Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví
Usnesení

č. 1 (3. července 1996) 
č. 2 (3. července 1996) 
č. 3 (4. července 1996,) 
č. 4o zřízení podvýboru výboru pro zdravotně postižené při výboru pro sociální politiku a zdravotnictví (11. září 1996) 
č. 5o návrhu na člena výběrové komise pro výběrové řízení na funkci ředitele FN s poliklinikou v Brně - Bohunicích. (11. září 1996) 
č. 6k státnímu závěrečnému účtu za rok 1995 - kapitola 313 - Ministerstvo práce a sociálních věcí (18. září 1996) 
č. 7k státnímu závěrečnému účtu za rok 1995 - kapitola 335 - Ministerstvo zdravotnictví (18. září 1996) 
č. 8"O výdajích ve zdravotnictví" (18. září 1996) 
č. 9ke "Zprávě o schválených výročních zprávách zaměstnaneckých pojišťoven a výroční zprávě a účetní závěrce Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky" (tisk 51) (19. září 1996) 
č. 10o dovolbě člena podvýboru pro zdravotně postižené. (19. září 1996) 
č. 11o zřízení podvýboru výboru pro sociální politiku a zdravotnictví pro investiční dotace ve zdravotnictví a sociální oblasti. (19. září 1996) 
č. 12k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 20/1996 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů a zákon České národní rady č. 36/1975 Sb., o pokutách za porušování právních předpisů o vytváření a ochraně zdravých životních podmínek, ve znění zákona České národní rady č. 137/1982 Sb. (sněmovní tisk 35) (16. října 1996) 
č. 13k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Švýcarskou konfederací o sociálním zabezpečení (sněmovní tisk 20). (23. října 1996) 
č. 14k Úmluvě č. 176 a Doporučení č. 183 Mezinárodní organizace práce o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci v dolech a protokolu z roku 1995 k Úmluvě č. 81 o inspekci práce (1947), které byly přijaty na 82. zasedání Mezinárodní konference práce v červnu 1995, stanovisku vlády České republiky k Úmluvě, Doporučení a Protokolu (sněmovní tisk 58) . (23. října 1996) 
č. 15k dovolbě členů podvýboru pro zdravotně postižené (24. října 1996) 
č. 16k dovolbě členů podvýboru pro investiční dotace ve zdravotnictví a sociální oblasti (24. října 1996) 
č. 17k návrhu rozpočtu kapitoly 313 - Ministerstvo práce a sociálních věcí na rok 1997 (20. listopadu 1996) 
č. 18k návrhu rozpočtu kapitoly 335 - MZ na rok 1997 (21. listopadu 1996) 
č. 19k vládnímu návrhu zákona o léčivech a o změnách a doplnění některých zákonů (sněmovní tisk 50) (27. listopadu 1996) 
č. 20k vládnímu návrhu zákona o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (tisk 53) (27. listopadu 1996) 

12345>>
ISP (příhlásit)