Předpisy 113/.. Sb.

113/1945 Sb.Dekret presidenta republiky o úpravě, řízení a kontrole zahraničního obchodu
113/1946 Sb.Vyhláška o úplném znění zákona o zabírání budov nebo jejich částí pro účely veřejné
113/1947 Sb.Vyhláška o vysvědčení živnostenských pracoven pro šití šatů při některých odborných školách pro ženská povolání
113/1948 Sb.Vyhláška vnitra, jíž se vydávají nové stanovy Hasičské výzbrojní ústředny
113/1949 Sb.Vládní nařízení,kterým se stanoví počátek účinnosti zákona o hudební a artistické ústředně na Slovensku
113/1950 Sb.Vládní nařízení, jímž se stanoví podrobnosti o přestupu státních zaměstnanců a některých nestátních veřejných zaměstnanců, jakož i příjemců odpočivných (zaopatřovacích) platů, do národního důchodového pojištění a srážky na pojistné
113/1951 Sb.Vládní nařízení o Státním meteorologickém ústavu
113/1953 Sb.Vládní nařízení o ředitelských fondech v hospodářských organisacích dopravních
113/1960 Sb.Zákon o jednacím a pracovním řádu Slovenské národní rady
113/1961 Sb.Vyhláška Ústřední rady odborů, kterou se vydávají směrnice o uvolňování pracovníků ze zaměstnání k výkonu funkce v Revolučním odborovém hnutí
113/1962 Sb.Vyhláška ministerstva školství a kultury o označování cizinců, kteří absolvovali československé vysoké školy nebo získali československé vědecké hodnosti
113/1964 Sb.Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o příplatcích na lázeňskou péči
113/1965 Sb.Zákon o Státní komisi pro finance, ceny a mzdy, Státní komisi pro techniku, Státní komisi pro hospodářskou a vědeckou spolupráci a Státní komisi pro řízení a organizaci
113/1966 Sb.Zákon o důchodové dani družstevních a jiných organizací
113/1967 Sb.Zákon o volbách do Národního shromáždění
113/1968 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o leteckých službách mezi Československou socialistickou republikou a Súdánskou republikou
113/1969 Sb.Vyhláška rady Severočeského krajského národního výboru v Ústí nad Labem, kterou se určuje další městský národní výbor v kraji stavebním úřadem
113/1970 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Spojenými státy mexickými
113/1971 Sb.Zákon o důchodové dani a příspěvku na sociální zabezpečení
113/1972 Sb.Vyhláška Federálního statistického úřadu o zavedení a využívání jednotné klasifikace odvětví národního hospodářství
113/1973 Sb.Trestní zákon (úplné znění trestního zákona, jak vyplývá z pozdějších zákonných změn a doplňků)
113/1974 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se mění vyhláška ministerstva financí č. 95/1967 Sb., kterou se provádí zákon č. 73/1952 Sb., o dani z obratu, ve znění vyhlášky č. 171/1973 Sb.
113/1975 Sb.Vyhláška Ústřední rady odborů, kterou se mění a doplňují některá ustanovení vyhlášky Ústřední rady odborů č. 143/1965 Sb., o poskytování peněžitých dávek v nemocenském pojištění
113/1976 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Turecké republiky, o Protokolu mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Turecké republiky o ukončení platnosti ustanovení obchodní smlouvy ze dne 17. ledna 1931, vztahující se k obchodu a Likvidačnímu protokolu mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Turecké republiky
113/1978 Sb.Redakční sdělení
113/1979 Sb.Zákon,kterým se mění a doplňuje zákon o zemědělské dani
113/1980 Sb.Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o poskytování stipendií a příspěvků studentům vysokých škol
113/1981 Sb.Redakční sdělení
113/1982 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných stokorun k 100. výročí úmrtí Karla Marxe
113/1983 Sb.Vyhláška ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky č. 1/1977 Sb., o srážkách z pracovní odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody nebo ve vazbě., a o výkonu rozhodnutí srážkami z pracovní odměny těchto osob a chovanců zvláštních výchovných zařízení
113/1984 Sb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Severomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 119
113/1985 Sb.Vyhláška federálního cenového úřadu, Českého cenového úřadu a Slovenského cenového úřadu o cenách
113/1987 Sb.Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky o podnikové veterinární službě
113/1988 Sb.Redakční sdělení
113/1989 Sb.Vyhláška o Chránenej krajinnej oblasti Cerová vrchovina
113/1990 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím, ve znění zákona č. 102/1988 Sb.
113/1991 Sb.Nařízení o poskytovaní dotácií zo štátneho rozpočtu súkromným školám
113/1992 Sb.Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Rakouskou republikou o vzájemném výkonu soudních rozhodnutí ve věcech trestních
113/1993 Sb.Zákon o Fondu dětí a mládeže
113/1994 Sb.Zákon, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění zákona České národní rady č. 18/1993 Sb., zákona č. 322/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb. a zákona č. 85/1994 Sb.
113/1995 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatku k Dohodě o obchodních vztazích mezi vládou Československé federativní republiky a vládou Spojených států amerických
113/1996 Sb.Vyhláška Ministerstva obrany, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 76/1959 Sb., o některých služebních poměrech vojáků, ve znění pozdějších předpisů
113/1997 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 32/1957 Sb., o nemocenské péči v ozbrojených silách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
113/1998 Sb.Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, přijatému Parlamentem dne 18. března 1998 a vrácenému prezidentem republiky dne 6. dubna 1998
113/1999 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Usnesení č. 2/99 Smíšeného výboru ES-ESVO "Společný tranzitní režim" ze dne 30. března 1999 o změně přílohy I Úmluvy ze dne 20. května 1987 o společném tranzitním režimu
113/2000 Sb.Vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, kterou se mění vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 190/1996 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb. a zákona č. 90/1996 Sb., a zákon České národní rady č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb., ve znění vyhlášky č. 179/1998 Sb.
113/2001 Sb.Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj, kterým se vyhlašuje 2. změna a doplněk závazné části územního plánu velkého územního celku Hradecko-pardubické sídelní regionální aglomerace
113/2002 Sb.Vyhláška České národní banky o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 550. výročí ustanovení Jiřího z Poděbrad zemským správcem
113/2003 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 362/1991 Sb., o organizaci školního roku v základních školách, středních školách a speciálních školách, ve znění vyhlášky č. 99/2002 Sb.
113/2004 Sb.Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2004 – 2009, 3,80 %
113/2005 Sb.Vyhláška o způsobu označování potravin a tabákových výrobků
113/2006 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů
113/2007 Sb.Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 650. výročí položení základního kamene Karlova mostu
113/2008 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2007 Sb., o podmínkách poskytování plateb za přírodní znevýhodnění v horských oblastech, oblastech s jinými znevýhodněními a v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě
113/2009 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 115/2004 Sb., kterým se stanoví některé postupy při provádění opatření společné organizace trhu se škrobem, ve znění pozdějších předpisů
113/2010 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 266/2009 Sb., o technických požadavcích na námořní zařízení
113/2011 Sb.Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
113/2012 Sb.Vyhláška o vydání zlaté mince „Barokní most v Náměšti nad Oslavou“ po 5 000 Kč
113/2013 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 288/2002 Sb., kterým se stanoví pravidla poskytování dotací na podporu knihoven, ve znění nařízení vlády č. 235/2005 Sb.
113/2014 Sb.Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně a dvou Dodatků ke kolektivní smlouvě vyššího stupně
113/2015 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, a další související nařízení vlády
113/2016 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb
113/2017 Sb.Vyhláška o vzoru formuláře pro zveřejnění zprávy o financování volební kampaně
113/2018 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů
113/2019 Sb.Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce


ISP (příhlásit)