Předpisy 128/.. Sb.

128/1945 Sb.Dekret presidenta republiky o zatímní územní organisaci některých finančních úřadů a změnách s tím spojených v zemích České a Moravskoslezské
128/1946 Sb.Zákon o neplatnosti některých majetkově-právních jednání z doby nesvobody a o nárocích z této neplatnosti a z jiných zásahů do majetku vzcházejících
128/1947 Sb.Zákon, jímž se upravují živnosti radiotechnická, radiomechanická a obchod s radioelektrickými zařízeními
128/1948 Sb.Zákon o berních úlevách při uspořádání poměrů v peněžnictví a při některých převodech majetku na národní podniky
128/1949 Sb.Vládní nařízení,jímž se vydává organisační statut národního dopravního podniku - Československé aerolinie,národní podnik -
128/1950 Sb.Vyhláška, kterou se uveřejňuje opatření Státní banky československé o povinnosti hlášení některých sporů s cizinou
128/1951 Sb.Vládní nařízení o organisaci náboru pracovních sil
128/1960 Sb.Vyhláška ministerstva financí, kterou se provádí zákon o důchodové dani družstev a jiných organizací
128/1961 Sb.Vyhláška ministerstva financí o přihlášení některých závazků vůči československému státu týkajících se Rumunské lidové republiky
128/1962 Sb.Vyhláška hlavního arbitra Československé socialistické republiky o úpravě sazeb majetkových sankcí u dodávek pro investiční výstavbu
128/1964 Sb.Vyhláška ministerstva dopravy, kterou se mění příloha vyhlášky č. 74/1961 Sb., o pronájmu a používání silničních vozidel pro motorovou dopravu
128/1965 Sb.Redakční sdělení
128/1967 Sb.Vládní nařízení, kterým se zrušují další právní předpisy v souvislosti se zdokonalováním soustavy plánovitého řízení národního hospodářství
128/1968 Sb.Zákon o Národní frontě
128/1969 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o vzájemných bezvízových cestách občanů Československé socialistické republiky a občanů Svazu sovětských socialistických republik
128/1970 Sb.Zákon o vymezení působnosti Československé socialistické republiky ve věcech vnitřního pořádku a bezpečnosti
128/1971 Sb.Nařízení, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení č. 12/1968 Sb., o úpravě odměn a náhrad a některých dalších poměrů poslanců národních výborů a členů komisí a aktivů národních výborů
128/1973 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o spolupráci v námořní obchodní plavbě
128/1974 Sb.Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1975
128/1975 Sb.Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení
128/1976 Sb.Vyhláška federálního ministerstva dopravy o cejchování lodí vnitrozemské plavby
128/1978 Sb.Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj a Státní plánovací komise o režimech komplexní bytové výstavby a investic, které komplexní bytovou výstavbu podmiňují
128/1979 Sb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Severočeského krajského národního výboru ve volebním obvodě č.10
128/1980 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných stokorun k 100. výročí narození Bohumíra Šmerala
128/1981 Sb.Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky na roky 1981 - 1985 (zákon o siedmom päťročnom pláne)
128/1982 Sb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Západočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 1 v okresu Domažlice
128/1983 Sb.Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky, kterou se doplňuje vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky č. 171/1982 Sb., o podmínkách dodávky elektřiny
128/1984 Sb.Vyhláška Českého cenového úřadu o cenách staveb, pozemků, porostů, úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků a náhradách za dočasné užívání pozemků
128/1985 Sb.Vyhláška o nákupe tovaru organizáciami v predajniach vykonávajúcich maloobchodnú činnosť
128/1988 Sb.Usnesení předsednictva o vyhlásení doplňovacích volieb do Východoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode č.76 - Vežký Šariš
128/1989 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 21/1971 Sb., o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací
128/1990 Sb.Zákon České národní rady o advokacii
128/1991 Sb.Zákon o Štátnom fonde životného prostredia Slovenskej republiky
128/1992 Sb.Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě
128/1993 Sb.Vyhláška ministerstva vnitra, kterou se provádí zákon o občanských průkazech
128/1994 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Egyptskou arabskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic
128/1995 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Portugalské republiky o hospodářské, průmyslové a vědeckotechnické spolupráci
128/1996 Sb.Vyhláška České národní banky o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 200. výročí narození Jean-Baptista Gasparda Deburaua
128/1997 Sb.Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 7. května 1997 ve věci návrhu podaného spolu s ústavní stížností na zrušení části ustanovení § 3 odst. 1 písm. c) zákona č. 217/1994 Sb., o poskytnutí jednorázové peněžní částky některým obětem nacistické perzekuce, ve znění zákona č. 77/1995 Sb.
128/1998 Sb.Nález Ústavního soudu ze dne 5. května 1988 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Šumice č. 1/97 ze dne 2. dubna 1997 o omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
128/1999 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů
128/2000 Sb.Zákon o obcích (obecní zřízení)
128/2001 Sb.Nález Ústavního soudu ze dne 13. března 2001 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů, a § 11 odst. 2 písm. n) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění zákona č. 103/2000 Sb.
128/2002 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon), ve znění zákona č. 238/2000 Sb., zákon č. 220/1999 Sb., o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
128/2003 Sb.Zákon ze dne 2. 4. 2003, kterým se mění zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), a zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
128/2004 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE, ve znění nařízení vlády č. 251/2003 Sb.
128/2005 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 205/2004 Sb., kterým se v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky stanoví bližší podmínky poskytování podpory a národní podpory spotřeby mléka a mléčných výrobků žáky, kteří plní povinnou školní docházku ve školách zařazených do sítě škol
128/2006 Sb.Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně
128/2007 Sb.Nález Ústavního soudu ze dne 20. února 2007 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky statutárního města Mladá Boleslav č. 25/2005, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 12/2004 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích
128/2008 Sb.Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
128/2009 Sb.Vyhláška o přizpůsobení veterinárních a hygienických požadavků pro některé potravinářské podniky, v nichž se zachází se živočišnými produkty
128/2010 Sb.Vyhláška o způsobilosti k označování psů tetováním
128/2011 Sb.Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50%průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory
128/2012 Sb.Úplné znění zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, jak vyplývá z pozdějších změn
128/2013 Sb.Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Kuponový spořicí státní dluhopis České republiky, 2013–2018, FIX %
128/2014 Sb.Nařízení vlády o zrušení nařízení vlády č. 317/2012 Sb., kterým se stanoví formulář dokladu o původu některých druhů lihu, destilátu a některých druhů lihovin
128/2015 Sb.Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně
128/2016 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
128/2017 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení), ve znění pozdějších předpisů
128/2018 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 74/2017 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol a o změně některých souvisejících nařízení vlády
128/2019 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 427/2008 Sb., o stanovení výše náhrad výdajů za odborné úkony vykonávané v působnosti Státního ústavu pro kontrolu léčiv a Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv, ve znění pozdějších předpisů


ISP (příhlásit)