Sněmovní tisk 67
N. z. o činnosti inst. zaměstnaneckého penzijního pojištění - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 25. 1. 2018.
Zástupce navrhovatele: min. financí.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 67/0 dne 25. 1. 2018.

  • O

    Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 15. 2. 2018 (usnesení č. 36). Určil zpravodaje: Ing. Jan Řehounek a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

  • 1

    Čtení proběhlo 20. 3. 2018 na 7. schůzi.
    Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 147).

  • V
    • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 25. 4. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 67/1 (doporučuje schválit).
  • 2

    2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 22. 5. 2018 na 13. schůzi.
    Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 22. 5. 2018 na 13. schůzi.
    Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 67/2, který byl rozeslán 23. 5. 2018 v 12:51.

  • G
    • Rozpočtový výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 6. 6. 2018 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 67/3 (stanovisko).

  • 3

    3. Čtení proběhlo 13. 6. 2018 na 13. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 272).

Senát

  • PS

    Poslanecká sněmovna postoupila dne 25. 6. 2018 návrh zákona Senátu jako tisk 300/0.

  • O

    Organizační výbor dne 27. 6. 2018 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu.

  • V
    • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 11. 7. 2018 a přijal usnesení č. 222, které bylo rozdáno jako tisk 300/1 (schvaluje).
  • S

    Návrh projednán dne 18. 7. 2018 na 16. schůzi Senátu.
    Senát návrh schválil (usnesení č. 448).

Prezident republiky

  • P

    Zákon doručen prezidentovi k podepsání 26. 7. 2018.
    Prezident zákon podepsal 1. 8. 2018.
    Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 1. 8. 2018.

Sbírka zákonů

  • VL

    Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 10. 8. 2018.

Zákon vyhlášen 16. 8. 2018 ve Sbírce zákonů v částce 88 pod číslem 180/2018 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
783Jan Řehounek13007-19031.doc (29 KB)22. 5. 2018 v 13:52:23


Deskriptory EUROVOCu: členský stát EU, důchodový plán, penzijní připojištění, sociální příspěvek, sociální zabezpečení, volný pohyb pracovníků, zaměstnanec

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)