Plán akcí Poslanecké sněmovny v týdnu od 4. do 10. 10. 2010

Pondělí 4. října 2010

Pod záštitou poslance Tomáše Chalupy se uskuteční

odborný seminář na téma

Zákonná úprava problematiky sociálního bydlení

od 9.30 hodin v místnosti č. 108

Místopředsedkyně výboru pro životní prostředí Kateřina Konečná se ve dnech

2. – 4. října zúčastní v Bruselu setkání předsedů výborů pro životní prostředí parlamentů členských zemí Evropské unie, parlamentů kandidátských zemí

a Evropského parlamentu.

Ve dnech 4. – 5.října se předseda výboru pro obranu a bezpečnost František Bublan zúčastní v Bruselu meziparlamentního setkání výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EP a zástupců parlamentů členských zemí EU

Společnost Člověk v tísni pořádá

slavnostní zahájení výstavy

„1000 Families“

od 17.00 hodin v atriu Poslanecké sněmovny

 

Úterý 5. října 2010

Rozpočtový výbor - výjezdní zasedání v Jihomoravském kraji

19.00 hodin

Setkání se zástupci Hospodářské komory Jihomoravského kraje, představiteli Krajského úřadu, zástupci měst a obcí regionu a podnikatelské sféry – Hotel Kurdějov, Hustopeče

Uvede: předseda Hospodářské komory


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Výbor pro sociální politiku
č. 3 (5. až 7. října 2010)

 

Středa 6. října 2010

Hospodářský výbor - v místnosti č. 306, Sněmovní 1

09.00 hodin

Schválení programu schůze

9.15 hodin

2. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Statut Mezinárodní agentury pro obnovitelné zdroje energie - sněmovní tisk 62

Předkládá: zástupce MPO ČR

Zpravodaj: posl. Cyril Zapletal

9.30 hodin

3. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní infrastruktury - sněmovní tisk 24 (HMG)

Předkládá: senátor Jiří Nedoma

Zpravodaj: posl.František Sivera

10.00 hodin

4. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), a některé další zákony - sněmovní tisk 26 (HMG)

Předkládá: senátor Jiří Žák

Zpravodaj: posl. Karel Šidlo

10.30 hodin

Role mýtného systému při výstavbě páteřní dopravní infrastruktury – prezentace

11.30 hodin

6. Senátn návrh zákona, kterým se mění zákon č. 347/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., - sněmovní tisk 25

Předkládá: senátor Jiří Nedoma

Zpravodaj: posl. Aleš Rádl

Rozpočtový výbor - výjezdní zasedání v Jihomoravském kraji

9.00 hodin

Příprava na 1. čtení vládního návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2011 - zahájení
Uvede: ministr financí

Zpravodaj: posl. P. Suchánek

.

Od 10.30 hodin

Informace zástupců kraje:

a/ o financování regionu

b/ o stavu a financování kulturních památek v Jihomoravském kraji

Uvede: zást. Krajského úřadu

Přizváni: zást. MF

Informace ministra kultury o možnostech státního rozpočtu při spolufinancování kulturních památek, zejména investic, v Jihomoravském kraji

Uvede: ministr kultury

Přizváni: zást. MF

představitelé Krajského úřadu

od 15.00 hodin

Návštěva vybrané kulturní památky se zaměřením na náměty způsobu financování kulturních památek

Výbor pro obranu a bezpečnost - výjezdní zasedání ve školícím

a vzdělávacím středisku Ministerstva obrany v Komorním Hrádku

10.00 – 12.00 hodin

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, (zákon o azylu), a další související zákony /tisk 70/

Odůvodní: náměstek ministra vnitra ČR

Zpravodaj: posl. I. Řápková

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), tisk 65

Odůvodní: náměstek ministra vnitra ČR

Zpravodaj: posl. V. Klučka

13.00 -17.00 hodin

3. Koncepce Ministerstva vnitra ČR a seznámení s resortem

Přednese: ministr vnitra ČR

policejní prezident PČR

Výbor pro sociální politiku - výjezdní zasedání do provozně-účelového zařízení Poslanecké sněmovny v Harrachově

od 10.00 – 12.00 hodin

1. Zákoník práce, zaměstnanost

novelizace zákoníku práce

otázky zaměstnanosti (podpora aktivního chování, zelené karty)

podpora v nezaměstnanosti

zaměstnávání zdravotně postižených

Centrální úřad práce

Odůvodní: zástupci MPSV

14.00 – 18.00 hodin

2. Sociální dávky a sociální služby

hodnocení současného stavu

systém sociálních dávek

sociální služby

sociálně právní ochrana dítěte

Odůvodní: zástupci MPSV

Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj - výjezdní zasedání ve Zlínském kraji

od 14.00 hodin

Jednání výboru – obecní úřad ve Vlčnově

Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb.,

o základních registrech, ve znění zákona č. 100/2010 Sb., a dalších

související zákony, sněmovní tisk 81

Předkladatel: Ministerstvo vnitra

Zpravodaj: posl. Jaroslav Krupka

19.00 hodin

Setkání se starosty mikroregionu.

Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu - výjezdní zasedání v Brně

od 10.00 – 13.00 hodin

Prezentace center excelence CEITEC a ICRC

11.45 - 12.15 hodin

Evropská paralympiáda dětí a mládeže 2011 - seznámení s projektem

12.30 - 13.00 hodin

Prezentace projektu Janáčkova kulturního centra v Brně

14.30 - 15.00 hodin

Tisková konference

15.00 - 16.00 hodin

Beseda poslanců s akademickou obcí brněnských univerzit

17.00 - 18.00 hodin

Exkurze Brnem s návštěvou prostranství pro případnou výstavbu Janáčkova kulturního centra v Brně

Zemědělský výbor - výjezdní zasedání v budově Ministerstva zemědělství

9.00 hodin

Zahájení

od 9.10 hodin

Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 91/1996 Sb.,

o krmivech , ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 53)

Uvede: zástupce MZe

Zpravodaj: posl. Pavel Kováčik

od 9.35 hodin

Vládní návrh na vydání zákona kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb.,

o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), (sněmovní tisk č. 83) Uvede: zástupce MZe

Zpravodaj: posl. Pavel Kováčik

Informace z podvýborů, různé

Hospodářský výbor pořádá

seminář na téma

„Financování výstavby páteřní silniční dopravní infrastruktury“

od 15.00 – 18.00 hodin v místnosti č. 205, Sněmovní 1


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

HV - Podvýbor pro podnikatelské prostředí
č. 1 (6. října 2010)

 

Čtvrtek 7. října 2010

Rozpočtový výbor - výjezdní zasedání v Jihomoravském kraji

9.00 hodin

Návštěva vybraného průmyslového podniku se zaměřením na náměty na odstraňování překážek podnikání a možnosti zvyšování stavu zaměstnanosti

Uvede: představitel vybraného podniku

Výbor pro obranu a bezpečnost - výjezdní zasedání ve školícím

a vzdělávacím středisku Ministerstva obrany v Komorním Hrádku

9.30 – 10.30 hodin

4. Volby do podvýborů, volby předsedů podvýborů

10.30 -10.40 hodin

5. Návrh termínu a programu příští schůze VOB

10.40 -11.30 hodin

6. Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů AČR se zahraničními partnery na území ČR i mimo ně za období leden – červen 2010 /tisk 95/

Odůvodní: náměstek ministra obrany ČR

Zpravodaj: posl. A. Seďa

7. Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území ČR v 1. pololetí 2010 /tisk 96/

Odůvodní: náměstek ministra obrany ČR

Zpravodaj: posl. Z. Boháč

13.00 -16.00 hodin

8. Koncepce Ministerstva obrany a seznámení s resortem

Přednese: ministr obrany ČR,

náčelník GŠ AČR

9. Setkání s veliteli kontingentů zahraničních misí

Volební výbor - v místnosti č. 301, Sněmovní 1

od 14.00 hodin

1. Schválení programu 3. schůze

14.05 hodin

Projednání senátního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb.,

o České televizi, zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, a zákon č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů, – tisk č. 27

Uvede: senátor Tomáš Töpfer

Zpravodaj: posl. W. Bartoš

15.05 hodin

Informace o došlých návrzích kandidátů na členy Rady Českého rozhlasu a člena Rady České televize

15.35 hodin

4. Informace předsedy a členů volebního výboru

Výbor pro sociální politiku - výjezdní zasedání do provozně-účelového zařízení Poslanecké sněmovny v Harrachově

od 9.30 – 12.00 hodin

1. Evropská unie

orgány

legislativní proces

sociální politika EU

volný pohyb pracovní síly

Odůvodní: zástupci Parlamentního institutu

13.30 – 16.30 hodin

2. Sociálně pojistné systémy

hodnocení současného stavu

starobní důchody, invalidní důchody, nemocenské a úrazové pojištění

posudková služba

hlavní rysy připravované reformy

Odůvodní: zástupci MPSV

Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj - výjezdní zasedání ve Zlínském kraji

od 10.00 hodin

Jednání s hejtmanem Zlínského kraje

Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu - výjezdní zasedání v Brně

10.00 hodin

Slavnostní otevření nové budovy Fakulty elektrotechniky a telekomunikačních technologií VUT v Brně

Výbor pro evropské záležitosti - v místnosti č. 6, Sněmovní 3

8.30 hodin

Setkání s komisařem odpovědným za rozvojovou spolupráci Andrisem Piebalgsem

10.00 hodin

Zahájení schůze a schválení pořadu

1. Výběr z aktů a dokumentů EU zaslaných vládou Poslanecké sněmovně prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti v období 24. května – 29. srpna 2010 – doprojednání

Výběr z aktů a dokumentů EU zaslaných vládou Poslanecké sněmovně prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti v období 30. srpna – 3. října 2010

uvede: posl. Jan Bauer

10.15 hodin

2. Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o trvání povinnosti dodržovat minimální základní sazbu /kód dokumentu 11582/10, KOM(2010) 331 v konečném znění/

uvede: zástupce MF

zpravodaj: posl. Jan Bauer

10.40 hodin

3. Navrhovaná evropská opatření ve finančním sektoru a na makroekonomické úrovni

finanční dohled

bankovní daň

evropský semestr a koordinace hospodářských politik

uvede: zástupce MF, zást. ČNB

zást. České bankovní asociace

4. Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady .../.../EU o systémech pojištění vkladů [přepracované znění] /kód dokumentu 12386/10, KOM(2010) 368 v konečném znění/

uvede: zástupce MF

zpravodaj: posl. Jan Bauer

5. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Evropské centrální bance – Fondy pro řešení problémů bank /kód dokumentu 10394/10, KOM(2010) 254 v konečném znění/

uvede: zástupce MF

zpravodaj: posl.F. Novosad

14.00 hodin

6. Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem sezónního zaměstnání /kód dokumentu 12208/10, KOM(2010) 379 v konečném znění/

uvede: zástupce MV

zástupce MPSV

zpravodajka: posl. J. Suchá

7. Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí na základě převedení v rámci společnosti /kód dokumentu 12211/10, KOM(2010) 378 v konečném znění/

uvede: zástupce MV

zástupce MPSV

zpravodajka: posl. J. Suchá

8. Zřízení podvýborů

Organizační výbor - schůze začíná ve 13.00 hod. v místnosti č. 106


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Volební výbor
č. 3 (7. října 2010)

 

Pátek 8. října 2010

Akce budou upřesněny

 

Mohlo by vás zajímat
ISP (příhlásit)