Předpisy 125/.. Sb.

125/1945 Sb.Dekret presidenta republiky o zřízení Svazu brannosti
125/1946 Sb.Zákon o mimoriadnych opatreniach v obore ochranných známok
125/1947 Sb.Vyhláška o úplném znění zákona o stavební obnově
125/1948 Sb.Zákon o znárodnění přírodních léčivých zdrojů a lázní a o začlenění a správě konfiskovaného lázeňského majetku
125/1949 Sb.Vládní nařízení,jímž se vydává organisační statut národního dopravního podniku - Československá plavba labská,národní podnik -
125/1950 Sb.Vládní nařízení o Státním meteorologickém ústavu
125/1951 Sb.Vládní nařízení, kterým se působnost ve věcech cestovních pasů přenáší na ministerstvo zahraničních věcí
125/1960 Sb.Vyhláška předsedy Ústředního báňského úřadu, kterou se stanoví obvody a působnost obvodních báňských úřadů
125/1961 Sb.Vyhláška ministerstva financí o převzetí některých rumunských cenných papírů československým státem
125/1962 Sb.Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění
125/1964 Sb.Zákon o Komisi lidové kontroly a statistiky Slovenské národní rady
125/1965 Sb.Vyhláška o ochraně volně žijících živočichů
125/1967 Sb.Vyhláška ministra zahraničního obchodu o určení Centrotexu, akciové společnosti pro zahraniční obchod, k provádění některých zahraničních obchodů
125/1968 Sb.Vyhláška ministerstva financí o zdaňování podílů na hospodářských výsledcích a odměn a darů poskytovaných při významných pracovních a životních výročích pracovníků
125/1969 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o mezinárodní silniční dopravě
125/1970 Sb.Ústavní zákon, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci
125/1971 Sb.Vyhláška ministra financí Československé socialistické republiky o stažení bankovek po 25 Kčs vzorů 1958 a 1961
125/1973 Sb.Zákon České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů
125/1974 Sb.Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1975
125/1975 Sb.Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o provádění zahraničně obchodní činnosti pro zahraniční podniky
125/1976 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných stokorun k 100. Výročí narození Viktora Kaplana
125/1978 Sb.Vyhláška o organizaci školního roku na základních a středních školách
125/1979 Sb.Vyhláška o školách v přírodě
125/1980 Sb.Vyhláška ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky, kterou se stanoví příslušnost obvodního soudu pro Prahu 6 pro trestní řízení konané podle čl. 10, 13, 14 a 15 Úmluvy o předávání osob odsouzených k trestu odnětí svobody k výkonu trestu ve státě, jehož jsou státními občany, a povinnost hradit náklady tohoto řízení československými občany
125/1981 Sb.Zákon České národní rady o státním plánu rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky na léta 1981 - 1985 (zákon o pětiletém plánu)
125/1982 Sb.Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti při práci s lasery
125/1983 Sb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Národního výboru hlavního města Prahy ve volebních obvodech č. 193 a 194
125/1984 Sb.Usnesení předsednictva o vyhlásení doplňovacích volieb do Stredoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode č.30 - Partizánska Ĺupča
125/1985 Sb.Zákon, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č.134/1974 Zb. o rozpočtovom určení výnosu a správe požnohospodárskej dane a o niektorých změnách zákona č.143/1961 Zb. o domovej dani
125/1988 Sb.Vyhláška Československé akademie věd, kterou se mění a doplňují některá ustanovení vyhlášky Československé akademie věd č. 54/1977 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti o pracovněprávních vztazích účastníků vědecké výchovy a studijních pobytů a o poskytování stipendií, ve znění vyhlášky č. 40/1979 Sb.
125/1989 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o spolupráci v oblasti ochrany životního prostředí
125/1990 Sb.Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení
125/1991 Sb.Vyhláška federálního ministerstva vnitra, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva vnitra č. 119/1984 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech, ve znění vyhlášky federálního ministerstva vnitra č. 178/1988 Sb.
125/1992 Sb.Zákon o zřízení Sekretariátu Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě a o výsadách a imunitách tohoto sekretariátu a dalších institucí Konfederace o bezpečnosti a spolupráci v Evropě
125/1993 Sb.Vyhláška ministerstva financí, kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
125/1994 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Programu spolupráce v oblasti vědy, školství a kultury mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael na léta 1994, 1995 a 1996
125/1995 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Korejské republiky o podpoře a ochraně investic
125/1996 Sb.Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 24. dubna 1996 ve věci návrhu na zrušení vyhlášky města Brna č. 1/95 o zákazu propagace stran a hnutí šířících národnostní, náboženskou, politickou a třídní nenávist na území města Brna
125/1997 Sb.Zákon o odpadech
125/1998 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění zákona č. 44/1994 Sb.
125/1999 Sb.Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 136/1998 Sb., o osvobození zboží od dovozního cla
125/2000 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 251/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací, ve znění pozdějších předpisů
125/2001 Sb.Nařízení vlády, kterým se pro účely zákona o investičních pobídkách stanoví seznam strojního zařízení tvořícího součást výrobní linky
125/2002 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku
125/2003 Sb.Zákon, ze dne 2. 4. 2003, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře
125/2004 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví vzor poplatkového hlášení a vzor poplatkového přiznání pro účely výpočtu poplatku za odebrané množství podzemní vody
125/2005 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb., a některé další zákony
125/2006 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví tiskopisy formulářů podle zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
125/2007 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd
125/2008 Sb.Zákon o přeměnách obchodních společností a družstev
125/2009 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů na rok 2009
125/2010 Sb.Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenového předpisu 1/2010/DZP o regulaci cen zdravotní péče, maximálních cen zdravotní péče zubních lékařů hrazené ze zdravotního pojištění a stomatologických výrobků plně hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů
125/2011 Sb.Nařízení vlády o stanovení informačních povinností příjemcům živočišných produktů v místě určení
125/2012 Sb.Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2011 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
125/2013 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 380/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se spermatem, vaječnými buňkami a embryi a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí, ve znění pozdějších předpisů
125/2014 Sb.Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky
125/2015 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 262/2000 Sb., kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření, ve znění pozdějších předpisů, a kterou se zrušují některé vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu
125/2016 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
125/2017 Sb.Nařízení vlády o znehodnocování některých palných zbraní, osvědčení o znehodnocení palné zbraně a společném jednoznačném označení všech částí palné zbraně upravených za účelem jejího znehodnocení
125/2018 Sb.Vyhláška o informacích uváděných ve zdravotně pojistném plánu a výhledu a o způsobu jejich předkládání zdravotními pojišťovnami


ISP (příhlásit)