Předpisy 123/.. Sb.

123/1945 Sb.Dekret presidenta republiky o zrušení německých vysokých škol technických v Praze a v Brně
123/1946 Sb.Zákon, kterým se doplňují ustanovení dekretu presidenta republiky ze dne 27. října 1945, č.138 Sb., o trestání některých provinění proti národní cti
123/1947 Sb.Vyhláška o změnách úředních názvů měst, obcí, osad a částí osad, povolených v roce 1946
123/1948 Sb.Zákon o znárodnění polygrafických podniků
123/1949 Sb.Vládní nařízení,jímž se vydává organisační statut národního dopravního podniku - Československé dráhy,národní podnik -
123/1950 Sb.Redakční sdělení
123/1951 Sb.Nařízení o drobných úpravách hranic městských obvodů hlavního města Prahy
123/1960 Sb.Vyhláška ministra financí o finančních zdrojích některých hospodářských organizací státního socialistického sektoru a o úhradě jejich ztrát
123/1961 Sb.Vyhláška Ústředního geologického úřadu o registraci geologických prací a o shromažďování a evidenci jejich výsledků
123/1962 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o zemědělské dani
123/1964 Sb.Vyhláška Ústřední správy nákupu zemědělských výrobků, kterou se vydávají základní podmínky dodávky zemědělských výrobků
123/1965 Sb.Zákon o Československé tiskové kanceláři
123/1967 Sb.Vyhláška ministerstva spravedlnosti o tom, co se podle trestního zákona považuje za nakažlivé choroby domácích nebo jiných hospodářsky důležitých zvířat
123/1968 Sb.Zákon o náhradách a některých dalších poměrech členů - neposlanců Slovenské národní rady
123/1969 Sb.Vyhláška rady Severočeského krajského národního výboru v Ústí nad Labem, kterou se určují další městské národní výbory v kraji stavebními úřady
123/1970 Sb.Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 156/1968 Sb., o veterinárním vyšetření domácích porážek některých jatečných zvířat, ve znění vyhlášky č. 144/1969 Sb.
123/1971 Sb.Usnesení o schválení zákonného opatření předsednictva Slovenské národní rady
123/1973 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Protokolu o rovnocennosti dokumentů o vzdělání, vědeckých hodnostech a titulech, které jsou vydávány nebo udělovány v Československé socialistické republice a ve Svazu sovětských socialistických republik
123/1974 Sb.Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky, kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorových vozidel provozovaného Českou státní pojišťovnou
123/1975 Sb.Zákon o užívání půdy a jiného zemědělského majetku k zajištění výroby
123/1976 Sb.Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy o základních podmínkách dodávky zemědělských výrobků a potřeb
123/1978 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí o provádění periodických revizí hospodaření
123/1979 Sb.Vyhláška federálního ministerstva dopravy o městské hromadné dopravě
123/1980 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o předávání osob odsouzených k trestu odnětí svobody k výkonu trestu ve státě, jehož jsou státními občany
123/1981 Sb.Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1982
123/1982 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o civilní letecké dopravě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Laoské lidově demokratické republiky
123/1983 Sb.Zákon o pôsobnosti národnych výborov pri vykonávaní niektorých ustanovení Občianského zákonníka a notárskeho poriadku
123/1984 Sb.Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o základní škole
123/1985 Sb.Zákon o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1986
123/1988 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o promlčení při mezinárodní koupi zboží
123/1989 Sb.Usnesení České národní rady k návrhu skupiny poslanců Federálního shromáždění ČSSR na vydání ústavního zákona o způsobu přijetí nové Ústavy Československé socialistické republiky, České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky
123/1990 Sb.Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 149/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, vyhláška č. 165/1979 Sb., o nemocenském pojištění některých pracovníků a o poskytování dávek nemocenského pojištění občanům ve zvláštních případech, a vyhláška č. 91/1958 Sb., kterou se uveřejňuje opatření Ústřední rady odborů o organizaci a provádění nemocenského pojištění zaměstnanců
123/1991 Sb.Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Islandské republiky o zrušení vízové povinnosti
123/1992 Sb.Zákon o pobytu cizinců na území České a Slovenské Federativní Republiky
123/1993 Sb.Vyhláška ministerstva vnitra, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva vnitra č. 99/1989 Sb., o pravidlech provozu na pozemních komunikacích (pravidla silničního provozu), ve znění vyhlášky č. 24/1990 Sb.
123/1994 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o vyhlášení seznamu smluv sjednaných mezi bývalou Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Německou demokratickou republikou, které pozbyly platnosti sjednocením Německa dne 3.října 1990
123/1995 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky ke Statutu Rady Evropy
123/1996 Sb.Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 17. dubna 1996 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky městské části Brno-střed č. 1/93 o zvláštním režimu užívání veřejného prostranství náměstí Svobody
123/1997 Sb.Nařízení vlády, kterým se zvyšují částky životního minima
123/1998 Sb.Zákon o právu na informace o životním prostředí
123/1999 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně Přílohy č. 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody ze dne 22. listopadu 1996
123/2000 Sb.Zákon o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů
123/2001 Sb.Vyhláška Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva zemědělství č. 21/1998 Sb., kterou se stanoví vyhrazená léčiva a správná praxe prodejců vyhrazených léčiv
123/2002 Sb.Zákon o přijetí úvěru Českou republikou od Evropské investiční banky na financování investičních potřeb souvisejících s prováděním projektu Podpora investičních opatření na ochranu před povodněmi v České republice v rámci Programu prevence před povodněmi
123/2003 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 309/2002 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon)
123/2004 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví výčet některých dalších věcí určených k bezúplatnému převodu z vlastnictví České republiky do vlastnictví Federace židovských obcí v České republice nebo do vlastnictví židovských obcí v České republice za účelem zmírnění některých majetkových křivd způsobených holocaustem a postup při jejich převodu
123/2005 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
123/2006 Sb.Vyhláška o evidenci a dokumentaci návykových látek a přípravků
123/2007 Sb.Vyhláška o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry
123/2008 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
123/2009 Sb.Vyhláška o vydání zlatých mincí „Kulturní památka zdymadlo na Labi pod Střekovem“ po 2 500 Kč
123/2010 Sb.Nález Ústavního soudu ze dne 30. března 2010 ve věci návrhu na zrušení slova „pravomocných“ v § 11 odst. 4 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
123/2011 Sb.Vyhláška Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
123/2012 Sb.Vyhláška o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových
123/2013 Sb.Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
123/2014 Sb.Vyhláška o bezpečnostních a technických požadavcích na zacházení s pyrotechnickými výrobky
123/2015 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví seznam znaleckých oborů a odvětví pro výkon znalecké činnosti
123/2016 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů
123/2017 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
123/2018 Sb.Nařízení vlády o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí


ISP (příhlásit)