129/2015 Sb.Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
129/2016 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů
129/2017 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů
129/2018 Sb.Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v období do 31. prosince 2018


ISP (příhlásit)