Nahlížení do registru je možné pouze v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě, nahlížení do dokumentů v písemné podobě není umožněno.

Registr je veřejný a každý má právo do něj bezplatně nahlížet a pořizovat si z něj opisy a výpisy, přičemž Mandátový a imunitní výbor Poslanecké sněmovny (MIV) neposkytuje fotokopie dokumentů vedených v registru.

K nahlížení do registru v elektronické podobě je nutno získat přístupové údaje (uživatelské jméno a heslo), které udělí MIV prostřednictvím registračního místa v Parlamentní knihovně (PK) v budově Poslanecké sněmovny, Sněmovní 4, Praha 1.

Způsoby vydání přístupových údajů (uživatelského jména a hesla):

a) podáním žádosti on-line a doručením poštou
Registrační formulář

b) osobně na registračním místě, postup viz níže

c) písemně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb
zaslat žádost (doporučený formulář ke stažení) na adresu registračního místa, viz Kontakt, žádost musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt a adresu pro doručování žadateli 

Dokument DOC Formulář  žádosti o vydání přístupových údajů k registru (dokument DOC, 150KB)


Doporučený postup k osobnímu vydání přístupových údajů (uživatelského jména a hesla) k Registru:

  1. seznámit se s podmínkami vydání uživatelského jména a hesla, viz tato stránka,
  2. osobně se dostavit k vydání do registračního místa, tj. do budovy Poslanecké sněmovny, Sněmovní 4, Praha 1, v pracovní dny 9 - 16 hodin; na recepci telefonicky na čísle 4513 požádat pracovníka PK o umožnění návštěvy, poté získat oprávnění ke vstupu jako návštěvník PK (nutný průkaz totožnosti), vyčkat příchodu pracovníka PK, v jehož doprovodu se podrobit bezpečnostní prohlídce a přejít na registrační místo,
  3. předložit občanský průkaz, na jehož základě bude zájemci předložena Žádost o udělení uživatelského jména a hesla, kterou žadatel podepíše, čímž potvrdí souhlas s podmínkami, za kterých bude přiděleno,
  4. žadateli bude přiděleno uživatelské jméno a heslo k nahlížení do registru v elektronické podobě,
  5. toto uživatelské jméno a heslo opravňuje po dobu, na kterou bylo vystaveno, nahlížet do registru na stránkách  http://www.psp.cz/rsz/ z libovolného počítače připojeného k veřejné datové síti, v případě zájmu lze nahlížet do registru přímo v prostorách Parlamentní knihovny.

Podmínky udělení uživatelského jména a hesla:
Uživatelské jméno a heslo k přístupu k registru se vydává na základě příslušných ustanovení (§ 13, odst. 3 a odst. 4) zákona č. 159/2006 Sb.

Evidenční orgán si vyhrazuje právo zrušit či zablokovat uživatelské jméno a heslo pokud má důvodné podezření, že byly porušeny podmínky, za kterých bylo vydáno, zejména pokud bylo sděleno třetí osobě.

Podáním Žádosti o udělení uživatelského jména a hesla žadatel souhlasí se zpracováváním osobních údajů a to na dobu nejméně pět let po ukončení platnosti přiděleného uživatelského jména a hesla, viz Ochrana osobních údajů.

Poučení:
Sdělit třetí osobě uživatelské jméno a heslo k nahlížení do registru je zakázáno a je přestupkem, za který lze udělit pokutu do výše 50 000 Kč.

Dále je přestupkem používání nebo další zpracování údajů vedených v registru k jinému účelu, než ke zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře.

O každém nahlédnutí do registru se automaticky provede záznam s uvedením data, času a předmětu dotazu, případně požadovaného dokumentu.

Technické podmínky nahlížení do registru:
Dokumenty v registru jsou uveřejňovány jako dokumenty PDF. K jejich prohlížení je nutný prohlížeč, např. Adobe Acrobat Reader, který lze zdarma získat např. na stránkách AMOS Software.ISP (příhlásit), RSZ (přihlásit)