Písemné pozměňovací návrhy

ČTNázev
115N.z. o regulaci prostituce
144Novela z. o majetkovém vyrovnání s církvemi
164Novela z. o volbách do zastupitelstev obcí
202Novela z. o pozemních komunikacích
238Novela z. - exekuční řád
249Novela z. o obcích
403Novela z., kterým se zmírňují majetkové křivdy občanům ČR
408Novela z. o zahraničním obchodu s vojenským materiálem
495Vl.n.z. o bezpečnostní činnosti
647Vl.n.z.o změně zák.v souv.s přij.zák.o Sbírce zák.a mez.sml.
666Vl.n.z. o ochraně památkového fondu
681Novela z. o obecní policii
699Novela z. o registru smluv
742Novela z. na ochranu zvířat proti týrání
747Novela z. o civilním letectví
791Novela z. o rozpočtovém určení daní
807Novela z. o provozu na pozemních komunikacích
816Novela z. o oběhu osiva a sadby
820N. z. o důstojné smrti
847Vl. n. z. o podmínkách využív. gen. zdrojů podle Nagoj. prot
853Novela z. o advokacii
854Novela z. o státní sociální podpoře
855Novela z. o zpravodajských službách ČR
862Novela z. o rostlinolékařské péči
869Novela z. o podnikání na kapitálovém trhu
874Novela z. o specifických zdravotních službách
880Novela z. o nelékařských zdravotnických povoláních
881Novela z. - veterinární zákon
903Novela z. - zákoník práce
910Novela z. o vnitrozemské plavbě
911Novela z. o zaměstnanosti
912Novela z. o důchodovém pojištění
920Novela z. - občanský zákoník
924Novela z. o ochraně ovzduší
926Novela z. o pojistném na sociální zabezpečení
927Novela z. - stavební zákon
928Novela z. o občanských průkazech
929Vl.n.z.o změně z.v souv.s přij. zák. o odpověd. za přestupky
930Novela z. - vodní zákon
931Novela z. o Vojenském zpravodajství
935Novela z. o poskytování dávek osobám se zdravot. postižením
936Vl.n.z.o snížení nákladů na zavád. vysokorychl. sítí el.kom.
948Novela z. o Nejvyšším kontrolním úřadu
954Novela z. o pohřebnictví
958Novela z. o vojácích z povolání
959Novela z. o pedagogických pracovnících
966Novela z. o spotřebních daních
984Novela z. o kybernetické bezpečnosti
987Novela z. - občanský soudní řád
990Novela z. o pobytu cizinců na území ČR
991Vl.n.z. o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže
995Novela z. o České obchodní inspekci
998Novela z. o silniční dopravě
999Novela z. o mezinárodní spolupráci při správě daní
1001Vl.n.z. o řízení a kontrole veřejných financí
1002Novela z. v souv.s přijetím zák.o řízení a kontrole veř.fin.
1003Novela z. o posuzování vlivů na životní prostředí
1005Vl.n.z. o statusu veřejné prospěšnosti
1009Novela z. o České národní bance
1014Novela z. - živnostenský zákon
1017Novela z. o veřejném zdravotním pojištění
1018Novela z. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
1024Novela z. o služeb. poměru příslušníků bezpečnostních sborů
1029Novela z. o nemocenském pojištění
1053Novela z. o elektronických komunikacích
1059Vl.n.z. o platebním styku
1061Novela z. o bankách
1070Vl.n.z. o změně zák. v souv. s přij. z. o el. identifikaci
1071Novela z. o rozpočtových pravidlech
1081Novela z. o sociálních službách


ISP (příhlásit), RSZ (přihlásit)