Předpisy 112/.. Sb.

112/1945 Sb.Dekret presidenta republiky o správě soudních věznic a trestních ústavů
112/1946 Sb.Zákon, kterým se mění zákon ze dne 12. srpna 1921, č.304 Sb., o zabírání budov nebo jejich částí pro účely veřejné
112/1947 Sb.Zákon, kterým se zrušuje Zvláštní fond pro zmírnění ztrát povstalých z poválečných poměrů a kterým se upravují některé právní poměry Všeobecného fondu peněžních ústavů v republice Československé
112/1948 Sb.Zákon, jímž se upravují některé otázky trestního řízení správního v oboru vyživovacím, zásobovacím a cenovém
112/1949 Sb.Vládní nařízení,kterým se mění předpisy o zemědělských referátech a zdravotních referátech krajských národních výborů
112/1950 Sb.Vládní nařízení o bohosloveckých fakultách
112/1951 Sb.Vládní nařízení o reorganisaci státní památkové péče
112/1953 Sb.Vládní nařízení, kterým se mění procenta zvýšení daně ze mzdy
112/1960 Sb.Vyhláška ministerstva školství a kultury o zřizování a činnosti souborů hudebníků z povolání a souborů lidových hudebníků
112/1961 Sb.Vyhláška Státní plánovací komise o určování palivových základen pro spotřebiče pevných, kapalných nebo plynných paliv
112/1962 Sb.Vyhláška ministerstva školství a kultury, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 94/1961 Sb., o označování absolventů vysokých škol
112/1964 Sb.Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění, jímž se zřizuje Pamětní medaile k 20. Výročí Slovenského národního povstání
112/1965 Sb.Pravidla pro provádění periodických revizí hospodaření
112/1966 Sb.Zákon o zemědělské dani
112/1967 Sb.Ústavní zákon o skončení volebního období Národního shromáždění, Slovenské národní rady, Nejvyššího soudu, krajských, okresních a vojenských soudů
112/1968 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávie o spolupráci v oblasti mírového využívání jaderné energie
112/1969 Sb.Vyhláška Federálního výboru pro dopravu, kterou se zrušuje vyhláška ministerstva dopravy č. 211/1964 Sb., o přepravním řádu sdružené přepravy kusových zásilek
112/1970 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o spolupráci na úseku ochrany rostlin
112/1971 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se provádí zákon o odvodech do státního rozpočtu a příspěvku na sociální zabezpečení
112/1972 Sb.Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva spotřebního průmyslu č. 131/1964 Sb., ve znění vládního nařízení č. 38/1966 Sb.
112/1973 Sb.Vyhláška rady Jihomoravského krajského národního výboru v Brně, kterou se určuje další místní národní výbor v Jihomoravském kraji stavebním úřadem I. stupně
112/1974 Sb.Redakční sdělení
112/1975 Sb.Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se upravují některé podrobnosti o zjišťování průměrného výdělku
112/1976 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a Rakouskou spolkovou vládou o zrušení vízové povinnosti pro držitele služebních pasů
112/1978 Sb.Vyhláška, kterou se doplňuje vyhláška č. 158/1976 Sb., o vodní stráži
112/1979 Sb.Vyhláška o změně vyhlášky č. 134/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon Slovenské národní rady o působnosti orgánů Slovenské socialistické republiky v sociálním zabezpečení
112/1980 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Laoské lidově demokratické republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví
112/1981 Sb.Vyhláška, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 67/1972 Zb.o miestnom poplatku zo psov v znení vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 65/1976 Zb.
112/1982 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Německou demokratickou republikou o společných státních hranicích
112/1983 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Libyjskou arabskou lidovou socialistickou džamáhírijí
112/1984 Sb.Nařízení vlády Československé socialistické republiky o zvýšení některých sociálních dávek na děti
112/1985 Sb.Nařízení vlády Československé socialistické republiky o státním řízení cen
112/1987 Sb.Nařízení vlády Československé socialistické republiky o dodatkovém odvodu za ztráty způsobené nejakostní výrobou
112/1988 Sb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby ve volebním obvodu č. 10 (Praha 2)
112/1989 Sb.Vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky o provádění zdravotnických, zdravotně branných a sociálních úkolů Československého červeného kříže v České socialistické republice
112/1990 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 173/1988 Sb., o podniku se zahraniční majetkovou účastí
112/1991 Sb.Nařízení vlády České republiky o zrušení prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky
112/1992 Sb.Vyhláška Státní banky československé o vydání pamětních stříbrných pětisetkorun k 400. výročí narození Jana Amose Komenského
112/1993 Sb.Vyhláška České národní banky o vydání bankovek po 1000 Kč, o ukončení platnosti bankovek po 1000 Kčs opatřených kolkem a jejich výměně.
112/1994 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 108/1987 Sb., o působnosti orgánů veterinární péče České socialistické republiky, ve znění zákonného opatření Předsednictva České národní rady č. 25/1991 Sb., zákona České národní rady č. 437/1991 Sb. a zákonného opatření Předsednictva národní rady č. 348/1992 Sb.
112/1995 Sb.Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 258/1992 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů
112/1996 Sb.Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 3. dubna 1996 ve věci návrhu na zrušení ustanovení přílohy A zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
112/1997 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu doplňujícího Smlouvu mezi Československou socialistickou republikou a Nizozemským královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku a Protokol k ní
112/1998 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
112/1999 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Usnesení č. 1/99 Smíšeného výboru ES-ESVO "Společný tranzitní režim" ze dne 12. února 1999, kterým se doplňují přílohy I, II a III Úmluvy ze dne 20. května 1987 o společném tranzitním režimu
112/2000 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví částka určující, kdy je provozování poštovní služby, jejímž účelem je dodání písemné zprávy, vyhrazeno držitelům poštovní licence a zvláštní poštovní licence
112/2001 Sb.Vyhláška Ministerstva zemědělství o způsobu provádění klasifikace jatečně upravených těl jatečných prasat a podmínkách vydávání osvědčení o odborné způsobilosti fyzických osob k této činnosti
112/2002 Sb.Nařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v období od 1. dubna 2002 do 30. června 2002
112/2003 Sb.Vyhláška o náležitostech zřizovací listiny a podmínkách pro rozhodování o zřízení, změnách a zrušení škol a školských zařízení jako státních příspěvkových organizací
112/2004 Sb.Nařízení vlády o Národním programu snižování emisí tuhých znečišťujících látek, oxidu siřičitého a oxidů dusíku ze stávajících zvláště velkých spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší
112/2005 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 398/2001 Sb., o stanovení poplatků za činnost organizací státního odborného dozoru při provádění dozoru nad bezpečností vyhrazených technických zařízení
112/2006 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o životním a existenčním minimu a zákona o pomoci v hmotné nouzi
112/2007 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 26/2001 Sb., o hygienických požadavcích na kosmetické prostředky, o náležitostech žádosti o neuvedení ingredience na obalu kosmetického prostředku a o požadavcích na vzdělání a praxi fyzické osoby odpovědné za výrobu kosmetického prostředku (vyhláška o kosmetických prostředcích), ve znění pozdějších předpisů
112/2008 Sb.Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám
112/2009 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku), ve znění pozdějších předpisů
112/2010 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů
112/2011 Sb.Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2010 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
112/2012 Sb.Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí založení Junáka
112/2013 Sb.Nález Ústavního soudu ze dne 2. dubna 2013 sp. zn. Pl. ÚS 6/13 ve věci návrhu na zrušení ustanovení čl. II bodu 4 zákona č. 300/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
112/2014 Sb.Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu České republiky, do zastupitelstev obcí a zastupitelstev městských obvodů a městských částí ve statutárních městech a do zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev jeho městských částí
112/2015 Sb.Vyhláška o odborné a zdravotní způsobilosti členů posádky lodě, průkazech způsobilosti, námořnických knížkách a kapitánském slibu
112/2016 Sb.Zákon o evidenci tržeb
112/2017 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení
112/2018 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů
112/2019 Sb.Nařízení vlády o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na pořízení sociálních a dostupných bytů a sociálních, smíšených a dostupných domů


ISP (příhlásit)