Stálá delegace do Středoevropské iniciativy


Středoevropská iniciativa

Stručná charakteristika
V roce 1989 byla založena Kvadragonála (Rakousko, Itálie, Jugoslávie, Maďarsko), jejímž cílem bylo napomoci integraci zemí SVE. Přijetím ČSFR v roce 1990 vznikla Pentagonála, po přijetí Polska v roce 1991 Hexagonála. Vroce 1992 bylopozastaveno členství SRJ a do seskupení, které se přejmenovalo na Středoevropskou iniciativu (SEI), byly přijaty další státy: Slovinsko, Chorvatsko, Bosna a Hercegovina, Makedonie, Bulharsko, Ukrajina atd. Vsoučasnosti má SEI sedmnáctevropských států.
Albánie
Rakousko
Bělorusko
Bosna a Hercegovina
Bulharsko
Chorvatsko
Česká republika
Srbsko a Černá Hora
Maďarsko
Itálie
Makedonie
Moldávie
Polsko
Rumunsko
Slovenská republika
Slovinsko
Ukrajina

Středoevropská iniciativa nemá žádný formální statut ani organizační řád, od počátku se věnuje spolupráci hlavně vekonomické, ale i v politické oblasti. Cílem SEI je podporování soudržnosti asolidarity v Evropě, posilování bezpečnosti, stability a ekonomické prosperity v regionu, jakož i úsilí vyhnout se vzniku nových dělících čar mezi zeměmi, zejména vdůsledku rozšiřování EU a NATO. Těžiště činnosti SEI je v pracovníchskupinách (pro zemědělství, civilní obranu, boj proti organizovanému zločinu, kulturu a vzdělání, energetiku, životní prostředí, lidskou dimenzi, lidské zdroje a výcvik, informace a média, migraci, minority, rekonstrukci a rozvoj, vědu a technologii, malé a střední podnikání, meziregionální a přeshraniční spolupráci, cestovní ruch, dopravu, otázky mládeže) a v realizaci jejich konkrétních projektů. (více viz „CEI Guidelines and Rules of Procedure„)
Základní dokumenty
Sídlo
jednotlivá zasedání zajišťuje příslušná předsednická země ve spolupráci s Výkonným sekretariátem SEI v Terstu
Organizační struktura
organizační struktura je flexibilní a nekonstituovaná. Předsednictví Středoevropské iniciativy rotuje ročně, vždy na začátku kalendářního roku a pořadí předsedajících zemí je dáno podle abecedy (jména členských zemí v anglickém jazyce). Předsedající země: 1998 Chorvatsko, 1999 Česká republika, 2000 Maďarsko, 2001 Itálie, 2002 Makedonie, 2003 Polsko, 2004 Slovinsko, 2005 Slovenská republika atd. (Pozn.: uplatňován princip Trojky)
Zasedání
Parlamentní dimenze:
  • Parlamentní výbor (na jaře)
  • Parlamentní shromáždění (na podzim)
  • Konference předsedů parlamentů členských zemí SEI
Vládní dimenze:
  • Summit předsedů vlád členských zemí SEI (CEI Summit) - 1x ročně
  • Setkání ministrů zahraničních věcí členských zemí SEI (MFA Meeting) - 2x ročně
  • Zasedání Výboru národních koordinátorů (Committee of National Coordinators - CNC) - 1x měsíčně
  • Zasedání Skupin expertů a Pracovních skupin všech zasedání se účastní Generální ředitel Výkonného sekretariátu SEI v Terstu. Nově byl ustaven také Sekretariát pro projekty SEI, který je zodpovídá za ekonomické otázky, investiční projekty, zajišťuje čerpání prostředků z Fondu SEI atd.
Oficiální jazyk
AJ
Členství ČR
řádné
Delegace PČR
8 členů (5 míst PS, 3 místa Senát)
Stálá delegace PČR vznikla v 2. volebním období, Parlamentního výboru SEI se účastní dvoučlenná, Parlamentní konference SEI pětičlenná delegace
Členství vad-hoc výborech SEI

Závěrečné deklarace

r. 1999
Parlamentní výbor SEI - Praha 6. - 8.6.1999
Parlamentní shromáždění SEI - Praha 7. - 8.10.1999
r. 2000
Parlamentní výbor SEI - Budapešť 16. - 18.4.2000
Parlamentní shromáždění SEI - Budapešť 26. - 28.10.2000
r. 2001
Parlamentní výbor SEI - Řím 9.3.2001
Parlamentní shromáždění SEI - Řím 26.10.2001
r. 2002
Parlamentní výbor SEI - Skopje 19.4.2002
Parlamentní shromáždění SEI - Skopje 8.11.2002
r. 2003
Parlamentní výbor SEI - Varšava 21.3.2003
Parlamentní shromáždění SEI - Varšava 3.10.2003
r. 2004
Parlamentní výbor SEI – Lublaň 18. - 19.3.2004
Parlamentní shromáždění SEI – Lublaň 16. – 17.9.2004
r. 2005
Parlamentní výbor SEI – Bratislava 5. – 7. 5. 2005ISP (příhlásit)