Předpisy 12/.. Sb.

12/1945 Sb.Dekret presidenta republiky o konfiskaci a urychleném rozdělení zemědělského majetku Němců, Maďarů, jakož i zrádců a nepřátel českého a slovenského národa
12/1946 Sb.Zákon, jímž se schvalují, doplňují a mění předpisy o obnovení právního pořádku.
12/1947 Sb.Vládní nařízení o nestavebních investicích a o zajištění dodávek ke splnění základních úkolů v rámci dvouletého hospodářského plánu
12/1948 Sb.Zákon o zevním označení přísežné stráže, určené k ochraně lesů, polního majetku, myslivosti a rybářství
12/1949 Sb.Vládní nařízení o zemědělských referátech krajských národních výborů
12/1950 Sb.Vládní nařízení o přesunech působnosti v oboru zemědělského úvěru
12/1951 Sb.Vládní nařízení o náhradě škody příslušníkům hasičstva a jiným osobám v oboru ochrany před požáry a jinými živelními pohromami
12/1952 Sb.Vládní nařízení o placené dovolené na zotavenou některých zaměstnanců ve stavebnictví a v oborech se stavebnictvím souvisících v roce 1952
12/1953 Sb.Nařízení o rozsahu a podmínkách přípustnosti exekuce na pohledávky z dodávek zemědělských výrobků státu
12/1954 Sb.Ústavní zákon o národních výborech
12/1955 Sb.Zákon o státním plánu rozvoje národního hospodářství republiky Československé na rok 1955
12/1956 Sb.Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o zrušení Jednotného fondu pracujících
12/1957 Sb.Vyhláška o úplném znění zákona o volbách do národních výborů
12/1958 Sb.Nařízení o zrušení Ústřední správy pro bytovou a občanskou výstavbu a Oblastní správy pro bytovou a občanskou výstavbu na Slovensku a o zřízení Slovenského výboru pro výstavbu
12/1959 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o vodním hospodářství
12/1960 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Světové poštovní úmluvě a ujednáních sjednaných v Ottawě dne 3.října 1957
12/1961 Sb.Vládní nařízení, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení č. 120/1950 Sb., o právech a povinnostech státních zaměstnanců, o řízení ve věcech jejich pracovního poměru a o rozhodčích komisích
12/1962 Sb.Usnesení vlády, kterým se stanoví zásady pro rozmísťování mládeže a pro přijímání k dalšímu studiu
12/1963 Sb.Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění
12/1964 Sb.Vyhláška ministerstva potravinářského průmyslu o pěstitelském pálení ovoce
12/1965 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o výměně oficiálních publikací a vládních dokumentů mezi státy a Úmluvě o mezinárodní výměně publikací
12/1966 Sb.Vyhláška ministerstva dopravy o změně vyhlášky č. 3/1962 Sb., o řízení nákladní automobilové dopravy národními výbory
12/1967 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Alžírské demokratické a lidové republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví
12/1968 Sb.Vládní nařízení o úpravě odměn a náhrad a některých dalších poměrů poslanců národních výborů a členů komisí a aktivů národních výborů
12/1969 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Všeobecných podmínkách pro dodávky zboží mezi organizacemi členských států Rady vzájemné hospodářské pomoci (VDP RVHP 1968)
12/1970 Sb.Vyhláška Úřadu pro normalizaci a měření, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 33/1968 Sb., a ověřování zbraní a schvalovaní střeliva pro civilní potřebu
12/1971 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon SNR č. 204/1968 Sb., o jednacím řádu Slovenské národní rady
12/1972 Sb.Vyhláška o hospodaření sběrnými surovinami
12/1973 Sb.Vyhláška o ochraně vod před znečišťováním ropnými látkami
12/1974 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných stokorun k 150. výročí narození Bedřicha Smetany
12/1975 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o provedení hlavy I a II Smlouvy o právních vztazích na československo - polských státních hranicích, o spolupráci a vzájemné pomoci v hraničních otázkách
12/1976 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o unifikaci požadavků na vypracování a podávání přihlášek vynálezů
12/1977 Sb.Nařízení, kterým se doplňuje nařízení vlády Slovenské socialistické republiky č. 136/1971 Sb., o zřizování odborů národních výborů
12/1978 Sb.Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o ochraně lesního půdního fondu při územně plánovací činnosti
12/1979 Sb.Vyhláška federálního ministerstva vnitra o prokazování příslušnosti ke Sboru národní bezpečnosti a oprávnění k plnění jeho úkolů
12/1980 Sb.Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády Československé socialistické republiky č.136/1975 Sb. o zařazování zaměstnání do I.a II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení
12/1981 Sb.Vyhláška o doplnení vyhlášky č. 57/1967 Zb., ktorou sa vykonáva vládne nariadenie o jedoch a iných látkach škodlivých zdraviu
12/1982 Sb.Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovací volby ve volebním obvodu č. 77 pro volby do Sněmovny národů Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
12/1983 Sb.Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky o pojistných podmínkách pro pojištění odpovědnosti za škody
12/1984 Sb.Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovací volby ve volebním obvodu č. 110 pro volby do sněmovny národů Federálního shromáždění ČSSR
12/1985 Sb.Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovací volby ve volebním obvodu č. 159 pro volby do Sněmovny lidu Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
12/1986 Sb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení voleb do České národní rady a všeobecných voleb do národních výborů v České socialistické republice
12/1987 Sb.Nařízení o vyhlásení části Západních Tatier za súčasť Tatranského národného parku
12/1988 Sb.Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o změně a doplnění vyhlášky č. 44/1978 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky výrobků chemického průmyslu, ve znění vyhlášky č. 26/1982 Sb.
12/1989 Sb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Jihočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 52 (Studená)
12/1990 Sb.Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky č. 139/1983 Sb., o základních podmínkách dodávky tepla, ve znění vyhlášky č. 75/1989 Sb.
12/1991 Sb.Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Republiky Malta o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty
12/1992 Sb.Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Jihoafrické republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních pasů
12/1993 Sb.Vyhláška ministerstva financí České republiky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí
12/1994 Sb.Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se stanoví požadavky na izolační sebezáchranné přístroje s chemicky vázaným kyslíkem
12/1995 Sb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o zajištění bezpečnosti práce a provozu u skladovacích zařízení sypkých hmot
12/1996 Sb.Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu České republiky
12/1997 Sb.Zákon o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích
12/1998 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů
12/1999 Sb.Vyhláška Národního bezpečnostního úřadu o zajištění technické bezpečnosti utajovaných skutečností a certifikaci technických prostředků
12/2000 Sb.Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se vymezuje druh rostlin uvedený v druhovém seznamu, jehož rozmnožovací materiál se smí uvést do oběhu jako obchodní, a stanoví se jeho vlastnosti a způsob kontroly
12/2001 Sb.Vyhláška Ministerstva financí, kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem
12/2002 Sb.Zákon o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou a o změně zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o státní pomoci při obnově území)
12/2003 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 373/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro organizování trhu s elektřinou a zásady tvorby cen za činnosti operátora trhu
12/2004 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 57/1997 Sb., kterou se stanoví léčivé přípravky plně hrazené z veřejného zdravotního pojištění a výše úhrad jednotlivých léčivých látek, ve znění pozdějších předpisů
12/2005 Sb.Vyhláška o podmínkách uznávání rozvnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami
12/2006 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 426/2004 Sb., o registraci chemických látek
12/2007 Sb.Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení a o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschpnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání (úprava náhrady za ztrátu na výdělku vojáků)
12/2008 Sb.Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2008 - 2011, 4,10 %
12/2009 Sb.Vyhláška o stanovení postupu zjišťování, vykazování a ověřování množství emisí skleníkových plynů a formuláře žádosti o vydání povolení k emisím skleníkových plynů
12/2010 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů
12/2011 Sb.Vyhláška o stanovení ochranných pásem přírodních léčivých zdrojů minerální vody v Karviné a vymezení konkrétních ochranných opatření
12/2012 Sb.Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 150. výročí založení Sokola
12/2013 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 51/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při úpravě a zušlechťování nerostů, ve znění pozdějších předpisů
12/2014 Sb.Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
12/2015 Sb.Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
12/2016 Sb.Vyhláška o vzoru informačního přehledu o systému pojištění pohledávek z vkladů pro klienta
12/2017 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 99/1995 Sb., o skladování výbušnin, ve znění pozdějších předpisů
12/2018 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů
12/2019 Sb.Vyhláška o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2019 I


ISP (příhlásit)