Dokumenty

Pozvánky na schůze

č. 27
č. 26 (17. dubna 2019)

další

Zápisy z jednání

č. 25 (20. března 2019)
č. 24 (7. března 2019)

další

Usnesení

č. 207k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na straně jedné a Singapurskou republikou na straně druhé /sněmovní tisk 386/0/ (17. dubna 2019)
č. 205k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví podmínky pro přístup do jiných informačních systémů EU a kterým se mění nařízení (EU) 2018/1862 a nařízení (EU) yyyy/xxx [nařízení o ECRIS-TCN] /kód Rady 5071/19, KOM(2019) 3 v konečném znění/ (20. března 2019)
č. 204ke sdělení Komise - Příprava na vystoupení Spojeného království z Evropské unie dne 30. března 2019: provádění alternativního akčního plánu /kód Rady 15775/18, KOM(2018) 890 v konečném znění/ (20. března 2019)
č. 203ke zprávě Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru o provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/54/EU ze dne 16. dubna 2014 o opatřeních usnadňujících výkon práv udělených pracovníkům v souvislosti s jejich volným pohybem /kód Rady 15600/18, KOM(2018) 789 v konečném znění/ (20. března 2019)
č. 202ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Koordinovaný plán v oblasti umělé inteligence /kód Rady 15641/18, KOM(2018) 795 v konečném znění/ (20. března 2019)

další

Semináře

Budoucnost evropské migrační a azylové politiky (18. června 2018)

další


Navigace sekce Výbor pro evropské záležitostiISP (příhlásit)