Studie

ISSN 2533-4131

 

5.367 Posudek psychologické způsobilosti k držení zbraní ve vybraných státech (Dokument PDF, 509 KB)
Autoři: Jan Šeba, Eva Balounová
(srovnávací studie, 4/2016, 20 str.)
Práce stručně představuje evropskou a českou právní úpravu podrobení se psychologickému vyšetření k získání zbrojního průkazu, jádrem práce je pak komparace dané problematiky ve vybraných zemích EU a v Izraeli. Součástí práce je rovněž tabulka, která shrnuje získané poznatky o tom, zda je v dané zemi k získání zbrojního průkazu nutné se podrobit psychologickému či psychiatrickému vyšetření, popř. jestli je potřeba jej opakovat za účelem obnovení licence. Práce se rovněž zabývá tím, jestli lékaři mají možnost nahlížet do centrálního registru zbraní, či jestli mají povinnost ohlašovat osoby, u nichž by se držení zbraně mohlo jevit jako problematické (v souvislosti s de lege ferenda navrhovaným stavem v ČR).

2.101 Centrální evidence účtů ve vybraných zemích EU (Dokument PDF, 429 KB)
Autor: Daša Smetanková
(srovnávací studie, 3/2016, 10 str.)
Studie přináší komparaci systému centrální evidence bankovních účtů ve vybraných zemích EU, v nichž takováto centrální databáze existuje. Centrální registr bankovních účtů není, z obecného hlediska, v evropských zemích ojedinělý. V některých státech existuje jeden centrální registr jako např. ve Francii nebo v Rakousku, v Německu je zase systém decentralizovaný. Registry účtů se také v jednotlivých zemích liší dle účelu, jenž plní. V Belgii je přístup do databáze umožněn daňovým orgánům a např. ve Španělsku vznikl registr jako součást boje proti praní špinavých peněz a terorismu. Obecně bývá přístup k informacím z databáze omezen na finanční zpravodajské jednotky, daňovou a celní zprávu nebo soudní orgány v trestním řízení. V některých zemích má přístup k datům také např. správa sociálního zabezpečení (Portugalsko) a další orgány.

5.365 Žákovské samosprávy ve vybraných zemích Evropy (Dokument PDF, 424 KB)
Autor: Renáta Zahořáková
(srovnávací studie, 3/2016, 11 str.)
Práce přináší přehled působnosti žákovských samospráv ve vybraných zemích Evropy. Popisuje právní zakotvení a působnost žákovských samospráv v České republice, ve Francii, v Německu, Norsku, Polsku, Rakousku a na Slovensku.

1.159 Právní úprava střetu zájmů poslanců a dalších veřejných činitelů (Dokument PDF, 690 KB)
Autoři: Jindřiška Syllová, Michaela Macháčková, Eva Medková, Petr Kolář
(srovnávací studie, 2/2016, 45 str.)
V úvodní části tohoto informačního podkladu autoři poukazují na vývojovou linii, kterou sleduje vývoj právních úprav a podávání prohlášení o střetu zájmů. Stručně zmiňují důvody, které k zavedení tohoto institutu vedly. Zároveň konstatují, že dochází k neustálému rozšiřování počtu osob, které mají povinnost takové prohlášení podat. Poté se autoři zaměřují na popis obecné charakteristiky jednotlivých trendů, které se v současných právních úpravách střetu zájmů dají vysledovat. Věnují se trendu britskému, francouzskému a nordickému. Kromě toho, že se zmiňují o existenci dvou typů prohlášení o střetu zájmů, kterými jsou prohlášení o majetku a prohlášení o činnosti, poukazují zejména na různé důvody, pro které je prohlášení podáváno, na důvěrnost či naopak veřejnost v něm poskytnutých informací, nebo na to, zda je proces jejich podávání formalizován či nikoli. Těžiště práce však spočívá v popisu stávajících právních úprav ve vybraných evropských státech. Situaci, která se vyskytuje v každém z nich, je věnována samostatná kapitola sledující toto základní schéma: u každého typu prohlášení (existují-li v daném státě oba typy) je taxativním či demonstrativním výčtem uveden okruh osob, které jsou povinny či oprávněny jej podat, dále se pojednává o jeho formálních a obsahových náležitostech, o orgánu, ke kterému se podává, a o lhůtách, v jakých je nutno tak učinit. V závěru je uvedeno, zda v dané zemi existuje orgán, který na podávání prohlášení dohlíží, a případně, zda lze porušení povinností s podáváním prohlášení spjatých sankcionovat. Pokud ano, jakým způsobem, za jakých okolností a kým.

1.233 Omezení členů vlády vykonávat určité činnosti po dobu výkonu vládní funkce a deklarace členů vlády bránící střetu zájmů (Dokument PDF, 571 KB)
Autoři: Štěpán Pecháček, Jindřiška Syllová, Michaela Macháčková, Rostislav Hefka
(studie, 2/2016, 27 str.)
Prvním nástrojem zajišťujícím regulaci střetu zájmů členů vlády jsou prohlášení o majetku, aktivech, činnostech, příjmech a darech a jejich změnách. V některých státech se povinnost odevzdávat prohlášení vztahuje vedle členů parlamentu i na členy vlády a jiné vysoké státní funkcionáře. V některých zemích, zejména v nových demokraciích střední a východní Evropy, je okruh osob povinných podat prohlášení za účelem zabránění střetu zájmů neúměrně rozšiřován i na jiné činitele než vedoucí centrálních orgánů, často až na úroveň obcí, což činí celý systém obvykle neúčinným. Druhým nástrojem bránícím střetu zájmů je potenciální úprava prostřednictvím zákazů, tedy regulace neslučitelnosti výkonu funkce člena vlády s podnikatelskou nebo jinak formulovanou činností. Zákaz může zahrnovat i členství v orgánech obchodních společností nebo vlastnictví podílů v obchodních či jiných společnostech. Zákazy jsou upraveny jen v některých státech. U ostatních států se předpokládá, že se člen vlády vlastní aktivní činnosti po dobu výkonu funkce člena vlády vzdá z důvodu časové neslučitelnosti (například výkonu manažerské funkce nebo aktivního výkonu nějakého povolání). Nepřípustnost souběžného výkonu aktivní podnikatelské činnosti a členství ve vládě je v tomto případě spíše politickou záležitostí. Může však být „regulována“ interními pokyny vlády, pokynem předsedy vlády, neoficiálními ujednáními nebo zvyklostmi. Dále může být „upravena“ dobrovolnými etickými kodexy v rámci exekutivy nebo jiným mimoprávním způsobem, např. v rámci politických stran. Práce provádí srovnání právních i neprávních regulací vybraných států.

2.097 Mandatorní výdaje státního rozpočtu (Dokument PDF, 822 KB)
Autor: Daša Smetanková
(studie, 12/2015, 17 str.)
Práce analyzuje vývoj mandatorních výdajů státního rozpočtu České republiky od roku 1995. Sleduje vývoj těchto povinných výdajů v souvislosti s růstem výdajů státního rozpočtu. Analyzovány jsou jednotlivé složky mandatorních a quasi mandatorních výdajů (sociální transfery, zdravotní pojištění, penzijní připojištění, stavební spoření, dluhová služba, mzdy organizačních složek státu a příspěvkových organizací atd.). Zaměřuje se především na změny legislativy, které ovlivnily nárůst nebo pokles mandatorních výdajů a tím i výši výdajů státního rozpočtu.

3.179 Právní rámec přechodu z mírového do válečného stavu ve vybraných státech NATO (Dokument PDF, 280 KB)
Autoři: Tomáš Kabíček, Jan Němec
(studie, 12/2015, 12 str.)
Studie poskytuje bližší informace o právním rámci ve vybraných členských státech NATO, konkrétně v Belgii, Bulharsku, Dánsku, Estonsku, Kanadě, Maďarsku, Německu, Řecku a Turecku. Země byly vybrány s ohledem na srovnatelnost s Českou republikou, tj. jedná se o parlamentní systémy a ve většině případů o země střední velikosti. Cílem komparace je identifikovat společné parametry právního rámce přechodu z mírového do válečného stavu. Mezi hlavní proměnné právní úpravy patří a) lhůty pro činnosti kompetentních orgánů, a to jejich samotná existence a délka, b) lhůty pro platnost mimořádných opatření, c) zapojení parlamentu do schvalování mimořádných opaření (předběžné, průběžné, ex post) a potřebná většina pro schválení takových opatření (běžná, kvalifikovaná), d) existence zvláštních kolektivních orgánů pro výjimečné stavy (parlamentní výbory, rady národní obrany apod.) a způsob jejich vytváření a obsazování (stálé vs. ad hoc, se zapojením parlamentu, či spíše vládně-obranné), e) odstupňování vyhlášení mimořádných stavů (stav nouze, stav ohrožení, válečný stav atp.

2.100 Konkurenceschopnost České republiky v rámci EU (Dokument PDF, 931 KB)
Autor: Daša Smetanková
(studie, 11/2015, 15 str.)
Práce se věnuje konkurenceschopnosti České republiky v mezinárodním a především evropském srovnání. Přináší a analyzuje nejnovější výsledky mezinárodních hodnocení konkurenceschopnosti a výsledky České republiky. Konkurenceschopnost je komplexní ekonomická kategorie a je jedním z hlavních měřítek úspěšnosti země v mezinárodním srovnání. Každoročně vychází několik žebříčků mezinárodní konkurenceschopnosti. Jedno z nejvíce respektovaných hodnocení vydává WEF, které každoročně zveřejňuje Zprávu o globální konkurenceschopnosti (Global Competiveness Report) a jednou za dva roky také Zprávu o evropské konkurenceschopnosti (The Europe 2020 Competitiveness Report). Konkurenceschopností evropských zemí a konkurenceschopností EU jako celku se pravidelně zabývá také Evropská komise. Zaměřuje se na konkurenceschopnost průmyslu, která se vztahuje ke schopnosti firem konkurovat na domácích a světových trzích, a také jednotlivých zemí podporovat podnikání.

2.099 Právní úprava evidence tržeb ve vybraných zemích EU (Dokument PDF, 392 KB)
Autoři: Daša Smetanková, Josef Palán
(srovnávací studie, 9/2015, 17 str.)
Povinností podnikatelů ve všech evropských zemích je vést účetnictví a uchovávat finanční záznamy z důvodu daňové povinnosti. Většina států EU nemá zavedenou povinnost evidence tržeb formou registračních pokladen nebo jiných systémů. Navzdory tomu existuje v rámci EU několik modelů elektronické evidence tržeb, i když většina zemí zavádí nebo zavedla povinnost pouze offline evidence, případně hybridní model. Jako důvod pro zavedení elektronické evidence tržeb se uvádí spravedlivější konkurenční prostředí, lepší výběr daní a boj s daňovými úniky. Studie přináší komparací vybraných zemí EU, které povinnost evidence tržeb mají zavedenou nebo ji plánují zavést.

3.178 Migrace, azyl a uprchlictví v EU (základní pojmosloví, právní úprava a související statistiky) (Dokument PDF, 1 MB)
Autoři: Eva Tetourová, Daniel Volek, Barbora Obračajová, Martin Kuta
(studie, 9/2015, 62 str.)
V rámci debat o aktuálních událostech v oblasti migrace velmi často dochází k zaměňování pojmů, které s fenoménem migrace souvisejí, zejména pak pojmů uprchlík, běženec a migrant. Jejich rozlišování je však v tomto případě zcela klíčové, neboť s každým z těchto označení se pojí jiný právní status, povinnosti na straně přijímajícího státu a míra ochrany, která může, nebo dokonce musí být těmto osobám poskytnuta. Základní dělení vychází z předpokladu, že zatímco kategorie běženců, zahrnující také uprchlíky, opouští svou vlast v zásadě nedobrovolně, v důsledku určité nepříznivé situace, která by mohla mít za následek narušení jejich osobní integrity, ostatní migranti se na cestu vydávají dobrovolně, většinou s cílem zajistit lepší život pro sebe a své rodiny, aniž by jim v dosavadních podmínkách hrozila újma na životě, zdraví či svobodě. Mezi ně patří jednak nelegální ekonomičtí migranti, kteří se snaží nezákonnou cestou uniknout chudobě či nezaměstnanosti, tak také cizinci legálně pobývající na území schengenského prostoru na základě nejrůznějších povolení k pobytu či práci na území některého členského státu. Studie má za cíl uvedené pojmy objasnit, včetně vysvětlení pojmů souvisejících, a poskytnout základní přehled o mezinárodní, evropské i vnitrostátní právní úpravě, která se těchto skupin osob dotýká. Práce není svým obsahem vyčerpávající a nemá ambici charakterizovat všechny skupiny osob, které migrují, včetně důvodů, které je k tomu vedou. Text je zpracováván ve světle aktuální migrační krize v EU a vysvětlení pojmů směřuje právě k současným debatám usilujícím o nalezení jejího řešení. Z tohoto důvodu je k uvedenému tématu přistupováno se značnou mírou zjednodušení tak, aby text plnil funkci stručného a srozumitelného přehledu o dané problematice. Na uvedené pojmosloví pak navazuje druhá část práce věnovaná statistikám, která podává přehled o konkrétních číslech v rámci jednotlivých kategorií napříč EU.

5.361 Vybrané aspekty právní úpravy myslivosti ve vybraných zemích EU (Dokument PDF, 338 KB)
Autor: Eva Balounová
(srovnávací studie, 9/2015, 13 str.)
Studie se věnuje právní úpravě myslivosti ve vybraných zemích Evropské unie, proto je nejprve představena relevantní mezinárodní a evropská právní úprava a poté jsou systémy v jednotlivých zemích rozděleny do čtyř kategorií – středoevropský revírní systém, skandinávský systém, latinský systém a anglosaský systém. V další části práce jsou podrobněji popsány systémy v jednotlivých vybraných zemích reprezentujících dané skupiny. Nejvíce prostoru je věnováno právní úpravě v sousedních zemích – konkrétně je nejpodrobněji popsána právní úprava na Slovensku, které s Českou republikou sdílí historii i společné tradice, nicméně v dnešní době tam platí novější a v mnoha ohledech propracovanější právní úprava. V popisu právní úpravy v sousedních zemích je kladen důraz na úpravu náhrady škody způsobenou při výkonu myslivosti, divokou zvěří, chráněnou zvěří, nebo naopak na zvěři. Další část práce tvoří tabulky, kde jsou přehledně seřazena data týkající se minimálních požadovaných výměr honiteb v jednotlivých zemích, povinného členství v mysliveckých organizacích a poplatků spojených s výkonem myslivosti. Závěrem jsou uvedeny odkazy na statistiky (zejména počty ulovené zvěře).

5.362 Aktuální legislativní stav při uzavírání životního pojištění (Dokument PDF, 379 KB)
Autor: Renáta Zahořáková
(srovnávací studie, 9/2015, 18 str.)
Práce se zabývá komparací legislativního stavu při uzavírání životního pojištění ve vybraných státech. Zaměřuje se na popis právní úpravy této problematiky v jednotlivých zemích a především na legislativní omezení provize za zprostředkování životního pojištění. Součástí práce je také srovnání s právní úpravou v České republice.

5.364 K ústavnímu a právnímu postavení státního zastupitelství a prokuratury na území České republiky (kompilace zdrojů) (Dokument PDF, 395 KB)
Autoři: Jindřiška Syllová, Petr Valenta
(studie, 9/2015, 20 str.)
Práce se zabývá historickým vývojem státního zastupitelství na území České republiky. Vychází z dobových právních předpisů a historických studií k tématu. Zaměřuje se na vztah státního zastupitelství a výkonné moci, především na způsob ustanovování členů státních zastupitelství a jejich případnou odvolatelnost. Dále se věnuje teritoriální organizaci zastupitelství a různou šíří jejich pravomocí. Mapuje období od zřízení státního zastupitelství v pol. 19. století, kdy ještě nebyl ukončen proces definitivního oddělení soudních institucí od moci výkonné. Všímá si skutečnosti, zda orgán veřejné žaloby byl obsažen v ústavních předpisech a zda bylo ústavními předpisy definováno postavení státních zástupců a úřadu státního zastupitelství vůči dalším větvím státní moci. Absence úpravy veřejné žaloby v ústavních dokumentech přetrvávala nejen v období monarchie, ale i v 1. polovině 20. století, stejně jako podřízenost nejvyšších státních zástupců (generálních prokurátorů) výkonné moci. Práce sleduje proměnu struktury, organizace, právní úpravy a pravomoci prokuratury v období po roce 1948, kdy prokuratuře náležel dohled nad dodržováním socialistické zákonnosti. V závěru práce je popsána geneze současného ústavního a právního postavení státního zastupitelství v České republice.

4.022 Řešení problému toulavých psů a regulace zájmového chovu psů ve vybraných státech Evropské unie (Dokument PDF, 577 KB)
Autor: Jan Němec
(srovnávací studie, 7/2015, 12 str.)
Práce se zaměřuje na závažnost a způsoby řešení problému toulavých psů ve vybraných státech Evropské unie s ohledem na to, že kontrola populace toulavých psů je nezbytná z důvodu ochrany zvířat proti týrání, s ohledem na ochranu veřejného zdraví a v neposlední řadě v souvislosti s finančními možnostmi obcí tento problém řešit. Nedílnou součástí řešení tohoto problému je regulace vlastnictví psů (povinnosti čipování a evidence) a jejich prodeje na komerční i zájmové bázi. Z přehledových údajů vyplývá, že nejúspěšnější strategií je existence snadno přístupného centrálního registru psů, kde je možné rychle dohledat majitele zatoulaného psa, spolu s přísnými postihy v případě opuštění psa majitelem.

5.358 Výživné a zálohové výživné ve vybraných evropských státech (Dokument PDF, 533 KB)
Autoři: Renáta Zahořáková, Michal Pohl, Barbora Obračajová
(srovnávací studie, 7/2015, 17 str.)
Práce představuje komparaci právní úpravy výživného ve vybraných státech Evropy. Zaměřuje se na popis právní úpravy výživného v jednotlivých státech a na podmínky pro poskytování zálohového výživného. Součástí práce je také srovnání s právní úpravou a praxí v České republice.

5.359 Právní úprava pančování vína ve vybraných státech EU (Dokument PDF, 308 KB)
Autor: Renáta Zahořáková
(srovnávací studie, 7/2015, 11 str.)
Práce představuje komparaci právní úpravy pančování vína ve vybraných státech Evropy. Zaměřuje se na popis právní úpravy pančování vína v jednotlivých státech a na zjištění, zda je pančování vína v daných zemích považováno za zločin či jiný typ protiprávního jednání. Součástí práce je také srovnání s právní úpravou v České republice.

5.360 Domovské právo – historie, komparace a současný pohled (Dokument PDF, 353 KB)
Autoři: Jindřiška Syllová, Barbora Obračajová, Martin Kavěna
(studie, 6/2015, 15 str.)
Studie se zabývá historickým vývojem domovského práva v českých zemích, jakož i zrušením institutu domovského práva v roce 1948. Dále obsahuje komparaci s právní úpravou (historickou i současnou) v Německu, Rakousku a Švýcarsku. V poslední části se studie zabývá domovským právem z pohledu současného ústavněprávního, unijního a mezinárodněprávního rámce.

5.357 Přesčasy lékařů v národní, unijní a právně-komparativní perspektivě (Dokument PDF, 289 KB)
Autoři: Michal Pohl, Magda Komínková
(studie, 5/2015, 13 str.)
Studie se zabývá problematikou práce přesčas vykonávané lékaři v ČR ve světle směrnice EU o pracovní době. Tato směrnice stanoví některá omezení, která se týkají mimo jiné i práce přesčas vykonávané lékaři, a která Česká republika musí implementovat do svého právního řádu. Studie rovněž přináší přehled o implementaci směrnice ve vybraných státech EU.

5.356 Výše poplatků za dobývání nerostů v členských státech EU s důrazem na uhlí (Dokument PDF, 401 KB)
Autoři: Eva Balounová, Karel Vašek
(studie, 4/2015, 23 str.)
Tato studie analyzuje systémy poplatků nebo daní placených v členských státech Evropské unie v těžebním průmyslu. Jelikož systémy jsou mnohdy složité a liší se pro jednotlivé nerosty, následující studie se zaměřuje zejména na těžbu uhlí a také akcentuje to, pokud se liší poplatky za hnědé nebo černé uhlí či za povrchovou nebo hlubinnou těžbu. Je kladen důraz na obdoby české úhrady z vydobytého nerostu dle § 32a horního zákona. Nejdříve je popsán systém v České republice, poté jsou charakterizovány systémy poplatků v sousedních státech a nakonec ve všech členských zemích EU. Je také popsána aktuální situace v jednotlivých zemích – těží daná země momentálně uhlí? A pokud ano, v jakém objemu? Studie se také snaží stručně okomentovat tendence v jednotlivých zemích, tedy to, jestli je produkce uhlí na ústupu, či naopak. Je také akcentováno to, kdo nese povinnost poplatky platit, komu a jaké je rozpočtové určení poplatků či daní. Jsou zmiňovány také absolutní částky, kolik bylo za výše zmíněné poplatky vybráno, ale údaje jen za těžbu uhlí většinou nejsou známy.

5.349 Způsob výběru soudců ve vybraných zemích (Dokument PDF, 539 KB)
Autoři: Jindřiška Syllová, Darina Šimková, Daša Smetanková, Renáta Čermáková, Gabriela Vidnerová, Klára Urbanová
(srovnávací studie, 3/2015, 36 str.)
Studie se zabývá tím, kdo provádí jmenování soudců obecných soudů a jaké procedury, vyžadující splnění vzdělanostních a odborných podmínek, musí předcházet tomuto jmenování. Existuje několik modelů, v rámci nichž je možno zobecnit přípravu soudců obecných soudů v evropských státech. Některé státy považují soudní kariéru za završení právnické kariéry. Jiné státy připravují právníky na soudce od doby absolvování příslušného vzdělání. Většina států v praxi aplikuje kombinaci obou přístupů a tím ponechává povolání soudce jako otevřené, když je umožněn vstup starších elitních právníků do soudcovského stavu za jiných (ulehčených) podmínek než je tomu na počátku právnické kariéry. Studie obsahuje předepsanou délku praxe pro složení soudcovské zkoušky, kromě toho obsahuje podrobný popis náležitostí nutných pro přijetí do praxe. Vedle jmenování základního stupně soudců obsahuje práce i náležitosti jmenování předsedů soudů a předsedů vyšších soudů.

5.353 Revitalizace regionů po rozsáhlém útlumu těžkého průmyslu či těžby s důrazem na zaměstnanost (Dokument PDF, 354 KB)
Autor: Eva Balounová
(studie, 3/2015, 19 str.)
Studie se zabývá problematikou oživení regionů, ve kterých došlo k utlumení těžkého průmyslu nebo těžby, zejména ve spojitosti s problematikou zaměstnanosti. První kapitola práce se věnuje oživení tzv. starých průmyslových regionů. Typickým starým průmyslovým regionem je např. Manchester (Velká Británie), nebo Porúří (Německo); proces oživení v těchto regionech je v kapitole blíže představen. Druhá kapitola práce je věnována Lužické oblasti (Německo), tato oblast se dá charakterizovat spíše jako tzv. periferní region. V Lužické oblasti došlo k útlumu těžby hnědého uhlí, s jehož následky se region potýká dodnes. V kapitole je představen proces po útlumu těžby, zároveň kapitola obsahuje komparaci relevantní legislativy v Německu a v České republice. Třetí část práce představuje projekt ReSource, což je iniciativa hornických regionů střední Evropy, v nichž byla utlumena nebo ukončena těžební činnost. Kapitola blíže popisuje strategie k oživení ve vybraných regionech do projektu zapojených; v málo osídlených regionech Mansfeld-Südharz (Německo) a Steirische Eisenstraße (Rakousko) a v naopak hustě osídleném regionu Zwickau-Lugau-Oelsnitz (Německo). Poslední část práce stručně představuje originální řešení revitalizace jednotlivých bývalých dolů nebo lomů.

5.354 Individuální vzdělávání ve vybraných evropských státech (Dokument PDF, 395 KB)
Autoři: Renáta Čermáková, Barbora Obračajová
(studie, 3/2015, 27 str.)
Práce se zabývá komparací individuálního vzdělávání ve vybraných státech Evropy. Zaměřuje se na popis právní úpravy individuálního vzdělávání v jednotlivých státech a na podmínky a proces povolování takovéto formy vzdělávání. Součástí práce je také srovnání s právní úpravou a praxí v otázce individuálního vzdělávání v České republice.

5.355 Centrální nákupy (centralizované zadávání veřejných zakázek) - právní úprava v ČR, EU a ve vybraných státech Evropy (Dokument PDF, 353 KB)
Autoři: Jana Křížová, Jan Brojáč
(studie, 3/2015, 19 str.)
Tato práce Parlamentního institutu se zabývá problematikou centralizovaného zadávání veřejných zakázek. Za tím účelem práce vymezuje platnou právní úpravu podle českého zákona o veřejných zakázkách a platnou úpravu EU podle směrnice č. 2004/18/ES o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby. Práce dále poskytuje přehled o centrálním zadávání veřejných zakázek ve vybraných státech Evropy.

3.175 Uznání Palestiny státy EU na podzim 2014 (Dokument PDF, 323 KB)
Autoři: Martin Kuta, Jakub Kohút
(studie, 2/2015, 13 str.)
Řešení izraelsko-palestinského konfliktu spočívá podle mezinárodního společenství ve vytvoření tzv. dvoustátního uspořádání - Státu Izrael a Státu Palestina. Práce popisuje vývoj úvah o zřízení arabského státu a konkrétní kroky k němu vedoucí od roku 1947. V druhé části se práce věnuje uznání Palestinského státu v jednotlivých obdobích (počínaje rokem 1988 až do současnosti). Podrobně jsou zmapovány debaty o uznání Palestinského státu ve Švédsku, Spojeném království. Francii, Irsku, Španělsku, Belgii a Portugalsku v roce 2014. Práce se rovněž zabývá poslední debatou na půdě Evropského parlamentu a Rady bezpečnosti OSN.

5.363 Regulace hazardu ve vybraných evropských zemích a v USA (Dokument PDF, 361 KB)
Autor: Darina Šimková
(srovnávací studie, 2/2015, 24 str.)
Práce se zabývá právní regulací hazardních her ve vybraných státech EU a v USA. Srovnávací metodou je analyzováno, zda a za jakých podmínek je v uvedených státech povoleno hazardní hry provozovat či zda platí jejich úplný zákaz. Práce se dále zaměřuje především na regulaci výherních hracích přístrojů, zejména na otázky jejich povolování, umístění, dozoru nad jejich provozováním. Nemalá pozornost je věnována také otázkám zdanění hazardních her. Práce se okrajově dotýká i regulace internetových hazardních her a souvisejících daňových aspektů.

1.232 Volební právo a členství cizinců v politických stranách v zemích EU (Dokument PDF, 250 KB)
Autoři: Martin Kuta, Jan Němec, Jan Fousek
(srovnávací studie, 1/2015, 8 str.)
Práce poskytuje přehled úpravy zapojení osob bez státní příslušnosti země, v níž pobývají, do politického dění prostřednictvím práva volit do několika úrovní zastupitelských orgánů (od obecních voleb přes volby do národního parlamentu po Evropský parlament) a také možnosti vstupovat do politických stran jako řádný člen. Přehled pokrývá úpravu ve všech 28 stávajících členských státech Evropské unie.

5.352 Veřejný zájem jakožto institut správního práva (Dokument PDF, 265 KB)
Autor: Jana Křížová
(studie, 1/2015, 11 str.)
Cílem práce je přiblížit problematiku správně-právního institutu veřejného zájmu v právním řádu České republiky. Za tímto účelem text uvádí zakotvení pojmu veřejného zájmu v samotném ústavním pořádku ČR, stejně jako demonstrativní výčet příslušných ustanovení norem, které s ním pracují na úrovni zákonné. Z hlediska teoretického práce dále charakterizuje kategorii tzv. neurčitých právních pojmů, do které pojem veřejného zájmu náleží, a poukazuje na jejich odlišnosti ve srovnání s obsahově blízkým institutem správního uvážení. Pro upřesnění rozsahu veřejného zájmu neopomíná zmínit relevantní závěry rozhodovací praxe soudů. Závěrem vymezuje, za jakých podmínek je v právním řádu ČR přípustné, aby byl veřejný zájem paušálně normován zákonem.

5.351 Státní podpora vyučování oficiálního jazyka v zahraničí (Dokument PDF, 265 KB)
Autoři: Štěpán Pecháček, Tibor Môcik
(srovnávací studie, 11/2014, 14 str.)
Studie obsahuje přehled způsobů podpory vyučování oficiálního jazyka v zahraničí ve vybraných zemích Evropské unie a mimo Evropskou unii. U každé země je sledováno zda a jakým způsobem právně zakotvuje existenci oficiálního jazyka, dále jakým způsobem podporuje výuku takovéhoto jazyka v zahraničí a zda vytváří zvláštní podporu pro výuku jazyka pro diasporu žijící v zahraničí.

5.305 Přímá volba starostů (Dokument PDF, 274 KB)
Autoři: Štěpán Pecháček, Martin Kuta
(studie, 10/2014, 12 str.)
Studie srovnává postavení přímo volených starostů v Maďarsku, v Polsku, na Slovensku a ve Spolkové republice Německo. Konstatuje, že přímá volba starosty představuje model, kde je větší důraz kladen na exekutivu. Přímá volba starostů posiluje jejich politickou autoritu a postavení, jejich mandát je silnější než v případě zvolení zastupitelstvem Dochází zde k silné personifikaci odpovědnosti v osobě starosty. Přesto se postavení starostů v jednotlivých zemích liší. Jde zejména o jejich vztah k volenému zastupitelskému orgánu a o jejich pravomoci v oblasti přenesené působnosti při výkonu veřejné správy.

5.350 Systém financování hendikepovaných sportovců v ČR a ve vybraných zemích EU (Dokument PDF, 391 KB)
Autoři: Daša Smetanková, Renáta Čermáková
(srovnávací studie, 10/2014, 19 str.)
Studie porovnává systémy financování sportovních aktivit hendikepovaných sportovců, především těch vrcholových. Zaměřuje se hlavně na specifika a rozdíly, kterými se systémy jednotlivých zemí vyznačují. Financování aktivit zdravotně postižených sportovců je ve většině zemích součástí obecného systému financování sportu. Odlišuje se tak např. existencí vlastní zastřešující organizace, vlastních dotačních programů, různých projektů nebo také specifických dodatečných zdrojů odkud je možné získat finanční prostředky. Sport může být financován jak ze soukromých (příspěvky domácností), tak veřejných zdrojů (např. státní nebo místní granty, dotace). Veřejné zdroje putují jednotlivým sportovním organizacím, federacím nebo svazům většinou formou grantů nebo dotací, přičemž častým zdrojem jsou příjmy z loterie. Jednotlivé státy také upravují podporu sportu zákonem.

1.231 Elektronické internetové hlasování v Estonsku (Dokument PDF, 275 KB)
Autoři: Karel Hlaváček, Martin Kuta
(studie, 9/2014, 9 str.)
Práce se věnuje elektronickému hlasování v Estonsku, které jako jediné elektronické (internetové) hlasování pro parlamentní volby přijalo. Detailně popisuje systém internetového hlasování v zemi. Dále na základě estonské (a nizozemské) zkušenosti zhodnocuje argumenty pro a proti zavedení elektronické (internetové) volby.

5.348 Veřejnoprávní média v zemích EU – jejich řízení a kontrola, vymezení činnosti (Dokument PDF, 1 MB)
Autor: Milan Šmíd
(studie, 8/2014, 98 str.)
Studie navazuje na předchozí studii č. 5.309 z roku 2011, která analyzovala vysílací systémy ve třinácti zemích Evropské unie. Analýza situace v jednotlivých zemích byla tehdy strukturována do pěti tematických okruhů: stručná historie a současná situace duálního systému vysílání v zemi, právní rámec veřejnoprávního vysílání a jeho provozovatelů, veřejnoprávní vysílání a jeho programové výstupy, financování a další informace. Současná studie navazuje na studii předešlou s tím, že byla zařazena nová témata: mediální rady – složení, nominace, volební období, sporné záležitosti a výslovná zákonná úprava obsahu veřejnoprávních médií – povinnost chránit a rozvíjet kulturní identitu, občanskou gramotnost, povinný pluralitní názor apod.

5.347 Španělský zákon o státní službě: Zákon 7/2007 o základním statutu státního zaměstnance z 12. dubna 2007 (Dokument PDF, 346 KB)
Autor: Jan Fousek
(překlad, 7/2014, 40 str.)
Pracovní překlad španělského zákona o státní službě vznikl v rámci pracovní stáže studenta Fakulty politických věd a sociologie Universidad de Granada ve Španělsku.

5.346 Majetkoprávní aspekty vztahu mezi státem a církvemi ve vybraných evropských zemích (Dokument PDF, 370 KB)
Autor: Petr Kolář
(studie, 4/2014, 14 str.)
Studie se dotýká zejména majetkoprávních dispozičních práv církví a církvemi založených společností ve vybraných evropských zemích. Obsahově práce vychází z již dříve zpracované rozsáhlé studie Parlamentního institutu č. 5.159 z r. 2000, která se dotýká širších aspektů vztahů státu a církví. Zároveň tato práce reflektuje nově vydané konfesně právní tituly odborné literatury, které se dané problematiky dotýkají. Jedná se zejména o sborník Náboženství a veřejná moc v zemích Evropské unie, který byl vydán nákladem Ministerstva kultury v Praze v r. 2009.

5.344 Přehled právní úpravy veřejného zadávání v EU a ve vybraných členských státech (Dokument PDF, 507 KB)
Autor: Darina Šimková
(studie, 3/2014, 42 str.)
Práce pojednává o právních normách EU vztahujících se k veřejnému zadávání, přičemž v této části nejdříve poskytuje krátký historický exkurz a dále pak blíže představuje některé diskutované aspekty unijní právní úpravy veřejných zakázek. Práce mimo jiné uvádí příklady mezinárodních smluv, jimiž je Evropská unie v oblasti veřejných zakázek vázána. Představeny jsou také kontrolní pravomoci institucí EU, jež je možné proti členskému státu využít v případě, že při implementaci unijní legislativy neplní své povinnosti. Podrobněji je analyzována také vlastní právní úprava obsažená ve směrnicích EU vztahujících se k oblasti veřejných zakázek. V této souvislosti je zmíněna např. definice veřejného zadavatele, právní úprava vyloučení z působnosti směrnic EU o veřejném zadávání, druhy zadávacích řízení, možnosti přezkumu apod. V neposlední řadě je pozornost věnována i nově připravované unijní legislativě z oblasti veřejných zakázek. Pro ilustraci je i stručně popsána také vnitrostátní právní úprava některých institutů veřejných zakázek ve vybraných členských státech EU, přičemž pozornost je věnována mimo jiné i České republice.

5.345 Transparentní svěření majetku státu soukromému subjektu formou pronájmu (Dokument PDF, 355 KB)
Autor: Martin Kavěna
(srovnávací studie, 3/2014, 21 str.)
Tato srovnávací studie se zabývá otázkou právní úpravy, která se vztahuje na případy, kdy má dojít ke svěření majetku ve vlastnictví státu (resp. ve vlastnictví obce) soukromému subjektu formou pronájmu. Studie se zabývá otázkou, zda a v jakém rozsahu se na takovou transakci vztahují soukromoprávní a veřejnoprávní omezení.

5.343 Vybrané aspekty projednávání legislativních návrhů dotýkajících se problematiky církevních restitucí v České republice (Dokument PDF, 286 KB)
Autor: Petr Kolář
(studie, 2/2014, 10 str.)
Studie představuje některé aspekty projednávání legislativních návrhů v oblasti problematiky církevních restitucí v České republice.

1.230 Úprava a způsob odměňování výkonu více volených funkcí (Dokument PDF, 312 KB)
Autor: Štěpán Pecháček
(studie, 1/2014, 10 str.)
Práce přináší přehled právních úprav týkajících se možnosti souběžného výkonu volených funkcí a odměňování za výkon více volených funkcí. Pozornost je v první řadě věnována pravidlům upravujícím neslučitelnost výkonu mandátu člena parlamentu s jinými funkcemi. Pokud není neslučitelnost upravena obecně, sleduje práce případná další omezení výkonu mandátu člena parlamentu. Práce obsahuje příklady různých kombinaci neslučitelnosti výkonu funkcí. Brazílie je příkladem země, která nejenom že neumožňuje souběžný výkon více volených funkcí, ale přímo zavádí princip ineligibilit (nevolitelnosti) pro osoby vykonávající jinou volenou funkci. Oproti tomu Polsko nijak neomezuje výkon více volených funkcí ani pobírání odměny za jejich výkon. Kromě těchto zemí je ve studii popsána situace v Chorvatsku, Německu, Rakousku, na Slovensku a ve Spojeném království.

5.341 Romové v České republice (Dokument PDF, 253 KB)
Autor: Karel Hlaváček
(studie, 1/2014, 6 str.)
Studie Romové v ČR přináší základní přehled zdrojů statistických i obecných informací o Romech v ČR, informace o počtu Romů žijících v sociálně vyloučených lokalitách podle krajů, shrnutí historického vývoje romského osídlení v českých zemích a základní dělení romských skupin u nás. Dochází k závěru, že statistické informace o Romech v ČR dosud nejsou na dostatečné úrovni, existují již nicméně plány MPSV na nápravu této situace tak, aby vyhovovala rámci Evropské komise pro národní strategie pro integraci Romů. Většina současného romského obyvatelstva v ČR pochází původně ze Slovenska, protože po vzniku Československa se vytvořily podmínky pro migraci (dobrovolnou i nucenou) v rámci tohoto státu. Čeští Romové přitom byli před vznikem Československa a za 2. světové války perzekuováni tak tvrdě, že jejich počet byl a dodnes je velmi nízký, stejně jako Romů původem německých. Výraznou menšinu romského obyvatelstva v ČR tvoří Romové olašští, původem z Rumunska, kteří konstituují relativně soudržnou skupinu uchovávající živý vztah ke svému hodnotovému a kulturnímu dědictví. Kritika situace Romů u nás se často zaměřuje na oblast vzdělání a celkového sociálního vyloučení, uspokojivá je ale úroveň zdravotní péče. Největší problémy se sociálním vyloučením Romů zaznamenává Ústecký kraj, který je s odstupem následován krajem Moravskoslezským.

5.342 Vyvlastnění kulturních, architektonických a jiných památek z pohledu mezinárodního práva, unijního práva a vnitrostátního práva vybraných sousedních států a ČR (Dokument PDF, 398 KB)
Autor: Martin Kavěna
(studie, 1/2014, 33 str.)
Studie poskytuje srovnávací pohled na právní úpravu vyvlastňování kulturních, architektonických a jiných památek státem nebo místní samosprávou, např. z důvodu záchrany takové památky. Povinnost státu chránit památky je na jedné straně zakotvena v řadě mezinárodních dokumentů, na druhé straně však mezinárodní závazky České republiky stanoví přísná omezení pro případ vyvlastnění (taková omezení jsou například stanovena ve dvoustranných smlouvách o ochraně investic, ale též v mnohostranných úmluvách o ochraně lidských práv a svobod v souvislosti s ochranou vlastnictví). Studie dále poskytuje srovnávací pohled na právní úpravu vyvlastňování památek v Německu, Polsku a na Slovensku, jakož i shrnutí platné právní úpravy v České republice.

1.180 Přehled návrhů ústavních zákonů od roku 1993 do současnosti (Dokument PDF, 476 KB)
Autoři: Jindřiška Syllová, Robert Vyklický, Lucia Vaculová, Soňa Šteigerová
(informační podklad, 12/2013, 11 str.)


3.174 Agenda meziparlamentních shromáždění v období po rozpuštění Poslanecké sněmovny (Dokument PDF, 206 KB)
Autor: Karel Hlaváček
(informační podklad, 12/2013, 4 str.)
Práce přináší informace o jednání meziparlamentních shromáždění, která proběhla v období po rozpuštění Poslanecké sněmovny.

5.337 Sankční funkce náhrady škody (Dokument PDF, 354 KB)
Autoři: Martin Kavěna, Petra Bartošková
(srovnávací studie, 12/2013, 17 str.)
Srovnávací stude se zabývá otázkou, zda a v jakém rozsahu může institut náhrady škody plnit i sankční funkci (v občanském soudním řízení). V angloamerickém právu jde o zvláštní typ reparace, kdy nad rámec běžné náhrady škody může soud rozhodnout o povinnosti povinného uhradit poškozenému určitou sankční částku, zejména pokud způsobil škodu bezohledným či zavrženíhodným chováním. I v kontinentálních státech začínají soudy přiznávat určitý represivní a odstrašující účel kompenzace. Jde např. o zohlednění represivního účelu při stanovení výše zadostiučinění za nemajetkovou újmu. Ve specifických případech pak německé soudy rozhodují o tom, že dlužné pojistné plnění může být navýšeno o sankční částku, pokud pojišťovna jednala ve špatné víře, když bezdůvodně odmítla vyplatit pojistné plnění.

5.338 Provozování výherních hracích přístrojů ve vybraných státech EU (Dokument PDF, 347 KB)
Autoři: Darina Šimková, Petra Bartošková
(srovnávací studie, 12/2013, 20 str.)
Práce se zabývá právní regulací provozování výherních hracích přístrojů ve vybraných členských státech EU (Francie, Neměcko, Rakousko, Slovensko, Itálie, Polsko). Komparativní metodou jsou porovnávány konkrétní dílčí oblasti právní úpravy provozování výherních hracích přístrojů, a sice právní regulace počtu a druhu výherních hracích přístrojů, dalších požadavků na jejich provoz a systém regulace celých provozoven, systém výběru výnosů z provozu a poplatková politika, alokace výnosů a daňové zatížení provozovatele výherních hracích přístrojů, kontrola provozovatelů výherních hracích přístrojů, rozsah kontroly a případné rozdělení kontrolní funkce mezi obec a stát.

5.339 Regulace vlastnictví médií v evropském právu a ve vybraných členských státech EU (Dokument PDF, 309 KB)
Autor: Darina Šimková
(srovnávací studie, 12/2013, 23 str.)
Práce se zabývá právní regulací vlastnictví médií na evropské úrovni a ve vybraných členských státech EU (Německo, Itálie, Velká Británie a Francie). Část práce věnující se právní regulaci vlastnictví médií na evropské úrovni je rozdělena do podkapitol, přičemž první podkapitola se věnuje právním předpisům přijatým na půdě Rady Evropy a druhá analyzuje právní předpisy EU upravující vlastnictví médií. Pozornost je věnována také Evropské úmluvě o přeshraniční televizi, jež v oblasti transparentnosti médií zaručuje poměrně vysoké standardy i ve srovnání s odpovídající právní úpravou EU. Komparativní metodou je následně analyzována právní úprava vlastnictví médií ve výše uvedených čtyřech členských státech EU. Důraz je kladen především na srovnání relevantních vnitrostátních právních předpisů, existenci a míru omezení nabývání majetkové účasti na mediálních společnostech v rámci jednoho druhu média i napříč více druhy médií, případná omezení počtu licencí, které je možno udělit jednomu subjektu, regulaci dominantního postavení mediálních společností na trhu a na povinnost zveřejnění určitých údajů v zájmu zachování transparentnosti médií.

5.340 Projekt evropského veřejného žalobce (Dokument PDF, 425 KB)
Autoři: Eva Tetourová, Markéta Škvorová
(studie, 12/2013, 23 str.)
Práce reaguje na předložení legislativního balíčku EU týkajícího se zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce a s ním spojené reformy Eurojustu v polovině roku 2013. Jejím cílem je informovat o počátcích těchto iniciativ a jejich vývoji až do současnosti, včetně právního rámce pro zřízení Úřadu. Práce nabízí srovnání mezi navrhovanou podobou Úřadu podle předchozích projektů a aktuálně navrhovanou podobou podle zmíněného legislativního balíčku, který představuje vůbec první konkrétní iniciativu Komise na jeho zřízení. V návaznosti na charakteristiku jednotlivých návrhů balíčku se práce věnuje také dosavadním výsledkům jejich projednávání, včetně aktuálního postoje České republiky k této otázce a výhledu do budoucna.

6.026 Informační podklad k zákonnému opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí (Dokument PDF, 440 KB)
Autor: Petra Bartošková
(informační podklad, 11/2013, 5 str.)


6.027 Informační podklad k zákonnému opatření Senátu, kterým se mění zákon 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů (Dokument PDF, 443 KB)
Autor: Petra Bartošková
(informační podklad, 11/2013, 6 str.)


6.028 Informační podklad k zákonnému opatření Senátu, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 55/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (Dokument PDF, 447 KB)
Autor: Petra Bartošková
(informační podklad, 11/2013, 6 str.)


6.029 Informační podklad k zákonnému opatření Senátu o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů (Dokument PDF, 503 KB)
Autor: Michaela Kučerová
(informační podklad, 11/2013, 8 str.)


<< 1 2 3 4 5 6 >>
ISP (příhlásit)