Předpisy 102/.. Sb.

102/1945 Sb.Dekret presidenta republiky o znárodnění akciových bank
102/1946 Sb.Vyhláška o úplném znění vládního nařízení o užívání titulu odborného lékaře
102/1947 Sb.Zákon o nabývání a pozbývání československého státního občanství sňatkem
102/1948 Sb.Vyhláška o přenesení působnosti poplatkového úřadu Praha-obvod
102/1949 Sb.Nařízení ministra financí,kterým se mění a doplňuje oddíl - C - sazebníku všeobecné daně
102/1950 Sb.Vládní nařízení, kterým se stanoví počátek účinnosti zákona o náhradách cestovních, stěhovacích a jiných výdajů
102/1951 Sb.Zákon o přebudování národního pojištění
102/1952 Sb.Vládní nařízení o osvobození úroků z úsporných vkladů od daně z příjmů obyvatelstva
102/1953 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňují některá ustanovení trestního práva správního
102/1960 Sb.Vládní nařízení o zrušení oblastních orgánů státní správy na Slovensku a plavební správy v Praze
102/1961 Sb.Vládní nařízení o úpravě působnosti národních výborů podle předpisů o využití nerostného bohatství
102/1962 Sb.Vyhláška ministerstva paliv a energetiky o změně a doplnění vyhlášky č. 14/1959 ú.l., kterou se vydávají základní podmínky dodávky topných plynů
102/1963 Sb.Zákon o rybářství
102/1964 Sb.Vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení
102/1965 Sb.Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o jednotném řízení povinného zkoušení a hodnocení výrobků
102/1966 Sb.Vyhláška ministerstva financí a Státní banky československé o financování reprodukce základních prostředků
102/1967 Sb.Vyhláška Úřadu pro normalizaci a měření, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 61/1963 Sb., o zajišťování správnosti měřidel a měření
102/1968 Sb.Vyhláška ministerstva dopravy o křížení pozemních komunikací s dráhami v úrovni kolejí
102/1969 Sb.Vyhláška o registraci hromadně vyráběných léčivých přípravků
102/1970 Sb.Zákon o změnách a doplnění zákona č. 133/1969 Sb., kterým se stanoví zásady pro zákony národních rad o podnikových daních a příspěvku na sociální zabezpečení
102/1971 Sb.Zákon o ochraně státního tajemství
102/1972 Sb.Vyhláška Úřadu pro vynálezy a objevy o plánování tematických úkolů
102/1973 Sb.Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o úpravě pracovní doby a o přesunu pracovního volna v roce 1974
102/1974 Sb.Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky, kterou se stanoví podrobnosti převodu vlastnictví k archiváliím
102/1975 Sb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Severomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodu č.10
102/1976 Sb.Nařízení vlády Československé socialistické republiky o odstraňování ekonomické újmy socialistických zemědělských organizací
102/1977 Sb.Vyhláška o lesní stráži
102/1978 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných stokorun k 600. výročí Karla IV.
102/1979 Sb.Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky a ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky, kterou se stanoví nomenklatury studijních oborů na středních odborných učilištích, gymnáziích, středních odborných školách, konzervatořích, středních školách pro pracující, odborných školách, na středních školách pro mládež vyžadující zvláštní péči, o soustava učebních oborů na středních odborných učilištích, a o studiu na nich
102/1980 Sb.Vyhláška, ktorou sa mení a dopžňa vyhláška č. 61/1961 Zb. o blokovom konaní v znení vyhlášky č. 7/1970 Zb.
102/1981 Sb.Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění, kterým se zrušuje zákon č. 51/1959 Sb. o výkupu zemědělských výrobků, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 67/1962 Sb., o nákupu zemědělských výrobků od drobných uživatelů zemědělské půdy a chovatelů krav
102/1982 Sb.Změna Zásad vlády Československé socialistické republiky a Ústřední rady odborů pro uzavírání, obsah a kontrolu kolektivních smluv, schválených usnesením vlády Československé socialistické republiky ze dne 13. listopadu 1980 č. 366 (č. 175/1980 Sb.)
102/1983 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Řeckou republikou o právní pomoci ve věcech občanských a trestních
102/1984 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o trestných a některých jiných činech spáchaných na palubě letadla
102/1985 Sb.Vyhláška o určení vybraných lesných výrobkov a organizácií oprávnených na ich nákup
102/1987 Sb.Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o pracovním uplatnění a hmotném zabezpečení pracovníků v hornictví trvale nezpůsobilých v dosavadní práci
102/1988 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím
102/1989 Sb.Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České socialistické republiky o školách v přírodě
102/1990 Sb.Ústavní zákon o státních symbolech České a Slovenské Federativní Republiky
102/1991 Sb.Vyhláška o ukončovaní štúdia na stredných školách a o ukončovaní prípravy v odborných učilištiach a učilištiach
102/1992 Sb.Zákon České národní rady, kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník
102/1993 Sb.Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Řecké republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic
102/1994 Sb.Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu v objektech určených pro výrobu a zpracování výbušnin
102/1995 Sb.Vyhláška Ministerstva dopravy o schvalování technické způsobilosti a technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích
102/1996 Sb.Vyhláška Ministerstva zemědělství o způsobu výpočtu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát
102/1997 Sb.Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 90/1997 Sb.,o zavedení dovozního depozita
102/1998 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o dovozu vzdělávacích, vědeckých a kulturních materiálů
102/1999 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Evropské dohody o zrušení vízové povinnosti pro uprchlíky
102/2000 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
102/2001 Sb.Zákon o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků)
102/2002 Sb.Nařízení vlády o vyplacení jednorázové finanční náhrady ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem osobám zařazeným do vojenských táborů nucených prací
102/2003 Sb.Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
102/2004 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů
102/2005 Sb.Vyhláška o stanovení vzoru dotazníku a vzorů vojenských dokladů
102/2006 Sb.Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů
102/2007 Sb.Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
102/2008 Sb.Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů
102/2009 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 255/1999 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů
102/2010 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
102/2011 Sb.Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení opakovaného hlasování do zastupitelstva města
102/2012 Sb.Vyhláška o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče
102/2013 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
102/2014 Sb.Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 450. výročí narození Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic
102/2015 Sb.Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
102/2016 Sb.Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
102/2017 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů
102/2018 Sb.Nařízení vlády o vymezení nepodnikatelské sféry pro účely stanovení platové základny
102/2019 Sb.Vyhláška o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby pro účely přerozdělování


ISP (příhlásit)