Předpisy 115/.. Sb.

115/1945 Sb.Dekret presidenta republiky o hospodaření uhlím a palivovým dřívím
115/1946 Sb.Zákon o právnosti jednání souvisících s bojem o znovunabytí svobody Čechů a Slováků
115/1947 Sb.Zákon, jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 12. dubna 1946, č. 86 Sb., o stavební obnově
115/1948 Sb.Zákon o znárodnění dalších průmyslových a jiných výrobních podniků a závodů v oboru potravinářském a o úpravě některých poměrů znárodněných a národních podniků tohoto oboru
115/1949 Sb.Vyhláška ministerstva národní obrany,jíž se vyhlašují nástupní termíny příslušníků náhradní zálohy ročníků narození 1922 a dřívějších do vojenského výcviku v roce 1949
115/1950 Sb.Vládní nařízení o pracovních a platových poměrech a o pensijním zabezpečení bývalých pragmatikálních zaměstnanců převzatých do služeb národních nebo komunálních podniků
115/1951 Sb.Nařízení, kterým se stanoví sazby odměn za úkony právní pomoci poskytované advokátními poradnami (advokátní tarif)
115/1953 Sb.Zákon o právu autorském (autorský zákon)
115/1960 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Statutu Rady vzájemné hospodářské pomoci a Úmluvě o právní způsobilosti, výsadách a imunitách Rady vzájemné hospodářské pomoci
115/1961 Sb.Vyhláška ministerstva financí o vydání nových kolkových známek
115/1962 Sb.Vyhláška Ústředního úřadu pro věci národních výborů o změně vyhlášky č. 10/1962 Sb., kterou se provádí zákon o hospodaření s byty
115/1964 Sb.Vyhláška ministerstva financí, kterou se stanoví správní poplatek za vydání lékařského potvrzení
115/1965 Sb.Zákon o změnách v organizaci a působnosti některých odvětvových ústředních orgánů
115/1966 Sb.Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění
115/1967 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dodatkovém protokolu k Úmluvě o celních úlevách pro turistiku, vztahující se na dovoz turistických propagačních dokumentů a materiálů
115/1968 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o provádění článku VI Všeobecné dohody o clech a obchodu
115/1969 Sb.Vyhláška ministerstva vnitra a ministerstva zahraničních věcí, kterou se upravuje platnost výjezdních doložek
115/1970 Sb.Zákon o finančních správách
115/1971 Sb.Zákon České národní rady o státním plánu rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky na léta 1971 - 1975
115/1972 Sb.Vyhláška Federálního statistického úřadu o zavedení a využívání jednotné klasifikace zemí
115/1973 Sb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do České národní rady ve volebním obvodě č. 185 (Vítkov - Severomoravský kraj)
115/1974 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o řešení občanskoprávních sporů vznikajících ze vztahů hospodářské a vědeckotechnické spolupráce v rozhodčím řízení
115/1975 Sb.Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o osvědčeních na nové způsoby prevence, diagnostiky a léčení lidí
115/1976 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Italskou republikou o zamezení dvojího zdanění příjmů a majetku v oboru námořní a letecké dopravy
115/1978 Sb.Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky, kterou se stanoví náležitosti poskytované pracovníkům získaným pro cukrovarnickou kampaň a pro některé jiné kampaňové práce
115/1979 Sb.Nařízení o Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě
115/1980 Sb.Vyhláška o zmene vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky č. 53/1973 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenie zákona o pestúnskej starostlivosti
115/1981 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní a vědecké spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mozambické lidové republiky
115/1982 Sb.Vyhláška, ktorou sa mení vyhláška č. 104/1980 Zb. o prijímaní na štúdium na vysokých školách
115/1983 Sb.Zákon,kterým se mění a doplňuje zákon č.133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev
115/1984 Sb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Jihomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 19
115/1985 Sb.Zákon o státním plánu rozvoje národního hospodářství Československé socialistické republiky na rok 1986
115/1987 Sb.Vyhláška o podnikovej veterinárnej službe
115/1988 Sb.Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech
115/1989 Sb.Zákon, ktorým sa mení a dopžňa zákon SNR č. 36/1978 Zb. o divadelnej činnosti (divadelný zákon)
115/1990 Sb.Zákon o používání státních symbolů České a Slovenské Federativní Republiky
115/1991 Sb.Vyhláška ministerstva kultury České republiky o úpravě odměn a náhrad oprávněným subjektům za užití předmětů ochrany podle autorského zákona pořízením zvukové nebo zvukově obrazové rozmnoženiny a veřejným půjčováním snímků pro osobní potřebu
115/1992 Sb.Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o provádění pracovní rehabilitace občanů se změněnou pracovní schopností
115/1993 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o trestním řízení soudním (trestní řád)
115/1994 Sb.Zákon, kterým se doplňuje zákon č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění zákona č. 458/1990 Sb., zákona č. 528/1990 Sb., zákona č. 137/1991 Sb. a zákona č. 264/1992 Sb., a mění zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 267/1992 Sb. a zákona č. 133/1993 Sb.
115/1995 Sb.Zákon o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících právních předpisů
115/1996 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o pomoci v případě jaderné nebo radiační nehody
115/1997 Sb.Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se mění vyhláška Federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 560/1991 Sb., o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb, ve znění vyhlášek Ministerstva průmyslu a obchodu č. 130/1993 Sb., č. 300/1993 Sb., č. 88/1964 Sb., č. 175/1994 Sb., č. 192/1995 Sb. a č. 156/1996 Sb.
115/1998 Sb.Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 18/1998 Sb., kterým se stanoví sazba cla a celní kvóta pro dovoz jablek pocházejících z Evropské unie
115/1999 Sb.Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky
115/2000 Sb.Zákon o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy
115/2001 Sb.Zákon o podpoře sportu
115/2002 Sb.Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o podrobnostech nakládání s obaly
115/2003 Sb.Vyhláška, kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 114/2003 Sb., o provádění referenda o přistoupení České republiky k Evropské unii a o změně některých zákonů (zákon o provádění referenda)
115/2004 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví některé postupy při provádění opatření společné organizace trhu se škrobem
115/2005 Sb.Vyhláška o vydání zlatých mincí „Kubismus - lázeňský dům v Lázních Bohdanči“ po 2 000 Kč
115/2006 Sb.Zákon o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů
115/2007 Sb.Vyhláška o podrobnostech plnění povinností depozitáře fondu kolektivního investování
115/2008 Sb.Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
115/2009 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 385/2007 Sb., o stanovení seznamu léčivých látek určených k podpůrné nebo doplňkové léčbě
115/2010 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 197/2001 Sb., o způsobu vnějšího označení a odznacích celní správy, vzorech služebních stejnokrojů a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel celní správy, ve znění pozdějších předpisů
115/2011 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 335/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro nealkoholické nápoje a koncentráty k přípravě nealkoholických nápojů, ovocná vína, ostatní vína a medovinu, pivo, konzumní líh, lihoviny a ostatní alkoholické nápoje, kvasný ocet a droždí, ve znění pozdějších předpisů
115/2012 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
115/2013 Sb.Vyhláška o stanovení specializované způsobilosti lékařů zjišťujících smrt a lékařů provádějících vyšetření potvrzující nevratnost smrti pro účely odběru tkání nebo orgánů určených pro transplantaci (vyhláška o specializované způsobilosti lékařů zjišťujících a potvrzujících smrt pro účely transplantací)
115/2014 Sb.Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o zbraních
115/2015 Sb.Nález Ústavního soudu ze dne 31. března 2015 sp. zn. Pl. ÚS 1/14 ve věci návrhu na zrušení čl. LII bodu 2 zákona č. 303/2013 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva
115/2016 Sb.Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory
115/2017 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů
115/2018 Sb.Sdělení Energetického regulačního úřadu o celkovém počtu odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu a o celkovém množství plynu spotřebovaném v České republice v roce 2017


ISP (příhlásit)